Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie07.01.2021

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

07.01.2021


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2020, poz. 256 ze zm.) w związku z art. 397 ust. 3 pkt 1 lit. a tiret pierwsze oraz art. 401 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. 2020, poz. 310 ze zm.)
                                          zawiadamiam
o wydaniu decyzji w przedmiocie wygaszenia decyzji Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13.02.2017 r., znak: OWŚ-VII.7322.47.2017, udzielającej pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rzeki Psarki: wylotem Nr III w km 22+980 oczyszczonych ścieków przemysłowych, stanowiących mieszaninę ścieków bytowych, technologicznych, wód z odwodnienia kopalni (wody opadowe i roztopowe z wyrobiska), wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu i wód drenażowych; wylotem Nr III w km 22+980 wód z odwodnienia kopalni (wody opadowe i roztopowe z wyrobiska) – alternatywnie, gdy nie są zawracane do zamkniętego obiegu wody technologicznej; wylotem Nr IV w km 22+950 oczyszczonych ścieków bytowych – alternatywnie w przypadku wstrzymania pracy kopalni i zakładu; zmienionej decyzją Marszałka Województwa Świętokrzyskiego z dnia 06.12.2017 r., znak: OWŚ-VII.7322.47.2017; udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie mieszaniny oczyszczonych ścieków bytowych, wód technologicznych, wód drenażowych, wód opadowych lub roztopowych z wyrobiska, wód opadowych lub roztopowych z terenu zakładu PCC Silicium S. A. w Zagórzu do wód tj. rzeki Psarki poprzez istniejące wyloty, gm. Łączna, pow. skarżyski, woj. świętokrzyskie.

Jednocześnie zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a. w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w prowadzonym postępowaniu administracyjnym, informuję o możliwości zapoznania się po uprzednim umówieniu, z aktami sprawy, zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag. Akta sprawy dostępne są w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z siedzibą ul. Zarzecze 13B, w Wydziale Zgód Wodnoprawnych, pok. 116 w godzinach 830 – 1400.  Ponadto informuję, że po upływie ww. terminu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do akt sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ.
Zawiadamiając o powyższym informuję strony postępowania o możliwości składania uwag
i wniosków w okresie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
obwieszczenie (437kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Zientara (7 stycznia 2021)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (15 stycznia 2021, 14:27:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 696