Protokół z XLVI/2018 Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego z 24 maja 2018 roku

P R O T O K Ó Ł Nr XLVI/2018 
z SESJI RADY POWIATU SKARŻYSKIEGO 
odbytej 24 maja 2018 roku 

Miejsce odbycia sesji - Sala Konferencyjna Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Plac Floriański 1 

Godzina rozpoczęcia obrad - 14.00 

W sesji udział wzięli: 
- Komendanci Powiatowej Policji i Straży Pożarnej 
- Powiatowy Inspektor Sanitarny i Powiatowy Lekarz Weterynarii 
- Zarząd Powiatu Skarżyskiego, 
- Radni Powiatu Skarżyskiego 
- sekretarz, skarbnik powiatu, radca prawny starostwa oraz naczelnicy wydziałów starostwa powiatowego, 
- przedstawiciele lokalnych mediów 

Lista obecności radnych biorących udział w sesji - w załączeniu. 

Obrady prowadziła Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego - Bożena Bętkowska

Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego protokołowała: Joanna Wężyk – Kierownik Biura Rady Powiatu. 


STRESZCZENIE POSIEDZENIA 

Ad.pkt.1 i 2 Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad. 


Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska poinformowała zebranych, iż w dzisiejszej sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi 74 % ogólnego składu Rady. W trakcie sesji liczba radnych wyniosła 15 radnych, co stanowi Wskazała, że zgodnie z § 18 ust. 3 pkt. 2) Statutu Powiatu Skarżyskiego, Sekretarzem dzisiejszych obrad będzie Radny Mieczysław Bąk. Następnie zapytała czy do przedstawionego projektu porządku obrad radni lub członkowie zarządu zgłaszają wnioski. 

Ponieważ nie zgłoszono żadnych wniosków Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie porządek obrad. 

Porządek XLVI sesji Rady Powiatu Skarżyskiego został przyjęty jednogłośnie 


Ad.pkt.3 Przyjęcie protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady - Janusz Kołodziej przedstawił wniosek w sprawie przyjęcia protokołu z XLIV i XLV sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. Poinformował, iż radni nie wnieśli do protokołów żadnych uwag. 

Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska poddała pod głosowanie przedstawione wnioski. 

Protokół z XLIV i XLV sesji został przyjęty jednogłośnie. 


Ad.pkt.4 Sprawozdanie Starosty z działalności Zarządu Powiatu Skarżyskiego między sesjami. 

Starosta-Jerzy Żmijewski przedstawił uzupełnienie do sprawozdania, które radni otrzymali drogą elektroniczną. Poinformował, iż zarząd w dniu dzisiejszym podjął decyzję o przyjęciu rezygnacji pani dyrektor ZSE i ogłoszeniu konkursu na to stanowisko. Dodał, że pani dyrektor nabyła prawo do emerytury i chce na nią odjeść. Ponadto poinformował, że na ogłoszony konkurs na dyrektora OLK zgłosił się tylko jeden kandydat, w związku z powyższym zgodnie z ustawą o działalności leczniczej zarząd nie mógł rozstrzygnąć tego konkursu i w dniu dzisiejszym zarząd podjął decyzję o ogłoszeniu ponownego konkursu na stanowisko dyrektora OLK. W przypadku gdy ponownie zgłosi się jeden kandydat komisja konkursowa wnioskuje do zarządu proponując stosowne, prawne personalne rozwiązania. 

Radny Grzegorz Małkus – odnosząc się do sprawozdania zapytał czy rezygnacja ze stanowiska dyrektora ZSE nie ma związku z realizacją programu ERASMUS. Po przeanalizowania sprawozdania starosty zauważył, że zostały wprowadzone dwa zarządzenia jedno dot. zmiany zarządzenie w sprawie wprowadzenia rachunkowości dla budżetu powiatu, a drugie dot. wprowadzenia zmian w obiegu dokumentów finansowo-księgowych. Zapytał czy ma to związek z przeprowadzoną kontrolą RIO, która to wykazała szereg nieprawidłowości i uchybień w sprawach finansowych prowadzonych nie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Była tam też mowa o nieprawidłowościach związanych z realizacją programu Erasmus. Analizując sprawozdanie starosty nie zauważył aby zarząd zajmował się sprawą zaleceń pokontrolnych, natomiast pojawiły się te dwa zarządzenia. Wyraził zdziwienie, że kontrola RIO nie zainteresowała zarządu, ponieważ nic na ten temat w sprawozdaniu nie ma. Zapytał czy zarząd zastanawiał się nad wprowadzeniem nowych zasad wynagradzania pracowników oświatowych. Czy rozważaliście państwo zmianę warunków wypłacania dodatków za uciążliwe warunki pracy w placówkach specjalnych. Czy była taka sprawa podejmowana na zarządzie. 

Starosta – Jerzy Żmijewski odnosząc się do powyższych zapytań poinformował, iż rezygnacja nie miała nic wspólnego z realizacją programu Erasmus. Pani dyrektor w marcu poinformowała, że w związku ze zmianą karty nauczyciela korzystniejsze jest dla niej odejście w chwili obecnej na emeryturę i chce złożyć rezygnację. Naszym obowiązkiem jest przyjąć rezygnację co jest równoznaczne z odwołaniem z funkcji. Po konsultacji z radcą prawnym, okazało się, że nie ma możliwości rezygnacji z funkcji dyrektora przed zakończeniem roku szkolnego. Taką rezygnację można złożyć na 3 miesiące przed zakończeniem roku szkolnego, a rok szkolny trwa do końca sierpnia. Dlatego tez pani dyrektor złożyła rezygnację w chwili obecnej, a zarząd tę rezygnację przyjął i odwołał panią dyrektor z funkcji dyrektora. Co do protokołu RIO zgodnie z zasadą protokół jest odczytany w obecności kierownika kontrolowanej jednostki, głównej księgowej oraz sekretarza i tak też się stało. W protokole jest zapis dotyczący realizacji programu Erasmus dotyczący kwalifikowania środków z tego programu na innym koncie. RIO stoi na stanowisku, że powinniśmy kwalifikować na dochodach bieżących i wykazywać w nadwyżce bilansowej. Natomiast nasze stanowisko jest takie, że środki finansowe, które są pozyskiwane z programów unijnych powinny być ujęte w dochodach tego roku, w którym mają być wydatkowane zgodnie z umową i wtedy nie wchodzą do nadwyżki bilansowej. Ponieważ mamy odmienne stanowiska wystąpiliśmy o interpretację do ministerstwa finansów. Na ten moment nie mamy stanowiska ministerstwa. W kwestii zmiany zarządzeń wynikają one ze zmiany przepisów. 

Członek Zarządu – Katarzyna Bilska – prawo oświatowe nakłada obowiązek na organy prowadzące ustalenie zasad przyznawania wszystkich dodatków. W chwili obecnej funkcjonuje uchwała rady określająca te warunki. Zarząd nie pracował nad nowym projektem ponieważ spróbowaliśmy podjąć kroki aby uaktualnić tą uchwałę i troszeczkę ją zmodyfikować. Prawo oświatowe wyznacza nam konkretną drogę jak należy postępować w przypadku uchwały. Po pierwsze trzeba ją dać do konsultacji związkom zawodowym. Związki miały termin do 20 maja i taka opinię nam przesłały. Dopiero teraz po zasięgnięciu opinii związków będziemy przygotowywali projekt uchwały na zarząd albo z niego rezygnowali. Jeżeli zarząd zdecyduje się na zmianę uchwały to trafi ona na radę powiatu. 


Ad.pkt.5 Interpelacje i zapytania radnych. 

Radna Renata Bilska - przypomniała, że w grudniu składała interpelację dot. budowy chodników przy ul. Rycerskiej i Książęcej prosiła wówczas, że jeżeli nadarzy się okazja pozyskania środków finansowych pochylić się nad tą sprawą. Ponieważ takie środki dla województwa świętokrzyskiego zostały przyznane w imieniu mieszkańców zapytała: jakie wnioski zostały przez ZDP złożone w związku z dodatkowymi środkami przyznanymi dla województwa na budowę infrastruktury drogowej, dlaczego nie uwzględniono jej interpelacji, w jaki sposób dokonano wyboru inwestycji. 
/interpelacja w załączeniu/ 
Poprosiła o odpowiedź pisemną. 
Następnie odniosła się do działki na osiedlu Pogorzałe potocznie zwaną „kowalką”. Zwróciła uwagę, że ten teren służy jako boisko i od wielu lat jest niekoszony, co stwarza różne zagrożenia. Zapytała czy w dalszym ciągu jest to teren skarbu państwa. Jeśli tak to poprosiła o uporządkowanie tego terenu. 
/interpelacja w załączeniu/ 
Kolejna sprawa, która poruszyła dotyczy biblioteki pedagogicznej, która został przejęta przez powiat w 2013 roku od województwa. W uzasadnieniu do uchwały dot. powstania tej biblioteki była informacja, że wynagrodzenia pracowników pedagogicznych będzie pokrywało województwo. Natomiast w ciągu kilku lat powiat dokłada duże środki. Skoro w roku 2018 zapotrzebowanie na wynagrodzenia wynosi ponad 260 tys zł, a dotację na ten moment otrzymaliśmy w wysokości 60 tys zł i jeżeli nie będzie innych środków to powiat dokłada 200 tys zł. Zapytała czy zarząd powiatu podjął działania w tej sprawie, czy zostało złożone jakieś pismo interweniujące jeżeli tak bardzo prosi o dołączenie kserokopii tego pisma lub czy zarząd będzie podejmował działania. Przypomniała, że na poprzedniej sesji występowała w sprawie doposażenia szkół. Właśnie znalazł środki na ten cel jeżeli powiat nie musiałby dopłacać takich środków mielibyśmy pieniądze na doposażenie. Następnie odniosła się do sprawy rowów melioracyjnych zapytała ile gruntów pod rowami dla podmiotu Agencja Nieruchomości Rolnych jest w osiedlu Książęce. Poprosiła o podanie przybliżonej lokalizacji i udzielnie odpowiedzi na piśmie. 
/interpelacja w załączeniu/ 

Radny Grzegorz Małkus – odniósł się do wystąpienia z poprzedniej sesji dotyczącej efektu ekonomicznego po likwidacji oddziału zakaźnego. Po odpowiedzi jaką uzyskał nasuwają się bardzo konkretne wnioski. Wskazał, że w wyniku likwidacji tego oddziału z kontraktu z NFZ ubyło nam ok. 1mln 800 tys zł rocznie. Na oddziale było zatrudnionych 18 osób. Z uzasadnienia przedstawianego radnym, co starano się wytłumaczyć i uświadomić ten oddział był nierentowny, ale był dużym wsparciem dla oddziału wewnętrznego i mogli być tam kierowani pacjenci, którzy nie znaleźli miejsca na oddziele wewnętrznym. Z odpowiedzi jaką otrzymał wynika, że pozostało w zatrudnieniu 13 osób. Nie ma nic przeciwko temu żeby ludzie mieli pracę. Należy się tylko zastanowić czy nie zrobiliśmy prezentu szpitalowi w Starachowicach. Otóż 13 osób, które są zatrudnione, przy kalkulacji średnio 100 tys zł na osobę daje nam 1 mln 300 tys zł środków koniecznych do wydatkowania. Utraciliśmy 1 mln 800 tys zł. Co w sumie daje ok. 3 mln zł. To jest tyle ile powiat starachowicki uzyskał dotacji na adaptację i rozwój oddziału zakaźnego w szpitalu w Starachowicach. Czy to się mieści w regułach zdrowego, ekonomicznego, racjonalnego zarządzania majątkiem i finansami szpitala. Zapytał starostę co na ten temat myśli. Druga sprawa jaką poruszył dotyczy Zespołu Palcówek Edukacyjno-Wychowawczych przy ul. Szkolnej. Pamiętacie państwo na początku naszej kadencji była głośna sprawa związana z nieprawidłowym prowadzeniem gospodarki majątkowej w tej placówce. Zajmowała się tym komisja rewizyjna, która ujawniła szereg nieprawidłowości, tą sprawą zajęła się też prokuratura. Podejrzewa, że jeszcze prowadzi postępowanie ponieważ nie jest to łatwa sprawa. Natomiast ewidentnie zabrakło odpowiedniego nadzoru. Jego zdaniem zmiana dyrektora w tej placówce nie przyniosła pozytywnego efektu. Z informacji jakie otrzymał jako radny, ma obowiązek zapytać starostę, czy wie co w tej placówce się dzieje, czy odpowiednio jest pełniony nadzór pedagogiczny nad wychowankami. Był przypadek, że doszło do naruszenia ciała u podopiecznego w czasie zajęć, gdzie wyznaczony nauczyciel powinien być na zajęciach, a nie był na zajęciach pomimo, że był w szkole. Stwierdził, że ma informację również taką, że to nie jest jednostkowe wydarzenie, tylko takie sytuacje dzieją się nagminnie. Za to odpowiada dyrektor tej placówki. Poprosił aby to sprawdzić, a przy okazji sprawdzić jak jest realizowany i rozliczany program ze środków unijnych. W tej części poprosił o odpowiedź na piśmie. Z tego co on się zorientował nie jest możliwe fizycznie zrealizowanie tego programu tak jak on został w tym sektorze dedykowany do tej placówki. Ma nadzieję, że starosta się temu bardzo wnikliwie przyjrzy. Jeżeli nie to on ma taką dokumentację, którą może ewentualnie służyć, bo to jest sprawa bardzo poważna. Chodzi głównie o bezpieczeństwo dzieci, wychowanków powierzonych pod opiekę nauczycielom i wychowawcom w tej placówce, a za organizację pracy odpowiada dyrektor. Trzecia sprawa, którą poruszył dotyczyła przeprowadzonych audytów. Stwierdził, że w tym roku było prowadzonych szereg audytów w jednostkach podległych. Zapytał ile takich audytów było przeprowadzonych, w których jednostkach i poprosił o przedstawienie wniosków i zaleceń pokontrolnych. Poprosił o odpowiedź na piśmie. 

Radny Mieczysław Bąk – przypomniał, że na sesji w marcu zwracał się z wnioskiem, aby na stronie BIP starostwa powiatowego w dziale plany i strategie pod programem ochrony środowiska umieścić zakładkę: prowadzone postępowania administracyjne. Umożliwi to radnym i mieszkańcom wgląd do bieżących informacji o aktualnie prowadzonych postępowaniach administracyjnych w sprawach planowanych inwestycji związanych z działalnością na odpadach w naszym powiecie. Zmiana nie wymaga nakładów finansowych, informacje są jawne, dlatego też dziwi go taka zwłoka. 
2) Następnie przypomniał, że na sesjach wielokrotnie zwracał się o wykonanie dokumentacji na chodnik przy drodze powiatowej w Nowym Odrowążku. Stwierdził, że mimo obietnic wykonania, efektów brak. Zwrócił się więc do starosty jako zarządcy tej drogi o powołanie komisji w celu wyznaczenia dla ludzi chociaż przystanku BUS w okolicach cmentarza w Nowym Odrowążku i stosownego oznaczenia kopertowego na jezdni. Nie doczekali się mieszkańcy chodnika to chociaż niech mają przystanek. 
3) Zwrócił się do starosty o spowodowanie doprojektowania zatoki BUS przy drodze powiatowej 0041T w okolicach biblioteki przy SP w Mroczkowie. Przypomniał, że zgłaszał ten problem w fazie projektowania przebudowy tej drogi, ale nie został uwzględnimy. Jak państwo wiadomo zgłoszone drogi przez powiat skarżyski do Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 droga Podzagnańszcze w Łącznej sklasyfikowana została na 11 miejscu, a droga w Mroczkowie na 30. Dofinansowanie otrzymało 10 dróg. 
4) W budżecie powiatu skarżyskiego na 2018 rok wysoka rada w dziale 921 rozdz. 92120 zabezpieczyła kwotę 5000 zł na ochronę i konserwacje zabytków. Termin zgłaszania winsoków upłynął 30 kwietnia br. Wpłynął wniosek parafii Śr. Rocha na dofinansowanie remontu wnętrza kościoła na kwotę 30.000 zł. Wartość robót ok 150 tys zł. Termin komisyjnego rozpatrzenia wniosków minął 15 maja 2018 roku. Nieoficjalnie dowiedział się, że komisja nie przyznała żadnego dofinansowania. Ponieważ środki nie zostały przeniesione na inny cel, zarząd też nie odrzucił złożonego wniosku, zwrócił się z uprzejmą prośbą do przedstawiciela gminy Bliżyn w zarządzie powiatu skarżyskiego pani radnej Anny Leżańskiej o wyjaśnienie jaka jest przyczyna nie przyznania dofinansowania. Czy pani radna Anna Leżańska wnioskowała o przyznanie tego dofinansowania, jak pani głosowała w sprawie podziału środków finansowych. Czyżby nie ta parafia złożyła wniosek. 
5) Na wstępie podziękował przybyłym na dzisiejszą sesję mieszkańcom gminy Bliżyn oraz osiedla Bór, aby zaprotestować swą dzisiejszą obecnością na sesji przeciwko zamiarom wydania przez starostwo powiatowe zgody na „Przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami w procesach R5, R10, R13 na działce nr 639 w Wołowie przez Dom Opieki. Sprawa ta od kilku miesięcy bulwersuje mieszkańców gminy Bliżyn. Po wycofaniu wniosku w lutym br, Dom Opieki złożył ponownie wniosek do starostwa w kwietniu br o zgodę na przetwarzanie odpadów na tej działce. Priorytetem teraz jest nie wydobycie piasku w Wołowie tylko nawiezienie odpadów. Obecnie wysypisko śmieci nie funkcjonuje. Zastąpiono je bardzo elegancko nazwami składowiska, magazynowania, punktu skupu, punktu zbiórki, sortowania, produkcji paliw alternatywnych,odzysk surowców wtórnych, instalacje lub przetwarzanie poza instalacjami przynoszącymi korzyści dla rolnictwa lub poprawę środowiska. Nowe nazewnictwo ma na celu ominiecie obowiązujących zapisów prawnych, uspokojenie opinii publicznej i uzyskanie zgody na działalność z odpadami. Zdrowie mieszkańców się nie liczy. Liczy się tylko kasa. Za każdym razem kiedy poruszałem kwestie wywozu odpadów w Wołowie oraz przy zbiorniku w Bliżynie otrzymuję odpowiedź, że starostwo nie ma możliwości kontrolnych. Zdaniem „fachowców” ze starostwa działalność jest zgodna z prawem nie zagraża ludziom i środowisku, a sprawa jest polityczna. Starostwo tylko wydaje zezwolenia na działalność i przyjmuje sprawozdania od przedsiębiorcy. Gmina też nic nie może zrobić. Więc po co wydział ochrony środowiska i naczelnik w powiecie. Zostawić jednoosobowe stanowisko do realizacji tych skromnych zadań. Oszczędności finansowe pewne. Otóż nie jest to do końca prawdą, bo według opinii WIOŚ w Kielcach powiat i gmina mają bardzo duże kompetencje, tylko nie zawsze z nich korzystają. Jak zwykły obywatel wyrzuci worek odpadów do lasu to paragraf na niego gotowy i grzywna. Ale jak biznesmen, przykładowy pan Józio czy Stasio wywozi odpady dużymi samochodami to utwardza teren i to jest zgodne z prawem. Ubogaca rolniczo ziemię, potem będzie siał pszenice. To jest ta równość społeczna według naszych włodarzy w gminie i w powiecie. Innego zdania jest WIOŚ w Kielcach, który po zapoznaniu się z nasza skargą na wywóz zmieszanych odpadów na działkę w Wołowie i przy zalewie w Bliżynie przez Dom Opieki ukarał grzywną właściciela nieruchomości w postaci mandatu karnego i wszczął postępowanie w celu nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za wywóz bez zezwolenia. WIOŚ wystąpił też z wnioskiem do wójta gminy Bliżyn o wydanie decyzji nakazującej usunięcie odpadów z miejsc na ten cel nieprzeznaczonych zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy o odpadach. I znów brak działań ze strony Gminy. Czy to jest brak odwagi, aby taką decyzję wydać, czy to jest towarzystwo wzajemnej adoracji? Dom Opieki pismem z dnia 16.04 br informuje WIOŚ w Kielcach, że „W dniu 13 kwietnia 2018 roku złożył nowy wniosek na odzyska odpadów poza instalacjami wyłącznie na terenie objętym zapisami MPZP. Do czasu wydania stosownej decyzji odpady znajdujące się w miejscu na ten cel nieprzeznaczonym są systematycznie wybierane przez firmę, która je przywiozła. Potwierdzeniem takiego stanu rzeczy są karty przekazania odpadu oraz wykonane zdjęcia, które są w posiadaniu Domu Opieki.” Krótko mówiąc papier wszystko przyjmie. W rzeczywistości żadnych odpadów z działki Nr 639 w Wołowie nie wywieziono. Fakt ten potwierdza Wójt gminy Bliżyn w piśmie skierowanym do starostwa znak OS.6233.2.2.2018 z 7.05.2018 roku cyt. „Rozpatrując wniosek o wydanie zezwolenia należy zauważyć, że istotny dla sprawy jest fakt niewykonania przez Dom Opieki zarządzenia pokontrolnego z dnia 5.03.2018 roku wydanego przez WIOŚ, w którym nakazano zaprzestać przetwarzania odpadów oraz usunąć wszystkie odpady z działki 639 w Wołowie w terminie do dnia 16.04.2018 roku”. Takie są fakty. Podobno na kolanie można dokumenty tworzyć to tylko kwestia fantazji twórczej. Postanowiliśmy wspólnie z radną Wołowa panią Moniką Sokołowską, przedstawicielami Polskiego Związku Wędkarskiego oraz mieszkańcami sprawdzić te wyjaśnienia Domu Opieki, co przedstawił w formie wizualnej. Jak państwo widzicie z ugniecionego gruzu wystają opakowania po pampersach, resztki pampersów, plastikowe zabawki, folie, części garderoby, resztki basenu itp. Nieco dalej znajduje się kilkaset kilo drutów usztywniających po spalonych oponach oraz resztki tych opon. Kiedy mieszkańcy zaczęli protestować przeciwko powstającemu składowisku opon na działkach Domu Opieki to opony dostały samozapłonu i wszystko poszło z dymem. Pozostał tylko drut i osmolone ogniem drzewa. Czy służby ochrony środowiska starostwa w powiecie i gminie podjęły jakieś działania. Gdy tego samego dnia przedstawiciele PZW przyjechali do starostwa w celu interwencji otrzymali odpowiedź, że to sprawa polityczna i nie warto się mieszać. Po około 2 godzinach właściciel Domu Opieki przyjechał sprzątnął śmieci, które są na zdjęciach. Zdaniem radnego Mieczysława Bąka niektórzy urzędnicy nawet nie znają terenu gdzie mają być przetwarzane odpady. Z pisma Domu Opieki do WIOŚ w Kielcach wynika, że odpady są przyjmowane od firm. W związku z tym nawet właściciel działki nie ma kontroli nad składem morfologicznym odpadów. Jest to typowa działalność komercyjna. Ponieważ starostwo powiatowe prowadzi postępowanie zmierzające do wydania zezwolenia dla Domu Opieki na prowadzenie przetwarzania odpadów poza instalacjami na działce nr 639 w Wołowie, w imieniu mieszkańców Wołowa i gminy Bliżyn zwrócił się do pana starosty o odmowę wydania takowego zezwolenia. 
Poinformował, że w obowiązującym terminie złożyli stosowne pisma do toczącego się postępowania w tej sprawie: 
1. Stowarzyszenie UROCZYSKO na Górną Kamienną 
2. W imieniu mieszkańców Wołowa pani Monika Sokołowska 
3. Protest poparty przez blisko 400 mieszkańców osiedla Bór w Skarżysku-Kamiennej złożony przez panią Wiesławę Łapaj przewodniczącą Rady osiedla Bór w Skarżysku-Kamiennej i radnego rady miasta Skarżyska Grzegorza Łapaja. Dodał, że mieszkańcy zbierają nadal podpisy protestu w innych sołectwa Gminy Bliżyn. W pismach i proteście uzasadniamy, że prowadzenie przetwarzania odpadów na działce 639 w Wołowie jest niedopuszczalne ponieważ: zgodnie z uchwałą Rady Gminy Bliżyn nr XXXV/230/2010 z dnia 28 maja 2010 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego „ Bliżyn 1” na obszarze gminy Bliżyn – z uwagi, że teren objęty planem znajduje się na GZWP nr 415 Górna Kamienna i jego strefy ochronnej wprowadza się zakaz lokalizacji inwestycji mogących pogarszać stan wód podziemnych w szczególności wysypisk i wylewisk. Zbiornik GZWP jest w skale piaskowca o dużej aeracji i nie jest osłonięty. Dwa ujęcia wodne w Gostkowie dla Gminy Bliżyn i Zagórzu dla części mieszkańców Skarżyska-Kamiennej czerpie wodę z GZWP 415. Do niedawna w okolicach planowanej kopalni piasku znajdowały się tablice o treści „Strefa ochronna ujęcia wody”, które zniknęły. Nieruchomość nr 639 położona jest w obszarze strefy zalewowej, w obrębie terenu objętego planem budowy zbiornika retencyjnego Wołów o powierzchni zalewu 33,70 ha i wyznaczonej strefie 50 m ograniczeń użytkowych. Potwierdza to wójt gminy Bliżyn w piśmie z dnia 26.01.2018 roku znak OS.6233.2.1.2018 cyt „Działalność w zakresie przetwarzania odpadów w złożonym do starostwa wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów dla Domu Opieki jest niezgodna z MPZP i nie może mieć miejsca”. Ponadto należy mieć na uwadze, ze działka 639 znajduje się w strefie częściowo zalesionej i jest nieogrodzona. Dostęp do niej praktycznie będzie prze nikogo niekontrolowany. Tak jak i przywóz odpadów. Dla przykładu poprosił o wpisanie w Google hasła artykułu „Lisów nie pierwszy. Ciężarówka widmo krąży po regionie od dawna. Echo dnia. Efekt sprawa trafiła do prokuratury. Śledztwo umorzono”. „Kilkanaście ton śmieci miało trafić do lasu pod Radomiem.”- Echo Dnia. Tu na szczęście złapano biznesmena. Wprawdzie we wniosku zmniejszyła się ilość kodowa odpadów do przetwarzania, ale jaka jest pewność, że po uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów Dom Opieki nie wystąpi o rozszerzanie tego zakresu. Tym bardziej, że w procesach R5, R10, R13 występują również szlamy i odpady mokre oraz ciecze. Co może stanowić zagrożenie katastrofą ekologiczną. Kolizję prawną stanowi również fakt wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydobycia pisków czwartorzędowych ze złoża Wołów przez Wójta Gminy Bliżyn dwóm osobom fizycznym. Wniosek o wydanie zgody na przetwarzanie odpadów poza instalacjami w miejscowości Wołów gmina Bliżyn składa tylko jedna osoba prawna Dom Opieki. Z dostępnych nam dokumentów wynika, że w trakcie prowadzonego postępowania o wydanie (DŚW) na wydobycie piasku Dom Opieki nie wskazał, że do utwardzania terenu będzie używał odpadów ponieważ ujęto zapis „zmniejszenie oddziaływania akustycznego na środowisko nastąpi przez pozostawienie pasa ochronnego wokół wyrobiska porośniętego naturalną szatą roślinną oraz usytuowanie na kierunku zabudowań wału z mas ziemnych nakładowych tzw. „humusu”. Natomiast odpady powstałe w trakcie eksploatacji złoża mają być segregowane i magazynowane w pojemnikach i odbierane przez uprawniony podmiot. Wydana przez gminę Bliżyn decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach znak GG.6220.1.2017 z dnia 27 czerwca 2017 roku dotyczy wydobycia piasku i nie może być podstawą do wydania zgody na przetwarzanie odpadów. Dom Opieki na przetwarzanie odpadów na działce 639 w Wołowie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie posiada. Zgodnie z pismem wójta gminy Bliżyn z dnia 26.01.2018 roku, o którym wspominałem prawdopodobnie by jej nie uzyskał. Tym bardzie, ze w złożonym wniosku planowana ilość odpadów do odzysku to 500 t odpadów z grupy XVII (z rozbiórek, remontów, mieszanek bitumicznych itp.) szacunkowo jest to ok. 2000 m3 (po uwałowaniu będzie mniej). Ponadto wniosek zawiera odpady z grupy I gdzie planowana ilość odpadów do odzysku to 3000 t rocznie przez okres 6 lat (szacunkowo rocznie jest to ok. 12.000 m3 a w okresie 6 lat szacunkowo ok. 72.000 m3 odpadów). Praktycznie są to ilości nie do skontrolowania. Z treści wniosku wynika, że wyrobisko zostanie zrekultywowane odpadami – zasada co wykopią to zasypią. Więc jak to się ma do stanowiska pana starosty, który 21 listopada 2017 roku wydał decyzję ustalającą leśny kierunek rekultywacji i zagospodarowania dla gruntów po eksploatacji pisków dla złoża Wołów. Kto te odpady wywiezie, kiedy trzeba będzie rekultywować wyrobisko. Dom Opieki dziś mimo nakazu WIOŚ uchyla się od wywiezienia odpadów w ilości kilku samochodów. To czy wywiezie kilkaset samochodów. Przecież nie po to nawozi odpady, aby potem je wywozić. Proszę odpowiedzieć kto do wywozu Dom Opieki zmusi. Czy to nie będzie wysypisko śmieci? Dlatego ponownie zwrócił się do starosty aby w świetle przedstawionych faktów odmówił wydania zgody na realizację inwestycji pn. „przetwarzanie odpadów poza instalacjami i urządzeniami na działce 639 w Wołowie”. 
Ponadto zwrócił się do radnej Anny Leżańskiej decyzyjnego członka zarządu powiatu o wyjaśnienie przyczyn, dlaczego „biznesmeni od odpadów” tak pchają się z inwestycjami śmieciowymi do gminy Bliżyn, jak przysłowiowe „muchy do lepu”, a omijają ościenne gminy. Cała kadencja rady przebiega pod hasłem „inwestycje odpadowe w gminie Bliżyn.” Normalną sprawą dla wszystkich jest, że wszyscy inwestorzy zazwyczaj rozpoczynają rozmowy od powiatu. Inwestorzy od odpadów, z osobami, które zarządzają czy podlegają im ochrona środowiska, drogi, transport czyli panią Anną Leżańską, a następnie z włodarzami gmin. Być może ta procedura przebiega odwrotnie gmina-powiat? Jeżeli uzyskują poparcie, to inwestują w zakup gruntów i chcą prowadzić biznesy na odpadach. Stwierdził, że jest zaskoczony odmową uznania za stronę pani radnej Moniki Sokołowskiej, mieszkającej 30 m od planowanej kopalni, podpisanej tylko przez pana naczelnika Sowę. Przekonani jesteśmy, że decyzja uzgodniona była z członkiem zarządu Anną Leżańską. Decyzja odmowy uznania za stronę postępowania skutkuje brakiem możliwości zaskarżenia wydanej decyzji dla Domu Opieki. Odbieramy to jako jawny brak szacunku dla mieszkańców i ich lekceważenie, ponieważ starostwo z mocy przywołanego przepisu wydaje niezaskarżalną decyzję wykluczając stronę społeczną. Teraz wszystkie pisma podpisuje pan naczelnik Sowa, nie pan starosta, nie pani Anna Leżańska, która za te sprawy odpowiada. W zaistniałej sytuacji jest zmuszony publicznie zaapelować do pani radnej Anny Leżańskiej jako decyzyjnego członka Zarządu Powiatu Skarżyskiego o spowodowanie wydania decyzji odmownej na przetwarzanie odpadów w Wołowie. W przypadku wydania takiej zgody to pani radna Anna Leżańska jako osoba odpowiedzialna za zarządzanie ochroną środowiska w powiecie skarżyskim ponosi całkowitą odpowiedzialność prawną, społeczną, moralną i polityczną za następstwa wydania tej decyzji. Przed przyjazdem na sesję otrzymał pismo od naczelnika Sowy, do którego nie wie jak się odnieść. W tym piśmie naczelnik udowadnia, że decyzja dotyczy przetwarzania odpadów jako przygotowanie do przeprowadzenia działalności wydobywczej na udokumentowanym złożu zgodnie z otrzymaną koncesją. Zaznaczył, że wszystko co powiedział oparł na faktach, które dotarły do starostwa. I ma wrażenie, że państwo nas nie słuchacie jako obywateli, państwo nie czytacie tego. Zwracając się do naczelnika, zapytał jak można pisać, że umarzacie postępowanie, a wniosek mieszkańców staje się bezzasadny. Umorzenie postępowania jest jednoznaczne z tym, że dajecie wolną rękę przedsiębiorcy na wożenie czego co chce. Czy państwo zdajecie sobie sprawę z następstw waszych decyzji. To, że jest koniec kadencji nie świadczy o tym, że mamy po sobie zostawić spaloną ziemię. Stwierdził, że musi się powstrzymać żeby nie powiedzieć czegoś za co będzie ciągany po prokuratorach. Podziękował mieszkańcom Wołowa, którzy przyszli na dzisiejszą sesję, żeby państwo wiedzieli, że każdą decyzję niekorzystną dla nas będziemy zaskarżać i będziemy dochodzić swoich racji. 

