Nabór na stanowisko Zastępcy Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Pl. Floriański 1

DYREKTOR

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

ogłasza nabór na stanowisko

Zastępcy Dyrektora

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej, Pl. Floriański 1

 

I. Niezbędne wymagania kwalifikacyjne:

·         wykształcenie wyższe,

·         minimum 5 lat stażu pracy, w tym co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,

·         obywatelstwo polskie,

·         pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

·         brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne,

·         stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku zastępcy dyrektora,

·         nieposzlakowana opinia.

II. Dodatkowe wymagania kwalifikacyjne:

·         doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym, bądź samodzielnym,

·         znajomość zagadnień z zakresu organizacji i zasad funkcjonowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej,

·         znajomość ustaw: o pomocy społecznej, o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

·         doświadczenie w zarządzaniu zespołem pracowników,

·         umiejętność planowania i sprawnej organizacji pracy,

·         samodzielność i odpowiedzialność w realizacji powierzonych zadań,

·         komunikatywność i kreatywność,

·         umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

·         sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem bieżących zadań przez pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

·         współudział w organizowaniu funkcjonowania Centrum,

·         koordynowanie prac nad tworzeniem programów w celu pozyskania funduszy pozabudżetowych,

·         zastępowanie Dyrektora w realizacji jego obowiązków w czasie jego nieobecności,

·         wykonywanie wszelkich czynności zleconych przez Dyrektora Centrum.

IV. Wymagane dokumenty:

·         CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

·         list motywacyjny,

·         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i staż pracy,

·         kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

·         oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

·         oświadczenie o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

·         oświadczenie o stanie zdrowia,

·         oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy do celów rekrutacji na wskazanym stanowisku.

V. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty wraz z imieniem, nazwiskiem, nr telefonu i adresem do korespondencji oraz wymaganymi dokumentami należy składać osobiście, pocztą lub kurierem w zaklejonej kopercie opatrzonej adnotacją "Dotyczy naboru na stanowisko Zastępcy Dyrektora w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej" w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie ul. Plac Floriański 1 w godz. 7.30-15.30 do 23.02.2015 roku. Dokumenty, które wpłyną do PCPR po upływie określonego terminu (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu) nie będą rozpatrywane. Nie dopuszcza się możliwości przyjmowania dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych, o których terminie i miejscu kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

 

Prosimy o zamieszczenie w aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późń. zm.).

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej BIP Powiatu Skarżyskiego oraz na tablicy ogłoszeń PCPR.


Wytworzył: Paweł Perkowski (9 lutego 2015)
Opublikował: Paweł Perkowski (9 lutego 2015, 19:27:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 610

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij