Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie10.02.2021

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

10.02.2021

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 414 ust. 1 pkt 2 litera a, art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)
                                            zawiadamiam
o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek MESKO S.A, ul. Legionów 122, 26-110 Skarżysko-Kamienna, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu zakładu MESKO S.A. w m. Skarżysko Kamienna, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Cicha 8, 26-110 Skarżysko-Kamienna.
Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag.
Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, po uprzednim umówieniu.
Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ. Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
obwieszczenie (532kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara (10 lutego 2021)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (19 lutego 2021, 12:51:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 640