Radny Roman Wojcieszek – odniósł się do wybudowanego w ciągu drogi 1-go Maja przy Biedronce rozwiązania komunikacyjnego, tej super prowizorki, która jest nieczynna. Zapytał jaki jest powód nie uruchomienia tego rozwiązania. 


Ad.pkt.6 Wolne wnioski i oświadczenia 

Nie było osób chętnych do zabrania głosu w tym punkcie. 


Ad.pkt.7 Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania. 

Starosta – Jerzy Żmijewski - odnosząc się do wystąpienia radnego Mieczysława Bąka stwierdził, że jeżeli gmina tworzy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, wykłada go do publicznego wglądu, mówi się w nim, że jest kopalnia piachu i rekultywacja w taki sposób i nikt nie wnosi uwag, ani radni gminni, ani powiatowi, ani sołtysi, to on jako starosta jest postawiony pod ścianą, ponieważ ma uchwalony przez radnych gminy plan zagospodarowania przestrzennego gminy i zgodę na te wszystkie działania. Inwestor zrobił wszystko na co nakłada na niego obowiązek prawny, a on teraz ma powiedzieć, że nie może dać zgody. Podkreślił, że prawo go obwiązuje. Jeżeli odmówiłby czegokolwiek to tej osobie przysługuje roszczenie. Robi wszystko żeby nie ułatwiać zagadnienia. Jednak nie można mówić, że to powiat jest zły. Jeżeli wnioskodawca dopełni wszelkich formalności, to on jako starosta nie będzie mógł odmówić. Powinniśmy zacząć od tego kto tworzy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeżeli w 2010 roku przy uchwalaniu miejscowego plan powiedziano by, że tam nie ma możliwości eksploatacji piachu teraz nie byłoby problemu. To my jako powiat mamy ponosić odpowiedzialność za tamtą nierozwagę. No nie. Proszę niech stosowne organy gminy podejmą uchwałę uchylającą tamten dokument. Niestety skutki prawne tamtej uchwały są. Z dokumentów wynika, że w 2015 roku kiedy był nowelizowany plan zagospodarowania przestrzennego dla Wołowa, było 14 radnych gminy obecnych na sesji, z czego 12 radnych głosowało za, a 2 osoby wstrzymały się od głosu. Czyli nie było protestów i uwag do tego dokumentu. Nie można tylko stawiać po ścianą starosty i jego służb. Ze swej strony zagwarantował, że będzie skrupulatnie wypełniał to co mówi przepis, jeżeli cokolwiek będzie nie zrealizowane, niespełnione gwarantuje, że nie będzie zgody. Dodał, że to jest wszczęcie postępowania, a nie decyzja. 
Odpowiadając radnej Renacie Bilskiej w kwestii wniosków złożonych do Wojewody w ramach dodatkowych środków na drogi poinformował, ze powiat skarżyski złożył wniosek na drogę w Podzagnańszczu i drogę w Mroczkowie, ponieważ zgodnie z wytycznymi wojewody tylko drogi mogły być przedmiotem wniosków, a nie chodniki. Łącznie złożonych zostało 107 wniosków, dofinansowanie otrzymało 10 powiatów my ponoć jesteśmy na 11 miejscu z drogą w Podzagnańszczu, a dogra w Mroczkowie na 30 miejscu. Czy będziemy realizować zależy od rozstrzygnięć przetargowych. W kwestii działki na Pogorzałym odpowiedź zostanie udzielona na piśmie. Biblioteka Pedagogiczna temat trudy ponieważ nie do wzruszenia jest porozumienie podpisane pomiędzy powiatem skarżyskim, a zarządem województwa świętokrzyskiego. Porozumienie jest inne niż uchwała rady powiatu. Uchwała nakładała obowiązek na zarząd powiatu podpisania porozumienia, w którym marszałek miał finansować koszty pracowników biblioteki. Niestety w porozumieniu, które zostało zawarte takiego zapisu nie ma. Pisaliśmy pisma do marszałka jednak porozumienie podpisane przez ówczesne władze powiatu jest takie jakie jest. Zwracaliśmy się z prośbą o reasumpcję tego porozumienia jednak otrzymaliśmy odmowę. Dziękujemy, że Marszałek przekazuje takie środki jakie przekazuje. 
Odpowiadając radnemu Grzegorzowi Małkusowi poinformował, że audyt był przeprowadzany w SOSW nr 2, ZDP, aktualnie jest audyt w PCPR i zlecony audyt w szpitalu. Podziękował dyrektorowi Krukowi za podjęcie się trudnej pracy uporządkowania gospodarki materiałowej w placówce. Inwentaryzacja został rozliczona. Co do zachowania nauczycieli zagwarantował, że odbędzie rozmowę mobilizującą z dyrektorem. W kwestii finansowania oddziału zakaźnego przypomniał, że występowaliśmy w 2007 roku do ówczesnego dyrektora NFZ, aby finansować gotowość oddziału zakaźnego, a nie tylko procedury medyczne. 
Co do wypowiedzi radnego Mieczysława Bąka w kwestii zamieszczania informacji w BIP poinformował, że na ten moment musimy doprowadzić wszystkie informacje do zgodności z RODO. 

