Strona główna  >  Zarządzenia  >  2018

Zarządzenie nr 86/2018
Starosty Skarżyskiego
z dnia 3 grudnia 2018


w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. oraz powołania zespołów spisowych.

Na podstawie art.26 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2018 poz.395 z poźn.zm.) oraz Instrukcji Inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Skarżysku- Kamiennej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 38/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku zarządzam, co następuje:

§1

Inwentaryzacją należy objąć:
1. W drodze spisu z natury wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.:
a) środki pieniężne w gotówce, czeki, druki ścisłego zarachowania,
b) składniki majątkowe będące własnością obcych jednostek,
c) materiały odpisane w koszty w momencie ich zakupu wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
2. W drodze uzyskania potwierdzenia salda:
a) środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych wg stanu na dzień
31 grudnia 2018r.,
b) należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, należności wątpliwych, spornych od pracowników, należności i zobowiązań od osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych),
c) kredyty, pożyczki wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.,
d) własne składniki majątkowe powierzone kontrahentom.
3. W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych lub inwentarzowych z danymi wynikającymi z dokumentów źródłowych lub wtórnych, rejestrach, kontrolkach, kartotekach oraz doprowadzenie ich do realnej wartości wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r:
a) grunty, nieruchomości,
b) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony,
c) należności sporne i wątpliwe, a także dochodzone na drodze sądowej,
d) należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnych,
e) zobowiązania z tytułów publicznoprawnych, o których uzgodnienie wierzyciel wystąpił,
f)  inwestycje rozpoczęte,
g) wartości niematerialne i prawne,
h) fundusze własne,
i) aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych,
j) wszystkie inne nie wymienione powyżej składniki aktywów i pasywów.

§2

Inwentaryzację w drodze spisu z natury sporządza Komisja Inwentaryzacyjna, natomiast inwentaryzację składników aktywów i pasywów wymienionych w §1  pkt. 2 i pkt. 3 sporządza Wydział Finansowy przy udziale odpowiednich  wydziałów merytorycznych.

§3

Inwentaryzację majątku należy przeprowadzić zgodnie z:
1. Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2018 poz. 395 ze zm.).
2. Zarządzeniem Nr 38/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku,
w sprawie Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Skarżysku – Kamiennej.

§4

Powołuję komisje spisowe do dokonania spisu z natury wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r., w następujących składach osobowych:
1. Komisja do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych będących własnością obcych jednostek oraz tablic rejestracyjnych:
Przewodniczący –  Irena Witaszek -Kapusta
Członek Komisji – Czesław Niewczas
Członek Komisji   - Izabela Kujawa
Członek Komisji – Izabela Azarowicz
2. Komisja do przeprowadzenia spisu środków pieniężnych, czeków, druków ścisłego zarachowania:
Przewodniczący -   Elżbieta Hucińska
Członek Komisji – Katarzyna Dąbrowska
Członek Komisji –  Iwona Wiktorek
3. Komisja do przeprowadzenia spisu z natury materiałów odpisywanych koszty  w momencie ich zakupu wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r.
Przewodniczący – Ewelina Gluza
Członek Komisji – Anna Cisowska
Członek Komisji  - Agnieszka Górecka-Blumhoff

§5

Zadania i zakres obowiązków komisji spisowych określony został w Instrukcji Inwentaryzacyjnej wprowadzonej Zarządzeniem Nr 38/2018 Starosty Skarżyskiego z dnia 7 czerwca 2018 roku.

§6

Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich, jako osobę odpowiedzialną za gospodarkę środkami rzeczowymi w Starostwie Powiatowym do przekazania wszystkich dokumentów dotyczących przychodu i rozchodu do Wydziału Finansowego celem wprowadzenia ich do ewidencji księgowej.

§7

Zobowiązuję Naczelników n/w Wydziałów:
1. Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami
2. Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich
3. Inwestycji i Administrowania Mieniem
do przekazania dokumentów przychodu i rozchodu dotyczących rzeczowych składników majątku, a także aktów notarialnych stwierdzających przekazanie lub przyjęcie na rzecz Starostwa mienia celem wprowadzenia do ewidencji księgowej.

§8 

Zobowiązuję Naczelników/Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Starostwa do wyznaczenia pracowników ze swoich wydziałów, odpowiedzialnych za współpracę z Wydziałem Finansowym w zakresie inwentaryzacji  w zakresie inwestycji rozpoczętych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości.

§9

Bezpośrednio przed rozpoczęciem spisów z natury osoby odpowiedzialne za gospodarkę rzeczowymi składnikami majątku, mienie Starostwa, środki pieniężne w kasie Wydziału Finansowego złożą oświadczenia o odpowiedzialności materialnej.

§10

Spisu z natury należy dokonać w obecności osoby lub osób odpowiedzialnych.
 
§11

Przewodniczącego Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej względnie upoważnione przez niego osoby zobowiązuję do ciągłej kontroli przebiegu inwentaryzacji.
Zespoły spisowe zakończą spis z natury do dnia 15 stycznia 2019 roku.

§12

Po zakończeniu inwentaryzacji Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej złoży szczegółowe sprawozdanie z całości przeprowadzonych spisów.

§13

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej.

§14

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszego Zarządzenia czynię Skarbnika Powiatu.

§15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
                                                                                            Starosta Skarżyski
 
                                                                                                 Artur Berus
 
 
 
 
 

Odpowiada za treść: Bogusława Wilczyńska
Opublikował: Katarzyna Kutwin (4 grudnia 2018, 11:20:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 149

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij