Decyzja Starosty31.12.2020

Decyzja Starosty

31.12.2020

 
Na podstawie art. 105 § 1 i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami)
po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Skarżysko Kościelne,
 
                                             o r z e k a m
 
umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji uznającej za mienie gminne (gromadzkie) nieruchomości stanowiących drogę, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów
i budynków obręb 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne jako działki numer: 1974/48 o pow. 0,2360 ha, 1974/68 o pow. 0,0868 ha, 1974/67 o pow. 0,0075 ha, 1974/31
o pow. 0,0946 ha, 1974/49 o pow. 0,0168 ha, 1974/50 o pow. 0,0144 ha, 1974/51
o pow. 0,0500 ha, 1974/3 o pow. 0,0123 ha, 1974/71 o pow. 0,1621 ha, 1974/70
o pow. 0,0132 ha, 1974/23 o pow. 0,0093 ha, 1974/43 o pow. 0,1540 ha, 1974/74
o pow. 0,0081 ha, 1974/75 o pow. 0,0193 ha, 1974/76 o pow. 0,0483 ha, 1974/39
o pow. 0,0032 ha, 1974/73 o pow. 0,0411 ha, 1974/52 o pow. 0,0401 ha, 1974/54
o pow. 0,0196 ha, 1974/26 o pow. 0,0148 ha, 1974/55 o pow. 0,1069 ha, 1974/58
o pow. 0,0662 ha, 1974/66 o pow. 0,0070 ha, 1974/69 o pow. 0,0171 ha, 1974/59
o pow. 0,0405 ha, 1974/60 o pow. 0,0107 ha, 1974/61 o pow. 0,0104 ha, 1974/62
o pow. 0,0346 ha, 1974/63 o pow. 0,0401 ha, 1974/64 o pow. 0,0106 ha i 1974/65
o pow. 0,0492 ha, jako bezprzedmiotowe.
 
                                             U z a s a d n i e n i e
 
Wójta Gminy Skarżysko Kościelne wystąpił do Starosty Skarżyskiego wnioskiem
znak: In.VI.6825.1.2020 z dnia 09.06.2020 r. (data wpływu 15.06.2020 r.) o wydania decyzji uznającej za mienie gminne (gromadzkie) nieruchomości stanowiących drogę, oznaczonych
w ewidencji gruntów jako  działki o numerach ewidencyjnych: 1974/48 o pow. 0,2360 ha, 1974/68 o pow. 0,0868 ha, 1974/67 o pow. 0,0075 ha, 1974/31 o pow. 0,0946 ha, 1974/49
o pow. 0,0168 ha, 1974/50 o pow. 0,0144 ha, 1974/51 o pow. 0,0500 ha, 1974/3
o pow. 0,0123 ha, 1974/71 o pow. 0,1621 ha, 1974/70 o pow. 0,0132 ha, 1974/23
o pow. 0,0093 ha, 1974/43 o pow. 0,1540 ha, 1974/74 o pow. 0,0081 ha, 1974/75
o pow. 0,0193 ha, 1974/76 o pow. 0,0483 ha, 1974/39 o pow. 0,0032 ha, 1974/73
o pow. 0,0411 ha, 1974/52 o pow. 0,0401 ha, 1974/54 o pow. 0,0196 ha, 1974/26
o pow. 0,0148 ha, 1974/55 o pow. 0,1069 ha, 1974/58 o pow. 0,0662 ha, 1974/66
o pow. 0,0070 ha, 1974/69 o pow. 0,0171 ha, 1974/59 o pow. 0,0405 ha, 1974/60
o pow. 0,0107 ha, 1974/61 o pow. 0,0104 ha, 1974/62 o pow. 0,0346 ha, 1974/63
o pow. 0,0401 ha, 1974/64 o pow. 0,0106 ha i 1974/65 o pow. 0,0492 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0012 Skarżysko Kościelne.
Starosta Skarżyski zawiadomieniem znak: GG-II.680.12.20.2020 z dnia 10.08.2020 r., stosownie do art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zmianami), zawiadomił strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Wójta Gminy Skarżysko Kościelne dotyczącego wydania decyzji uznającej za mienie gminne (gromadzkie) nieruchomości stanowiących drogę, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonych
w ewidencji gruntów i budynków obręb 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne jako działki numer: 1974/48, 1974/68, 1974/67, 1974/31, 1974/49, 1974/50, 1974/51, 1974/3, 1974/71, 1974/70, 1974/23, 1974/43, 1974/74, 1974/75, 1974/76, 1974/39, 1974/73, 1974/52, 1974/54, 1974/26, 1974/55, 1974/58, 1974/66, 1974/69, 1974/59, 1974/60, 1974/61, 1974/62, 1974/63, 1974/64 i 1974/65.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 703) Starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ww. ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów
o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Wójt Gminy Skarżysko Kościelne pismem znak: In.VI.6825.1.2020 z dnia 23.11.2020 r. (data wpływu 25.11.2020 r.) wniósł o wycofanie wniosku dotyczącego wydania decyzji uznającej za mienie gminne (gromadzkie) nieruchomości stanowiących drogę (ul. Południowa), oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o numerach ewidencyjnych: 1974/48
o pow. 0,2360 ha, 1974/68 o pow. 0,0868 ha, 1974/67 o pow. 0,0075 ha, 1974/31
o pow. 0,0946 ha, 1974/49 o pow. 0,0168 ha, 1974/50 o pow. 0,0144 ha, 1974/51
o pow. 0,0500 ha, 1974/3 o pow. 0,0123 ha, 1974/71 o pow. 0,1621 ha, 1974/70
o pow. 0,0132 ha, 1974/23 o pow. 0,0093 ha, 1974/43 o pow. 0,1540 ha, 1974/74
o pow. 0,0081 ha, 1974/75 o pow. 0,0193 ha, 1974/76 o pow. 0,0483 ha, 1974/39
o pow. 0,0032 ha, 1974/73 o pow. 0,0411 ha, 1974/52 o pow. 0,0401 ha, 1974/54
o pow. 0,0196 ha, 1974/26 o pow. 0,0148 ha, 1974/55 o pow. 0,1069 ha, 1974/58
o pow. 0,0662 ha, 1974/66 o pow. 0,0070 ha, 1974/69 o pow. 0,0171 ha, 1974/59
o pow. 0,0405 ha, 1974/60 o pow. 0,0107 ha, 1974/61 o pow. 0,0104 ha, 1974/62
o pow. 0,0346 ha, 1974/63 o pow. 0,0401 ha, 1974/64 o pow. 0,0106 ha i 1974/65
o pow. 0,0492 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym 0012 Skarżysko Kościelne - w związku
z podjęciem innych działań zmierzających do uzyskania prawa własności do wskazanych nieruchomości.
            Działając na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego Starosta Skarżyski zawiadomieniem z dnia 30.11.2020 r.
znak: GG-II.680.12.20.2020 poinformował strony postępowania o przysługującej stronom możliwości wypowiedzenia się odnośnie zebranych materiałów dowodowych w przedmiotowej sprawie.
            Zgodnie z art. 105 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe
w całości albo w części, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania odpowiednio w całości albo w części.
            Reasumując, z uwagi na ww. pismo Wójta Gminy Skarżysko Kościelne
znak: In.VI.6825.1.2020 z dnia 23.11.2020 r. prowadzone postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji uznającej za mienie gminne (gromadzkie) nieruchomości stanowiących drogę, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne, oznaczonych w ewidencji gruntów obręb 0012 Skarżysko Kościelne, gmina Skarżysko Kościelne jako działki numer: 1974/48, 1974/68, 1974/67, 1974/31, 1974/49, 1974/50, 1974/51, 1974/3, 1974/71, 1974/70, 1974/23, 1974/43, 1974/74, 1974/75, 1974/76, 1974/39, 1974/73, 1974/52, 1974/54, 1974/26, 1974/55, 1974/58, 1974/66, 1974/69, 1974/59, 1974/60, 1974/61, 1974/62, 1974/63, 1974/64 i 1974/65 stało się bezprzedmiotowe w całości.
 
Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji decyzji.
 
Decyzja niniejsza zostaje podana do publicznej wiadomości na okres 14 dni poprzez:
- wywieszenie na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym oraz Sołectwa wsi Skarżysko Kościelne II,
- zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej i Urzędu Gminy w Skarżysku Kościelnym,
- zamieszczenie w prasie lokalnej.
 
Od decyzji niniejszej służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego, w terminie 14 dni od dnia
jej doręczenia.
 
  Decyzja Starosty (137kB) pdf

 
 
 

metryczka


Wytworzył: Justyna Wikło (31 grudnia 2020)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (31 grudnia 2020, 13:13:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 983