Wicestarosta – Artur Berus – jak państwo pamiętają w grudniu 2017 roku rada powiatu skarżyskiego podjęła decyzję o zmianie statutu szpitala w Skarżysku. Główny powód zmian to brak specjalistów. Dialog, a nie uprawianie polityki jest właściwą drogą do rozwiązywania problemów szpitala. 

Członek Zarządu Anna Leżańska – odpowiadając radnemu Romanowi Wojcieszkowi poinformowała, że jutro będzie komisja odpowiadająca za reorganizację ruchu, która sprawdzi czy wszystko na ul. 1-go Maja zostało wykonane prawidłowo. Odbiór pętli przy Biedronce w ul. 1-go Maja przewidziany jest na 28 maja. 
Odnosząc się do wystąpienia radnego Mieczysława Bąka podkreśliła, że jest członkiem zarządu powiatu i reprezentuje gminę Bliżyn i nie mam sobie nic do zarzucenia jeśli chodzi o zadania realizowane na terenie gminy Bliżyn. Nie zdarzyło się aby głosowała przeciw jeżeli były jakieś środki dla Bliżyna.
Co do środków przekazanych na renowację zabytków przypomniała, że w roku 2014 kościół w Skarżysku Kościelnym otrzymał 10.000 zł, kościół w Mroczkowie 5.000 zł, w 2015 roku nie przyznawane były żadne środki, w 2016 roku kościół Św. Ludwika w Bliżynie 20.000 zł, kościół w Mroczków 20.000zł, w Suchedniowie 20.000 zł, w 2017 roku 40.000 zł otrzymał kościół w Skarżysku Kościelnym. W tym roku kościół w Mroczkowie nie otrzymał dotacji ponieważ wniosek opiewał na kwotę 30.000 zł, a my w budżecie zabezpieczyliśmy kwotę 5000 zł. Dlatego też nie było możliwości przyznania środków. W kwestii podpisywania decyzji stwierdziła, że decyzje podpisują naczelnicy z upoważnienia pana starosty. 
Co do złoża w Wołowie poinformowała, że na sesji są obecni specjaliści: jest geolog powiatowy jest naczelnik wydziału ochrony środowiska, którzy mogą wyjaśnić szczegóły całej sprawy. Ze swej strony poinformowała jaka jest kolejność przy wykrywaniu złoża. W pierwszej kolejności po wykryciu złoża dostosowuje się plan zagospodarowania przestrzennego gminy. Tak jak wspomniał starosta taki plan został uchwalony przez radę gminy Bliżyn w 2015 roku. Rada Gminy podjęła uchwałę Nr IX/64/2015 Rady Gminy Bliżyn - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu złoża 'Wołów” w miejscowości Wołów, na terenie Gminy Bliżyn, po pozytywnym zaopiniowaniu przez wszystkie komisje i braku dyskusji na sesji gminy. Uchwała została przyjęto 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących. Poinformowała, że efekt jest taki sam jak w sytuacji, gdyby plan zagospodarowania przestrzennego przewidywał budowę domków jednorodzinnych, a w sytuacji gdy ktoś składa projekt my mu odmawiamy wydania decyzji na budowę domku. Sprawa nie zaczęła się od powiatu. Jeżeli rada gminy podjęła decyzję, że tam będzie złoże, to zdawała sobie sprawę z wywozu tego złoża. Wiedziała, że nie będzie to robione taczkami tylko będzie tam pracował ciężki sprzęt. 

Jedna z mieszkanek obecnych na sesji – podkreśliła, że niech wywożą piach tylko niech nie nawożą śmieci. 

Pani Anna Leżańska - z całą stanowczością zgodziła się z tym, dlatego inwestor dokładnie wie, że teren musi zostać ogrodzony. Wczoraj rozmawiała z mieszkańcami Bliżyna, którzy mieszkają w pobliżu miejsca gdzie inwestor wydobywał piach wcześniej koło zalewu. Mieszkańcy powiedzieli, że to nie przedsiębiorca wywoził śmieci, tylko mieszkańcy. Ktoś przywiózł gruz, inny dosypał swoje, inny wyrzucił sedes, kineskop i tak się zaczęło. Dlatego teren musi został ogrodzony. Podkreśliła, że trzeba pilnować, aby nikt nie wywoził śmieci. Co do szczegółów postępowania wypowie się naczelnik. 
Odnosząc się do kwestii przystanku w Nowym Odrowążku wskazała, że pojedzie komisja, która rozważy usytuowanie przystanku przy drodze Nowy Odrowążek. Poprosiła dyrektora ZDP o odpowiedź czy jest możliwość wykonania zatoczki przy bibliotece w Mroczkowie. 
Odnosząc się do dodatkowych środków u Wojewody na zadania drogowe wyjaśniła, że były składane dwa wnioski na drogę w Mroczkowie gmina Bliżyn i drogę Podzagnańszcze gm. Łączna. Niestety informacji na temat rozpatrzenia wniosków nie ma. Z uzyskanych informacji wie, że lista poszła do ministra w celu zaakceptowania. Jeżeli prawdą jest to co mówi radny Mieczysław Bak, że wniosek na drogę w Mroczkowie jest na 30 miejscu, a droga w Podzagnańszczu na 11 to bardzo ją to dziwi. Ponieważ wniosek w Mroczkowie spełniał praktycznie 3/4 wszystkich kryteriów, a co za tym idzie punktów, które były możliwe do pozyskania, natomiast Podzagnańszcze minimalną ilość. Dlatego nie rozumie przyznawanej punktacji. Niestety na stronie wojewody nie ma żadnych informacji i na ten moment listy nie widziała. 

Starosta – Jerzy Żmijewski – rozważa to co mówią wszyscy w kwestii Wołowa. Uważa, że koniecznym jest odbycie spotkania w osobach: starosta, wójt, przewodniczący rad, państwo radni rady powiatu, naczelnik wydziału ochrony składowiska, geolog powiatowy, abyśmy próbowali rozwiązać problem. Zobowiązał się do zorganizowania spotkania w możliwie najkrótszym terminie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron, byśmy ustalili sobie kierunek działania. 

Członek Zarządu - Katarzyna Bilska – odniosła się do sprawy biblioteki pedagogicznej. Stwierdziła, że nie chwiałaby aby wszyscy odnieśli wrażenie, że mamy podmiot, który jest niepotrzebny, który obarczył tylko budżet oświaty. Wskazał,a że poza środkami, które otrzymujemy od marszałka i porozumieniem, które nie zabezpieczyło interesu powiatu jest coś takiego jak metryczka, w której jest pozycja pozostała działalność oświatowa. Do tej działalności zalicza się min. poradnię psychologiczno-pedagogiczną i bibliotekę. W tym roku otrzymaliśmy na ten cel 1 mln 637 tys 187 zł. Dokładając 60.000 zł od marszałka jesteśmy na poziomie 1mln. 700 tys zł i takie było wykonanie za rok ubiegły. Zdając sobie sprawę, że sytuacja jest trudna pracownicy biblioteki otrzymali dodatkowe zakresy obowiązków wynikających z obsługi poradni. Jesteśmy jednym z niewielu powiatów, który ma Powiatowe Centrum Rozwoju Edukacji. Dzięki czemu zostaliśmy zakwalifikowani jako ośrodek o wyższej specjalizacji i dzięki temu pracownicy poradni są zakwalifikowani do wyższego szczebla szkolenia jeżeli chodzi o pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Środków z pozostałej działalności oświatowej nie moglibyśmy przenieść na doposażenie szkół. 
Odnosząc się do ZPE-W wyjaśniła, że ustawa prawo oświatowe wskazuje konkretnie jakie są zadania organu prowadzącego i jakie są zadania nadzoru pedagogicznego. My jako organ prowadzący nie mamy możliwości w ramach kontroli sprawdzania nadzoru pedagogicznego za to odpowiada kurator. Do naszych kompetencji zalicza się bezpieczeństwo ale w rozumieniu architektury, obiektu, a nie pracy nauczycieli. 

