Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie21.07.2021

Obwieszczenie Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

21.07.2021

   Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735), zawiadamiam, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie wydał decyzję z dnia 21 lipca 2021r. znak: WA.ZUZ.4.4210.160.2021.MGł.PL , udzielającą pozwoleń wodnoprawnych na: wykonanie urządzenia wodnego - wylotu wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego, obiektu Oleśnica IIIa na działce nr 3161, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu melioracyjnego obiektu Oleśnica IIIa poprzez projektowany na działce o nr ewid. 3161, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, gmina  Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do skrzynek rozsączających na działce o nr ewid. 3503, obręb 0012 Skarżysko Kościelne, gmina  Skarżysko Kościelne, powiat skarżyski woj świętokrzyskie, jak również o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego wydanego decyzją Dyrektora Zarządu Zlewni w Radomiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 29 listopada 2018r. znak: WA.ZUZ.2.421.2.45.2018.MG.
 
   Powyższe zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne jego udostępnienie. Stronie postępowania, zawiadomionej w formie obwieszczenia o wydaniu ww. decyzji, służy prawo złożenia do Zarządu Zlewni w Radomiu, ul. Parkowa 2A, 26-600 Radom, wniosku o wydanie jej odpisu. We wniosku wskazać należy sposób i formę, w jakiej odpis decyzji ma być stronie udostępniony.
  obwieszczenie (512kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: dyr Ryszard Wiosna (21 lipca 2021)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (30 lipca 2021, 10:15:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 831