NULL string(0) ""

Uchwała nr 54/162/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 22 listopada 2023w sprawie powołania Komisji do spraw podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz.572), § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku, w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .

Uchwała nr 54/162/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 22 listopada 2023


w sprawie powołania Komisji do spraw podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz.572), § 11 ust. 1 i 2 Regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku, w sprawie określenia regulaminu przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli .


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

 
§ 1
Powołuje się Komisję do spraw podziału środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, w składzie:
 1. Katarzyna Bilska - Przewodnicząca Komisji – Członek Zarządu, 
 2. Krzysztof Ligowski - przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy  Społecznej, 
 3. Adam Ciok - przedstawiciel Komisji Oświaty, Zdrowia, Pomocy Społecznej, 
 4. Izabela Kujawa - przedstawiciel Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu  i Turystyki, 
 5. Martyna Maćkowiak  - Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, 
 6. Paweł Buryło   - Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego, 
 7. Andrzej Kotwica    -  Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych, 
 8. Joanna Romanowska - Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych, 
 9. Mariusz Kawa – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, 
 10. Marcin Kruk  - Dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych, 
 11. Halina Sieczka - Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych.
 
§ 2
 1. Zadaniem Komisji jest podział środków na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej, których wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej wpłynęły w terminie do dnia 31 października 2023 roku. 
 2. Podział środków winien być dokonany w ramach środków finansowych zaplanowanych na ten cel w budżecie Powiatu Skarżyskiego na 2023 rok.

 
§ 3
 1. Praca Komisji winna być dokonana w oparciu i na zasadach określonych Regulaminem przyznawania środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 315/XLVII/2009 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 17 grudnia 2009 roku z późniejszymi zmianami oraz przepisami ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2023 r. poz. 984,1586,1672 i 2005).
 2. O terminie posiedzenia Komisji decyduje jej przewodniczący, przy czym ustala się, iż komisja winna zakończyć pracę w terminie do 30 listopada 2023 roku.

§ 4
Wykonanie uchwały powierza się Członkowi Zarządu – Pani Katarzynie Bilskiej.

 
§ 5
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                  Przewodniczący
                         Zarządu
             Powiatu Skarżyskiego
 
                     Artur Berus
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu:
 
 1. Anna Leżańska
 2. Katarzyna Bilska
 3. Tadeusz Bałchanowski
 4. Adam Ciok
 
Uchwała (438kB) pdf   
 

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (30 listopada 2023, 09:18:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 118