Radny Mieczysław Bąk – odnosząc się do powyższych wypowiedzi wskazał, że w 2010 roku kiedy był tworzony MPZP nikt nie mógł przewidzieć, że w 2018 będzie ktoś próbował eksploatować znajdujące się tam złoża pisaku. Dlatego też jest zapis, który został ujęty w planie zagospodarowania, że na tym terenie, gdzie jest główny zbiornik wód podziemnych zakazuje się wszelkich działalności z odpadami, jest słuszny i zabezpiecza interesy mieszkańców. Kolejne plany min. plan zagospodarowania wydobycia też nie ujmuje, że na tym wyrobisku mają być odpady. W piśmie kierowanym do starostwa wójt pisze, że na tym terenie działalność utwardzania podłoża jest niedopuszczalna i nie może mieć miejsca. Dlatego ujęte jest w decyzji środowiskowej, że wszelkie utwardzenia mogą być tylko z warstwy nakładowej z tzw humusu. Nikt nie popełnił błędu. Poprosił aby wziąć pod uwagę aspekt skali tego wszystkiego. Jeżeli przedsiębiorca dostanie decyzję tego nikt nie zastopuje. To jest ok. 20.000 ton odpadów. Teren jest nieogrodzony. Mówi się, że w Bliżynie mieszkańcy wywozili śmieci. Być może, nie chce bronic mieszkańców. Jeżeli ktoś zaczyna robić bałagan, to do tego bałaganu włączają się inni. Przyjmuje rozwiązanie starosty jako racjonalne i ma nadzieję, że uda się wypracować jakieś stanowisko. Co do środków na renowację zabytków, stwierdził, że ma żal, że w którymś momencie zaczęło przeszkadzać otrzymywanie dofinansowania przez parafię w Mroczkowie. Podkreślił, że te pieniądze nie zostały zniszczone. Przypomnijcie sobie państwo, że chcieliście wprowadzić klauzulę do uchwały, że dofinansowania miały być przyznawane co 4 lata. Wy wówczas postąpiliście niezgodnie z prawem i RIO uchyliło waszą decyzję. Dlatego nie jest tak, że cały czas wspieraliście konserwację zabytków. Uderzcie się w piersi. 

Radna Renata Bilska – jak najbardziej uważa, że PCRE jest instytucją potrzebną i nie ma co do tego wątpliwości. Wyrazy uznania ma dla pani dyrektor. Przypomniała radnej Katarzynie Bilskiej, że wówczas była członkiem zarządu. W porozumieniu 2013 roku jest jeden punkt, że w pierwszym roku środki będą przekazane w kwocie odpowiadającej zapotrzebowaniu. Natomiast drugi punkt mówi o tym, że środki w kolejnych latach będą przekazane zgodnie z uchwałą urzędu marszałkowskiego. Podkreśliła, że jej pytanie dotyczyło inicjatywy zarządu w 2018 roku. Czy w tym roku zarząd złożył jakieś pismo do urzędu marszałkowskiego. 

Członek Zarządu Katarzyna Bilska – odniosła się do rozmowy w urzędzie marszałkowskim jaką odbyli wspólnie ze starostą w ubiegłym roku. Wówczas otrzymali odpowiedź, że wszelkie ewentualne zmiany w budżecie mogą zapadać po półroczu. W tym roku otrzymaliśmy z urzędu marszałkowskiego 60.000 zł i po półroczu będziemy ponownie pisali o zwiększenie środków. Jeżeli znalazłabym swój podpis na tym porozumieniu to posypałaby sobie głowę popiołem. Radni na sesji powiatu przyjęli uchwałę, a porozumienie jest merytoryczną, oddzielną kwestią, którego podpisanie odbyło się poza nieetatowym członkiem zarządu powiatu. Na pewno jej podpisu nie byłoby na takim porozumieniu.

Radny Grzegorz Małkus – odnosząc się do wystąpienia wicestarosty, który cały czas zarzuca, że radni robią ze szpital akcję polityczną, stwierdził, że tak nie jest. Nam zależy na bezpieczeństwie pacjentów, racjonalnym zarządzaniu finansami szpitala, żeby szpital nie pociągną całego powiatu. W jego przekonaniu można było utrzymać oddział zakaźny, ponieważ przy takim finansowaniu Starachowicom się opłacało, a Skarżysku nie. 
Odnosząc się do słów członka zarządu Katarzyny Bilskiej, że nadzór pedagogiczny to kwestia kuratora, rozumie, że ma jechać z tą sprawą do kuratora. 


Ad.pkt.8 Informacja na temat stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w powiecie skarżyskim: 

Komendant – Tomasz Śliwiński przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku-Kamiennej w roku 2017.
/sprawozdanie w załączeniu/ 

Radny Jacek Jeżyk – zwrócił uwagę na problem rowerzystów jeżdżących po chodniku. W obecnej sytuacji wielu rowerzystów traktuje chodnik jako ścieżkę rowerową, jeździ za szybko i niebezpiecznie. Poprosił aby jakiś krótki apel wystosować na łamach informatora samorządowego żeby przypomnieć osobom korzystającym z rowerów, że muszą stosować się do przepisów o ruchu drogowym. 

Radny Grzegorz Małkus – zapytał czy są sytuacje, że w czasie kontroli ujawniane są przypadki, że kierujący jeżdżą bez uprawnień. Jeżeli tak to czy często zdarzają się takie sytuacje w naszym powiecie. Następnie zapytał o reaktywację posterunku policji w Bliżynie. Wie, że były czynione starania w tym kierunku. Zapytał czy jest szansa, aby ten posterunek w Bliżynie powstał. 

Komendant – Tomasz Śliwiński odnosząc się do powyższych wypowiedzi, poinformował, że podejmując działania informacyjno-profilaktyczne przypomną rowerzystom o konieczności przestrzegania przepisów i o zasadach jazdy rowerem. Jeżeli chodzi o kierujących bez uprawnień, czyli osoby, którym zatrzymano prawo jazdy to jak najbardziej są takie przypadki. W ciągu roku odnotowujemy nawet do ok 30 takich zdarzeń. 
W kwestii posterunku policji w Bliżynie z takim wnioskiem wystąpił radny Mieczysław Bąk. Po złożeniu wniosku jest zobligowany do poinformowania przełożonego. Ta procedura została wdrożona i zrealizowana. Były spotkania z mieszkańcami, rozmowy w wójtem. Najtrudniejszym elementem okazało się pozyskanie obiektu. Niemniej jednak biorąc pod uwagę zagrożenia w gminie Bliżyn, odległość od komendy powiatowej, na ten moment wspólnie ustaliliśmy, że nie jest zasadne reaktywowanie posterunku. Natomiast sprawa jest otwarta, taka sytuacja była w ubiegłym roku, okoliczności się zmieniają, możliwości finansowe również ulegają zmianie. 

Wicestarosta – Artur Berus poruszany temat placu przy MCK w Skarżysku podziękował komendantowi za zwiększenie patroli w tym miejscu co poprawiło bezpieczeństwo. 

Komendant – Marcin Machowski przedstawił sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej w roku 2017. 
/sprawozdanie w załączeniu/ 

Pani Anna Chrzanowska – Powiatowy Inspektor Sanitarny przedstawiła informację dotyczącą oceny stanu sanitarnego powiatu skarżyskiego w roku 2017. 
/sprawozdanie w załączeniu/ 

Radny Roman Wojcieszek – zwrócił uwagę, że na Rejowie przy plaży są dwie publiczne toalety. Niestety w większości sezonu były one zamknięte. Czy to jest badane. 

Pani Anna Chrzanowska – dotychczas nie zgłaszano żadnych problemów z toaletami. 

Powiatowy Lekarz Weterynarii – Pan Krzysztof Bąk przedstawił informację o działalności Inspektoratu w 2017 roku. 


Przewodnicząca Rady ogłosiła 5 min przerwy. 


Ad.pkt.9 Sprawozdanie z realizacji „Powiatowego programu na rzecz bezpieczeństwa obywateli na lata 2016-2018” za rok 2017. 

Pan Jacek Krzepkowski – Inspektor w Wydziale Zarządzania Kryzysowego – przedstawił sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2017. 
/sprawozdanie w załączeniu/ 


Ad.pkt.10 Sprawozdanie z działalności PCPR za 2017 rok wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz realizacją „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020” i raportem z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”. 


Pan Paweł Perkowski – dyrektor PCPR w Skarżysku-Kamiennej – przedstawił sprawozdanie z działalności jednostki wraz z wykazem potrzeb w zakresie pomocy społecznej oraz realizacją „Powiatowego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020” i raportem z realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych”. 
/materiał w załączeniu/


Ad.pkt.11 Zapoznanie się z oceną zasobów pomocy społecznej za 2017 rok. 


Pani Bożena Bętkowska – zapytała czy do przedstawionych radnym zasobów pomocy społecznej, które są danymi liczbowymi radni mają pytania. 
Ponieważ radni nie zgłosili żadnych pytań Przewodnicząca Rady poinformowała, że dokument będzie stanowił załącznik do protokołu. 


Ad.pkt.12 Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu skarżyskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego” za rok 2017. 


Radni ustalili, że nie będzie przedstawiane sprawozdanie ponieważ było one przedmiotem szczegółowego omawiania na posiedzeniach komisji. 
Radni nie wnieśli żadnych uwag ani pytań do sprawozdania. 
/sprawozdanie w załączeniu/ 


Ad.pkt.13 Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie: 


1) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035. Poinformowała, że zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2035 wynikają: 
1. Z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia „Przeciwdziałanie wypaleniu - wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi łącznie 406.698,45zł, a wkład własny 45.038,80zł. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018-2019. W bieżącym roku zrealizowane będą wydatki w kwocie 381.030,99zł, a w roku następnym 70.706,26zł. 
2. Ze zwiększenia dochodów i wydatków bieżących o kwotę 678.239,19zł poprzez zmiany dokonane przez Zarząd Powiatu:
- w dniu 25 kwietnia 2018r – zwiększenie dotacji z budżetu państwa na funkcjonowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej – 1.450zł i Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy – 19.000zł;
-  w dniu 16 maja 2018r – wprowadzenie dotacji z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne – 15.070zł, na zakup książek do bibliotek szkolnych – 48.000zł oraz na wyposażenie osobiste i ochronne strażaków – 54.525zł; 
oraz projektem uchwały Rady Powiatu – wprowadzenie dofinansowania do projektu realizowanego przez PCPR – 335.992,19zł i zwiększenie dochodów z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 204.202zł;
3. Ze zwiększenia dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 10.100zł poprzez wprowadzenie przez Zarząd Powiatu w dniu 16 maja 2018r dotacji z budżetu państwa na zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 

Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Ponieważ nie zgłoszono żądnych pytań Przewodnicząca Rady poddała pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2018-2035, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 321/XLVI/2018. 


2) Skarbnik Powiatu – Bogusława Wilczyńska przedstawiła projekt uchwały w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok. Proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 

1. Umowy o dofinansowanie projektu „Przeciwdziałanie wypaleniu - wsparcie rodzin zastępczych ze Skarżyska-Kamiennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Łączna wartość dofinansowania wynosi łącznie 406.698,45zł, a wkład własny 45.038,80zł. Projekt realizowany będzie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w latach 2018-2019. W bieżącym roku wykorzystane będzie 335.992,19zł dofinansowania oraz cały wkład własny. 
2. Z przeniesienia kwoty 2.000zł pomiędzy działami na ewentualne ubezpieczenie przejętych na rzez powiatu pojazdów, które wcześniej zostały usunięte z dróg. 
3. Pisma Wydziału Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki z dnia 9 maja 2018r w sprawie przeniesienia kwoty 6.800zł pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach zadań powiatu z zakresu kultury, sportu i promocji przede wszystkim w celu zapewnienia środków na promocje powiatu w związku z obchodami jego 20-lecia. 
4. Zabezpieczenia kwoty 9.000zł na dotacje dla OSP w Skarżysku-Kamiennej na zakup zniszczonych podczas akcji ratowniczo gaśniczych ubrań bojowych. Dotacja była zaplanowana ze środków rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, jednak Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach zakwestionowała możliwość przeniesienia środków z rezerwy na powyższy cel, wobec tego konieczne jest zabezpieczenie dotacji z innych środków powiatu, gdyż umowa z ochotniczą strażą pożarną została już podpisana i środki zgodnie z tą umową zostały jednostce przekazane.
5. Pisma Domu Pomocy Społecznej z dnia 15 marca 2018r w sprawie zwiększenia strony dochodowej o kwotę 204.202 zł w związku ze zwiększeniem od 1 marca 2018r miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca z kwoty 3413,58zł do kwoty 3.660zł. Środki przeznaczone są na bieżącą działalność jednostki w tym na podwyżkę dla pracowników. 

Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosownia przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2018 rok, została przyjęta jednogłośnie i uzyskała Nr 322/XLVI/2018. 


3) Starosta – Jerzy Żmijewski przedstawił projekt uchwały w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu 
z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się 
w budynku przy ul. Sikorskiego 20 i Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej. 


Przewodnicząca Rady Powiatu – Bożena Bętkowska zapytała, czy Radni mają jakieś uwagi lub zapytania do przedstawionego projektu uchwały. 
Ponieważ nie zgłoszono żadnych uwag Przewodnicząca Rady poddała pod głosownia przedstawiony projekt uchwały. 

Uchwała w sprawie: wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowymi najemcami lokali użytkowych znajdujących się w budynku przy ul. Sikorskiego 20 i Pl. Floriański 1 w Skarżysku-Kamiennej, została przyjęta i uzyskała Nr 323/XLVI/2018. 


Ad.pkt.14 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli w Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej. 


Radna Renata Bilska – Przewodnicząca Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół wraz z wnioskami pokontrolnymi po kontroli Powiatowym Centrum Rozwoju Edukacji w Skarżysku-Kamiennej. 


Ad.pkt.15 Zamknięcie Sesji Rady Powiatu Skarżyskiego. 


Przewodnicząca Rady – Bożena Bętkowska przekazała radnym zaproszenia na: 
- 28.05 na godz. 14.30 - Msza Św. w Ostrej Bramie w intencji samorządu, 
- 9.06 godz. 10.00 - impreza charytatywna w ZST-M z aukcją na potrzeby podopiecznych „Przystani”,
- 29.06 godz.10.00 - uroczystości 78 rocznicy rozstrzelania polskich patriotów na Brzasku. 
Następnie poinformowała, że porządek posiedzenia został zrealizowany w całości. Poprosiła o powstanie z miejsc i zakończyła obrady poprzez wygłoszenie formuły „Zamykam XLVI Sesję Rady Powiatu Skarżyskiego". 

Godzina zakończenia obrad – 17.40 

Protokołowała: Joanna Wężyk 

Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Bożena Bętkowska Wytworzył: Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego (28 czerwca 2018)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (3 lipca 2018, 12:34:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 229

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij