Uchwała Nr 56/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 56/VIII/2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 maja 2019 r.

w sprawie: ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 97 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508, 1693, 2192, 2245, 2354 i 2529 oraz z 2019 r. poz. 271)

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 

Ustala się szczegółowe zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych, o których mowa w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, prowadzone przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Skarżyskiego - Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej, ul. Ekonomii 7.

§ 2. 

1. Użytkownik mieszkania chronionego, o którym mowa w § 1, zwanego dalej „mieszkaniem chronionym” ponosi odpłatność za pobyt w tym mieszkaniu.
2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ponosi osoba, której dochód na  osobę samotnie gospodarującą lub osobę w rodzinie przekracza odpowiednio kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

§ 3. 

1. Podstawą wymiaru odpłatności jest kwota stanowiąca średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniach chronionych, przypadający na jedną osobę, który obejmuje:

1) opłaty eksploatacyjne za zajmowane mieszkanie;
2) koszty usług w ramach minimalnego standardu obejmujące pomoc w wykonywaniu czynności niezbędnych w życiu codziennym i w realizacji kontaktów społecznych, o których mowa w § 4 rozporządzenia ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 26 kwietnia 2018 r, w sprawie mieszkań chronionych.

2. Średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniach chronionych jest ustalany corocznie przez Dyrektora jednostki organizacyjnej pomocy społecznej prowadzącej mieszkania chronione, o której mowa w § 1.

3. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się następująco:
    
 
Dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie w stosunku do kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
Wysokość odpłatności liczona procentowo w stosunku do kwoty stanowiącej średni miesięczny koszt utrzymania w mieszkaniach chronionych 
do 100%bezpłatnie
powyżej 100% do 150%do 50%
powyżej 150% do 200%od 51% do 80%
powyżej 200%od 81% do 100%
 
§ 4. 

Średni miesięczny koszt pobytu w mieszkaniu chronionym nie obejmuje usług w zakresie żywienia oraz usług pielęgniarskich i fizjoterapeutyczno-rehabilitacyjnych. Osoba przebywająca w mieszkaniu chronionym może skorzystać z tych usług za dodatkową opłatą.

§ 5. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 6. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
  

Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
/-/ Jacek Jeżyk 

UZASADNIENIE


Z dniem 1 września 2018 r. Rada Powiatu Skarżyskiego uchwałą nr 338/XLVII/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r.  utworzyła  jednostkę organizacyjną pomocy społecznej - Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej dla osób w podeszłym wieku oraz przewlekle i somatycznie chorych. Nowa jednostka oprócz pobytu stałego w domu pomocy społecznej, zapewnia pobyt w mieszkaniach chronionych wspieranych. 
Mieszkanie chronione jest swoistą formą pomocy środowiskowej. Pomoc w postaci pobytu w mieszkaniu chronionym jest formą kompleksowego wsparcia osób, które trwale lub przejściowo mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem w środowisku. Jest to świadczenie adresowane do osób nieprzygotowanych do prowadzenia samodzielnego życia w społeczeństwie na własny rachunek, przy pomocy własnych umiejętności i z wykorzystaniem własnej zaradności życiowej. Cele pomocy sprowadzają się do przygotowania świadczeniobiorcy do samodzielnej egzystencji oraz do udzielania wsparcia osobom, które potrzebują opieki, ale nie wymagają umieszczenia 
w placówce socjalnej.
Pobyt w mieszkaniu chronionym jest odpłatny. Opłatę ustala podmiot kierujący w uzgodnieniu z osobą kierowaną, uwzględniając przyznany zakres usług. Osoby nie ponoszą opłat, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty kryterium dochodowego (art. 97 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej). W katalogu zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej prowadzenie mieszkań chronionych jest zadaniem własnym powiatu, który prowadzi mieszkania dla osób z terenu więcej niż jednej gminy. 
Na mocy upoważnienia zawartego w art. 97 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej  do kompetencji rady powiatu należy ustalenie w drodze uchwały, w zakresie zadań własnych, szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych. 
W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 maja 2019, 11:22:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 59

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij