Uchwała Nr 54/VIII/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 maja 2019 roku

Uchwała Nr 54/VIII/2019 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 9 maja 2019 roku 

w sprawie: likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie. 

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) oraz art. 89 ust. 1, 3 i 6 w związku z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534), art.12 ust. 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2354, 2500 oraz z 2019 r. poz. 303, 326 i 534) 

Rada Powiatu Skarżyskiego u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. 

Z dniem 31 sierpnia 2019 roku likwiduje się: 

a) Liceum Ogólnokształcące w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, 
b) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, 
c) Technikum w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, 
d) Branżową Szkołę I Stopnia w Suchedniowie, ul. Sportowa 3, 
e) Szkołę Policealną dla Dorosłych w Suchedniowie, ul. Sportowa 3. 

§ 2. 

Mienie znajdujące się w zarządzie zlikwidowanej szkoły przejmuje organ prowadzący – Powiat Skarżyski. 

§ 3. 

Należności i zobowiązania zlikwidowanej szkoły, o której mowa w § 1 przejmie Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. 

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 5. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Jacek Jeżyk 


U Z A S A D N I E N I E 

Podjęcie niniejszej uchwały jest związane z realizacją Uchwały Nr 41/VI/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 21 lutego 2019 roku w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły  Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 534) szkoła może być zlikwidowana z końcem roku szkolnego przez organ prowadzący szkołę, po zapewnieniu przez ten organ uczniom możliwości kontynuowania nauki w szkole tego samego typu, a także kształcącej w tym samym lub zbliżonym zawodzie. Organ prowadzący jest obowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji szkoły: rodziców/opiekunów prawnych uczniów, (w przypadku szkoły dla dorosłych – uczniów), właściwego kuratora oświaty. Organ prowadzący dopełnił obowiązku wynikającego z treści art. 89 ust. 1 tj. zawiadomił rodziców uczniów, uczniów (w przypadku szkoły dla dorosłych) oraz Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty uzyskując jednocześnie pozytywną opinię w powyższej sprawie zgodnie z art. 89 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe. Organ prowadzący wysłał w celu wydania opinii projekt uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie: zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Suchedniowie, Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, Technikum w Suchedniowie, Branżowej Szkoły I Stopnia w Suchedniowie, Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Suchedniowie do odpowiednich władz statutowych związków zawodowych. Organ prowadzący nie otrzymał odpowiedzi w wyznaczonym terminie, co oznacza rezygnację z prawa jej wyrażenia. Po likwidacji Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie uczniowie klasy IV Technikum w Suchedniowie oraz uczniowie Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Suchedniowie, którzy nie ukończą szkoły w roku szkolnym 2018/2019 będą mogli kontynuować naukę w szkołach tego samego typu w czterech funkcjonujących zespołach szkół w: Zespole Szkół Technicznych im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej, Zespole Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Skarżysku-Kamiennej, Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej, Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej. Należy zaznaczyć, iż najbardziej zbliżone kierunki kształcenia występują w Zespole Szkół Samochodowo-Usługowych, która swoją siedzibę ma w centrum miasta. Mienie ruchome znajdujące się w użytkowaniu zlikwidowanej szkoły zostanie przekazane przez Dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie do szkół i placówek oświatowych dla których organem prowadzącym jest Powiat Skarżyski zgodnie z potrzebami poszczególnych placówek na podstawie protokołów przekazania. Zarząd Powiatu Skarżyskiego wskazał Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława „Oseta” Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej jako placówkę, w której naliczany będzie odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie. Zgodnie z art. 89 ust. 6 ustawy Prawo oświatowe dokumentacja likwidowanych szkół zostanie przekazana organowi prowadzącemu z wyjątkiem dokumentacji przebiegu nauczania, która zostanie przekazana organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny. Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwałą określi szczegółowy plan działań związany z likwidacją szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie.Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (9 maja 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 maja 2019, 11:05:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 46

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij