Mapa Biuletynu

 Informacje
  · Jak załatwić sprawę
  · · Elektroniczna Skrzynka Podawcza
  · · Obsługa Interesanta
  · · Zasady przyjmowania, sposoby rozpatrywania oraz kolejność załatwiania spraw
  · · Skargi i wnioski
  · · Petycje
  · · Wydział Geodezji
  · · · Geodezja
  · · · Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
  · · Wydział Architektury i Budownictwa
  · · Wydział Komunikacji i Transportu
  · · · Rejestracja pojazdów
  · · · Komunikacja i transport
  · · · Prawa jazdy
  · · · Ośrodki szkolenia kierowców i instruktorzy
  · · · Stacje Kontroli Pojazdów i diagności
  · · · Organizacja ruchu
  · · Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
  · · · Leśnictwo
  · · · Ochrona Środowiska
  · · · Rybactwo
  · · · Gospodarka odpadami
  · · · Inne
  · · Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki
  · · · Edukacja
  · · · Referat ds. Promocji
  · · · Stowarzyszenia UKS
  · · Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów
  · · Wydział Organizacyjny, Spraw Obywatelskich i Zdrowia
  · · Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  · · Obsługa w języku migowym
  · Karta Polaka
  · Informacje o BIP
  · Dostęp do informacji publicznej
  · RODO
  · Wybory 2018
 Władze i struktura powiatu
  · Statut Powiatu
  · Rada Powiatu
  · · Komisje Rady
  · · · Kadencja VI (2018-2023)
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Kontrole
  · · · · Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
  · · · · Komisja Budżetu, Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Porządku Publicznego
  · · · · Komisja Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej
  · · · Kadencja V (2014/2018)
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · · Kontrole
  · · · · Komisja Budżetowo-Finansowa
  · · · · Komisja Zdrowia
  · · · · Komisja Oświaty
  · · · · Komisja Infrastruktury Komunalnej
  · · · Kadencja IV (2010/2014)
  · · · · Komisja Rewizyjna
  · · · · Komisja Budżetowo-Finansowa
  · · · · Komisja Zdrowia
  · · · · Komisja Oświaty
  · · · · Komisja Infrastruktury Komunalnej
  · · Plan Pracy Rady Powiatu
  · · Skład Rady Powiatu
  · · Protokoły z Sesji
  · · · Kadencja VI (2018-2023)
  · · · Kadencja V (2014/2018)
  · · · Kadencja IV (2010/2014)
  · · Ogłoszenia o Sesjach
  · · Stanowienie aktów publicznoprawnych
  · · Materiały dla Radnych
  · · Transmisja Sesji
  · · Interpelacje i Zapytania Radnych
  · · Wyniki głosowań
  · Zarząd Powiatu
  · · Kierunki, plany pracy i zamierzenia Zarządu Powiatu
  · · · Plany pracy Zarządu Powiatu
  · · Skład poszczególnych kadencji
  · · Protokoły z posiedzeń
  · · · Kadencja V (2014/2018)
  · · · Kadencja VI (2018-2023)
  · · Ogłoszenia Zarządu Powiatu
  · · Raport o stanie Powiatu Skarżyskiego
  · Starosta Skarżyski
  · · Komisja Bezpieczeństwa i Porządku
  · · Informacje, ogłoszenia
  · · Sprawozdania Starosty z działalności Zarządu Powiatu
  · · Powiatowa Rada Rynku Pracy
  · · Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych
  · · Nieodpłatna pomoc prawna i poradnictwo obywatelskie
  · Starostwo Powiatowe
  · · Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów (RK)
  · · Biuro Rady Powiatu (BR)
  · · · Zadania Biura Rady Powiatu
  · · Inspektor Ochrony Danych (IOD)
  · · Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością (PJ)
  · · Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (ON)
  · · Rzecznik Prasowy (RP)
  · · Wydział Architektury, Budownictwa i Zagospodarowania Przestrzennego (AB)
  · · · Informacje, obwieszczenia
  · · Wydział Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki (EK)
  · · Wydział Finansowy (FN)
  · · · Zadania Wydziału
  · · · Informacje, sprawozdania
  · · · · Sprawozdania za 2010 r.
  · · · · Sprawozdania finansowe na dzień 31.08.2010 r.
  · · Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami (GG)
  · · · Zadania wydziału
  · · · Informacje i ogłoszenia
  · · Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej (IM)
  · · Wydział Komunikacji i Transportu (KT)
  · · · Ogłoszenia
  · · Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OS)
  · · · Zadania Wydziału
  · · · Postępowanie administracyjne
  · · · · Obwieszczenie
  · · · Informacje o środowisku
  · · · · Wytwarzanie odpadów (formularze A, B, E)
  · · · · Wydane decyzje w zakresie gospodarki odpadami
  · · · · Emisja zanieczyszczeń do powietrza (formularze A, B)
  · · · · Pozwolenia wodnoprawne (formularze A, B)
  · · · · Wycinka drzew (formularze A, B)
  · · · · Przeglądy ekologiczne (formularze A, B, E)
  · · · · Pozwolenia zintegrowane (formularze A, B)
  · · · · Wydane pozwolenia zintegrowane - decyzje
  · · · · Zgłoszenie instalacji nie wymagającej pozwolenia (formularz H)
  · · · · Inne (formularz I)
  · · · · Raporty oddziaływania na srodowisko
  · · · · · raporty oddziaływania na środowisko
  · · · · Geologia
  · · Wydział Organizacyjny i Spraw Obywatelskich (OR)
  · · Zespół ds. Polityki Społecznej i Senioralnej (ZS)
  · · · Informacje
  · · Zespół ds. obsługi Zarządu Powiatu i Kadr (OZ)
  · · Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego (OC)
  · · Zespół ds. Zdrowia (ZZ)
  · · Zespół Informatyczny (IN)
  · · Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego (AU)
  · · Zespół Radców Prawnych (ZR)
  · · · Zadania Zespołu
  · Jednostki organizacyjne
  · · Powiatowy Urząd Pracy
  · · Zarząd Dróg Powiatowych
  · · · Statut
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Nabór na stanowiska urzędnicze
  · · · Jak załatwić sprawę
  · · · Przetargi
  · · · · Zapytania poza ustawą Prawo zamówień publicznych
  · · · · Ogłoszenia o zamówieniach
  · · · · Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
  · · · · Zapytania ofertowe poniżej 30.000 euro
  · · · · Unieważnienia postępowań
  · · · · Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  · · · Pracownicy
  · · · Wykaz dróg powiatowych
  · · · Kanały technologiczne
  · · · Sprawozdania
  · · Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
  · · Obwód Lecznictwa Kolejowego, Samodzielny Publiczny ZOZ
  · · · Przetargi
  · · · Statut
  · · Międzyzakładowy Ośrodek Medycyny Pracy
  · · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  · · · Wnioski do pobrania
  · · · Informacje podstawowe
  · · · Administracja
  · · · Realizowane projekty
  · · · · Upowszechnianie integracji społecznej POKL 2007-2013
  · · · Prawo
  · · · Działy
  · · · Sprawozdania
  · · Dom Pomocy Społecznej
  · · · Statut
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Majątek jednostki
  · · · · Informacje o zbędnych lub zużytych składnikach rzeczowych majątku ruchomego oraz zbędnycyh prawach na dobrach niematerialnych
  · · · · · Rok 2019
  · · · · · Rok 2018
  · · · Nabór na wolne stanowiska pracy
  · · · · Informacje ogólne
  · · · · Ogłoszenia o naborze i informacje o jego wynikach
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · · Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  · · · · Zamówienia publiczne od 30 000 euro
  · · · · · Rok 2019
  · · · · · Rok 2018
  · · · · Zapytania ofertowe poniżej 30 000 euro
  · · · Sprawozdania
  · · · · Za rok 2019
  · · · · Za rok 2018
  · · Dom Pomocy Społecznej 'Centrum Seniora'
  · · · Statut
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Nabór na wolne stanowiska pracy
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · Za 2018 rok
  · · · · Za 2019 rok
  · · · MIESZKANIA CHRONIONE WSPIERANE
  · · Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
  · · · Statut
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Ogłoszenia
  · · · Sprawozdania
  · · · · Sprawozdawczość 2019
  · · Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji
  · · · Informacje ogólne
  · · · Akty prawne
  · · · Kadra
  · · · Statut
  · · · Kontrole
  · · · Majątek jednostki
  · · · Nabory na wolne stanowiska
  · · Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
  · · · Sprawozdania
  · · I Liceum Ogólnokształcace im. Juliusza Słowackiego
  · · · Przetargi
  · · · Sprawozdania
  · · · · Rok 2018
  · · II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
  · · · Strona WWW
  · · · Statut
  · · · Przetargi
  · · · Sprawozdania Finansowe
  · · · · 2018
  · · Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
  · · · Przetargi
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · Zespół Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych
  · · · Sprawozdania
  · · Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
  · · · Przetargi
  · · · Sprawozdania
  · · Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych
  · · · Sprawozdania
  · · · · Sprawozdania roczne za 2018 rok
  · · Zespół Szkół Samochodowo - Usługowych im. Władysława 'Oseta' Wasilewskiego
  · · · Ogłoszenia
  · · · Przetargi
  · · · Dyrekcja
  · · · Kierunki kształcenia
  · · · Statut
  · · · Sprawozdania
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · Rok 2018
