zawiadomienie Starosty Skarżyskiego31.12.2020

zawiadomienie Starosty Skarżyskiego

31.12.2020


Starosta Skarżyski, działając na podstawie art. 36 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamia, że postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowania za przejęcie z mocy prawa na rzecz Powiatu Skarżyskiego prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Skarżysku-Kamiennej (obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz mapy 75), oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki:
nr 1/140 o pow. 0,0040 ha i nr 1/141 o pow. 0,0010 ha, która do dnia uzyskania waloru ostateczności decyzji Starosty Skarżyskiego Nr 1/2020 z dnia 16.03.2020 r. znak: AB.6740.2.3.2019.KK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia budowlanego pn: ,,Rozbudowa układu komunikacyjnego wraz z budową wiaduktu nad torami kolejowymi w Skarżysku-Kamiennej w ramach budowy zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej” była współwłasnością m.in. nieżyjącej Stefanii Rać, nie może być zakończone w terminie wskazanym w ogłoszeniu Starosty Skarżyskiego z dnia 02.07.2020 r. z uwagi na konieczność dokonania analizy sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego operatu szacunkowego, celem dopuszczenia go jako dowodu w sprawie oraz z uwagi na konieczność zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu, jak również konieczność zachowania terminów kolejnych etapów postępowania.
 
W związku z powyższym przewiduję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone do dnia 31 maja 2021 r.
 
Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie
do wniesienia ponaglenia. Strona postępowania ma prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
 
Niniejsze zawiadomieni wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, publikuje
się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skarżysko-Kamienna na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.
Zawiadomienie (255kB) pdf


 

metryczka


Wytworzył: Justyna Wikło (31 grudnia 2020)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (31 grudnia 2020, 12:58:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 739