Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego31.12.2020

Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego

31.12.2020


Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 8c, art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 703)
 
                                        z a w i a d a m i a m,
 
że w prowadzonym postępowaniu administracyjnym wszczętym na wnioski złożone przez mieszkańców wsi Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne, dotyczącym ustalenia wykazu uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Świerczek i wielkości przysługujących
im udziałów we wspólnocie, obejmującej działki ewidencyjne o numerach: 1, 3, 4 i 5 w obrębie
0014 Świerczek, gmina Skarżysko Kościelne, zgodnie z zapisami art. 6a ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 703), osobami uprawnionymi do udziału we wspólnocie gruntowej są:
1. osoby fizyczne lub prawne, które posiadają gospodarstwa rolne i nieprzerwanie przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. faktycznie korzystały ze wspólnoty gruntowej albo
2. osoby fizyczne, które mają miejsce zamieszkania na terenie miejscowości, w której znajdują się grunty stanowiące wspólnotę lub prowadzą w tej miejscowości gospodarstwo rolne - jeżeli wspólnotą gruntową są lasy, grunty leśne albo nieużytki przeznaczone do zalesienia, chyba że przez okres od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. osoby
te faktycznie nie korzystały ze wspólnoty. Jednocześnie informuję, że niekorzystanie ze wspólnoty gruntowej w ww. okresie nie powoduje utraty uprawnień, jeżeli spowodowane było klęską żywiołową, wypadkami losowymi lub innymi szczególnymi względami.
 
            W związku z powyższym informuję o możliwości przyłączenia się do prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego postępowania administracyjnego i wzywam wszystkich zainteresowanych do składania wniosków w terminie do dnia 03.03.2021 r.
 
            Zgodnie z zapisami art. 8c ust. 5 ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych wniosek powinien zawierać:
1. określenie nieruchomości, która stanowi wspólnotę gruntową,
2. imię i nazwisko osoby fizycznej albo firmę osoby prawnej uprawnionych do udziału
we wspólnocie gruntowej, o których mowa w art. 6a,
3. nazwę miejscowości, w której położone jest gospodarstwo rolne uprawnionego do udziału
we wspólnocie gruntowej, o którym mowa w art. 6a,
4. wskazanie adresu do doręczeń.
 
Ponadto, stosownie do treści art. 8c ust. 6 ww. ustawy we wniosku, o którym mowa powyżej, należy wskazać dowody, które świadczą:
1. że nieruchomość stanowi wspólnotę gruntową,
2. o spełnieniu warunków do nabycia uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej.
 
Jeżeli osoby, które były uprawnione do udziału we wspólnocie gruntowej zmarły konieczne
jest wykazanie ich następców prawnych – w przypadku osób fizycznych będą to ich spadkobiercy. Dokumentami potwierdzającymi nabycie praw do spadku są: postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, a także akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza. Dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień do udziału we wspólnocie gruntowej stanowiącymi tytuł własności nieruchomości rolnych mogą być m.in.: akty notarialne, akty własności ziemi, orzeczenia sądów, decyzje administracyjne, odpisy ksiąg wieczystych.
Dokumenty dołączone do wniosku winny być w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kopie dokumentów może uwierzytelnić organ, który dokument wydał, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym.
 
   Wnioski wraz z dowodami należy przesłać pocztą na adres: Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna lub złożyć osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 na Biurze Obsługi Interesanta. Jeżeli wnioski będą niekompletne Wnioskodawcy będą wzywani do usunięcia braków
 
   Jednocześnie zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2020 r. poz. 256 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam,
że przedmiotowe postępowanie administracyjne nie może być zakończone w ustawowym terminie z uwagi na skomplikowany charakter sprawy, oczekiwanie na ewentualne przyłączenie się wszystkich zainteresowanych stron do prowadzonego postępowania oraz konieczność przeanalizowania kilkudziesięciu wniosków wraz z załącznikami oraz zgromadzenia niezbędnego materiału dowodowego.
 
   W związku z powyższym przewiduję, że przedmiotowe postępowanie zostanie zakończone
do dnia 30.06.2021 r.
 
   Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego organ wskazując nowy termin załatwienia sprawy, podając przyczyny niezałatwienia sprawy w ustawowym terminie, jest zobowiązany pouczyć o prawie do wniesienia ponaglenia. Strony postępowania mają prawo złożyć ponaglenie na organ rozpatrujący sprawę, jeżeli:
1) nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 Kpa lub przepisach szczególnych
ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 Kpa (bezczynność);
2) postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie wnosi się do organu wyższego stopnia, tj. Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie. Ponaglenie powinno zawierać uzasadnienie.
 
  Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych decyzje, postanowienia oraz inne pisma w sprawach, o których mowa w art. 6a oraz art. 8e, doręcza się poprzez ogłoszenie w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, wywieszenie w urzędzie gminy oraz starostwa na okres 14 dni. Po upływie tego okresu pismo uważa się za doręczone.
 
  Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne oraz Sołectwa wsi Świerczek, publikuje
się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Skarżysko Kościelne na okres 14 dni.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr: 41 39-53-091 w godzinach pracy Urzędu.
obwieszczenie (992kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Justyna Wikło (31 grudnia 2020)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (31 grudnia 2020, 12:39:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 839