NULL string(0) ""

Uchwała nr 55/166/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 29 listopada 2023w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rokNa podstawie art.214 pkt 1, art.215, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 14 ust 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz §11 pkt 1 i 7 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821, 3236 i 3767)

Uchwała nr 55/166/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 listopada 2023


w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2023 rok

Na podstawie art.214 pkt 1, art.215, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), art. 14 ust 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz.103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717) oraz §11 pkt 1 i 7 uchwały Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2022r. poz. 4941 oraz z 2023r. poz. 1032, 1429, 2222, 2821, 3236 i 3767)


uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr 333/XLVIII/2022 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok:
1) Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2) Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3) Wprowadza się zmiany w załączniku nr 10 „Dotacje celowe w 2023r”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
 
§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2023 roku.


                                                                                                           Przewodniczący
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego
                                                                                                      
                                                                                                 Artur Berus

Członkowie Zarządu
uczestniczący w posiedzeniu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok


Uzasadnienie   
do Uchwały Nr  55 / 166 / 2023  Zarządu Powiatu Skarżyskiego   
z  dnia 29  listopada 2023r.  

Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego:
1. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 98 104zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z dziećmi uchodźców. Środki otrzymują:
a) II Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza: 4 188zł
b) Zespół Szkół Ekonomicznych: 2 752,99zł
c) Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych: 38 150,22zł
d) Zespół Szkół Technicznych: 5 552,06zł 
e) Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych: 801,28zł
f) Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych: 4 873,64
g) Zespół Szkół Korpusu Kadetów: 25 605,10zł
h) Starostwo Powiatowe: 16 180,71zł
2. Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy w wysokości 602,05zł na zadania związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności dla uchodźców przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności.
3. Zwiększa się plan dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej przy ul. Spornej o kwotę 7 750zł zgodnie z Decyzja Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.1123.2023 z dnia 24 listopada 2023 roku.
4. Po przeanalizowaniu przewidywanych wydatków dokonuje się przeniesienia planu wydatków Starostwa Powiatowego pomiędzy rozdziałami i paragrafami na ubezpieczenie pojazdów przejętych na własność powiatu, na koszty energii oraz na składki na ubezpieczenie społeczne.
5. Przenosi się plan wydatków Zarządu Dróg Powiatowych pomiędzy paragrafami w kwocie 30 000zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych zgodnie z pismem jednostki z dnia 20.11.2023r.
6. Zgodnie z pismem Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych z dnia 24 listopada 2023 roku przenosi się plan wydatków osobowych pomiędzy rozdziałami i paragrafami w kwocie 26 000zł. 

metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (1 grudnia 2023, 12:49:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 112