  · · · · Rok 2019
  · · Zespół Szkół Technicznych
  · · · Statut
  · · · Kierunki kształcenia
  · · · Przetargi
  · · · · informacje
  · · · Sprawozdania finansowe
  · · · · 2018
  · · · · 2019
  · · Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie
  · · · Przetargi
  · · · Ogłoszenia
  · · Zespół Placówek Opieki Wychowania i Interwencji Kryzysowej 'Przystań'
  · · Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 1 'Przystań 1'
  · · · Statut
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Nabór na wolne stanowiska pracy
  · · · Sprawozdania
  · · · RODO
  · · Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza nr 2 'Przystań 2'
  · · · Statut
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Nabór na wolne stanowiska pracy
  · · · Sprawozdania
  · · · RODO
  · · Centrum Obsługi Placówek
  · · · Statut
  · · · Regulamin organizacyjny
  · · · Zamówienia publiczne
  · · · Nabór na wolne stanowiska pracy
  · · · Sprawozdania
  · · · RODO
  · · · · Klauzula informacyjna
  · Oświadczenia majątkowe
  · · Zarząd Powiatu 2018-2023
  · · · Początek kadencji
  · · · 2018
  · · Zarząd Powiatu 2014-2018
  · · · Poczatek V kadencji
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · Koniec kadencji
  · · Zarząd Powiatu 2010-2014
  · · · 2013
  · · · Koniec kadencji
  · · Radni Powiatu 2018-2023
  · · · Początek kadencji
  · · · 2018
  · · Radni Powiatu 2014-2018
  · · · Początek kadencji
  · · · 2014
  · · · 2015
  · · · 2016
  · · · 2017
  · · · Koniec kadencji
  · · Radni Powiatu 2010-2014
  · · · 2013
  · · · Koniec IV kadencji
  · · Kierownicy Jednostek Organizacyjnych
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · Osoby wydające decyzje administracyjne
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · · Pracownicy Starostwa
  · · · 2019
  · · · 2018
  · · · 2017
  · · · 2016
  · · · 2015
  · · · 2014
  · · · 2013
  · PN-EN ISO 9001:2015
  · CAF
  · Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
  · · Aktualności
  · · Statut organizacyjny
  · · Rejestry i ewidencje
  · · Dokumenty
  · · Komunikaty
  · · Załatwianie spraw
  · · Informacje nieudostępnione
  · · Nabór na wolne stanowiska
  · · Akty wewnętrzne
  · · Sprawozdania jednostki
  · Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
 Plany i strategie
  · Strategia Rozwoju Powiatu
  · Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej
  · Powiatowy Program na Rzecz Bezpieczeństwa Obywateli
  · Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
  · Program Ochrony Środowiska Powiatu
  · Zintegrowana strategia dla obszarów funkcjonalnych
  · Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie skarżyskim na lata 2016-2023
 Finanse Powiatu
  · Wykonanie budżetu
  · Dług publiczny
  · Pomoc publiczna
  · Uchwały budżetowe
  · Opinie RIO
  · Sprawozdania finansowe
 Zamówienia publiczne
  · Powiat Skarżyski
  · Powiat Skarżyski archiwum
  · · Ogłoszenia o zamówieniu
  · · Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty
  · Jednostki Organizacyjne Powiatu
  · · Powiatowy Urząd Pracy
  · · Zarząd Dróg Powiatowych
  · · Obwód Lecznictwa Kolejowego, Samodzielny Publiczny ZOZ
  · · Zespół Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie
  · · I Liceum Ogólnokształcące im. J.Słowackiego
  · · II Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza
  · · Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława 'Oseta' Wasilewskiego
  · · Zespół Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika
  · · Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie
  · · Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień Jednostek Organizacyjnych
  · Zapytania ofertowe
 Ogłoszenia
  · Nabór na wolne stanowiska - informacje ogólne
  · Ogłoszenia o naborze
  · Ogłoszenia dotyczące nieruchomości
  · Obwieszczenia
  · Biuro Rzeczy Znalezionych
  · · Wykaz rzeczy
  · · Ogłoszenia
  · Wybory 2014
 Kontrole i Audyt
  · Kontrole wewnętrzne
  · Kontrole zewnętrzne w Starostwie Powiatowym
  · Kontrola zarządcza - dokumentacja
  · Audyt wewnętrzny
  · Sprawozdania z funkcjonowania kontroli zarządczej
 Rejestry i ewidencje
  · Rejestry i ewidencje
  · Rejestr zgłoszeń budowy
  · Petycje
  · · Informacje ogólne
  · · Rejestr petycji
  · · Petycje
 Organizacje pozarządowe
  · Organizacje pozarządowe
  · Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego
 Prawo miejscowe
  · Projekty Uchwał Rady
  · Uchwały Rady
  · · Kadencja VI (2018/2023)
  · · Kadencja V (2014/2018)
  · · Kadencja IV (2010/2014)
  · Uchwały Zarządu
  · Zarządzenia Starosty
  · Akty prawa miejscowego publikowane w dzienniku urzędowym woj. świętokrzyskiego
  · · Uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego
  · · · Kadencja VI (2018/2023)
  · · · Kadencja V (2014/2018)
  · · · Kadencja IV (2010/2014)
  · · Zarządzenia, Ogłoszenia Starosty
  · · · Kadencja VI (2018/2023)
  · · · Kadencja V (2014/2018)
  · · · Kadencja IV (2010/2014)
  · · Porozumienia
  · · · Kadencja VI (2018/2023)
  · · · Kadencja V (2014/2018)
  · · · Kadencja IV (2010/2014)
  · Apele i Oświadczenia Rady