Strona główna  >  Zarządzenia  >  2017

Zarządzenie nr 21/2017
Starosty Skarżyskiego
z dnia 18 maja 2017


w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu.


Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 814)
 
Starosta Skarżyski zarządza, co następuje:

§ 1    

Do przeprowadzenia przetargu ustnego na sprzedaż samochodu osobowego marki Mercedes-Benz, nr rej. WN 04027 powołuję Komisję przetargową w składzie:

1. Janusz Kuźdub    – przewodniczący Komisji
2. Katarzyna Geller – członek Komisji
3. Barbara Dygas     – członek Komisji
4. Dariusz Zalega     – członek Komisji


§ 2

1) Przetarg ustny na sprzedaż pojazdu marki Mercedes-Benz nr rej. WN 04027 należy przeprowadzić do dnia 30 czerwca 2017 roku.
2) Komisja przetargowa winna przeprowadzić przetarg wg zasad określonych w Regulaminie przetargu stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3

Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu zgodnie z Regulaminem przetargu, a w szczególności do:
- opracowania treści ogłoszenia o przetargu i jego ogłoszenia,
- udzielania informacji o warunkach przetargu w miarę potrzeb,
- czuwania nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem przetargu,
- sporządzenia protokołu z przetargu,
- zawarcia umowy z osobą wyłonioną w wyniku przeprowadzonego przetargu.
 
§ 4

Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                                     


                                                                                      Starosta Skarżyski

                                                                                         Jerzy Żmijewski


Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Nr 21/2017
Starosty Skarżyskiego
z dnia 18 maja 2017r.
 
Regulamin przetargu (licytacji) na sprzedaż samochodu osobowego
marki Mercedes-Benz o nr rej. WN 04027
 
§ 1

Przedmiotem sprzedaży ruchomości jest samochód osobowy marki Mercedes-Benz rok produkcji 2002, nr rej. WN 04027, stanowiący mienie Powiatu Skarżyskiego.
 
§ 2

1. Przetarg na sprzedaż samochodu osobowego Mercedes-Benz ma formę przetargu ustnego (licytacji).
2. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.
3. Przewodniczący komisji prowadzi licytację.
4. Przewodniczący komisji otwiera przetarg poprzez podanie ceny początkowej samochodu osobowego, która wynosi 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych 00/100).
5. Przetarg prowadzony będzie w formie licytacji odbywającej się „w górę” poprzez postąpienie. Przetarg jest ważny, jeśli nastąpi jedno postąpienie. Postąpienie
w licytacji nie może wynosić mniej niż 50,00 zł (słownie pięćdziesiąt złotych 00/100).
6. Oferty ustne należy składać po podaniu przez licytatora do wiadomości uczestniczących przedmiotu przetargu oraz jego ceny wywoławczej.
7. Zaoferowana cena przestaje obowiązywać oferenta, gdy inny oferent podczas licytacji przed ustaniem postąpień zaoferował cenę wyższą.
8. Nabywcą zostaje oferent, który w licytacji zaoferował najwyższą cenę zakupu przedmiotu przetargu (zadeklarował najwyższą kwotę).
9. Przewodniczący zamyka przetarg i ogłasza imię i nazwisko lub nazwę albo firmę,
która przetarg wygrała oraz zaoferowaną cenę.
10.Uczestnik wyłoniony w przetargu zostanie zaproszony do podpisania umowy
w terminie określonym przez sprzedającego, nie dłuższym jednak, niż 7 dni od dnia zakończenia licytacji.

§ 3

1. Do obowiązków komisji należy m.in.: zamieszczenie ogłoszenia o przetargu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego http://powiat.skarzyski.lo.pl/index.php, udzielenie informacji o przedmiocie przetargu, przeprowadzenie przetargu, sporządzenie protokołu końcowego z podaniem wyników przetargu.
2. W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji przetargowej oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.
3. Uczestnicy przystępując do przetargu ustnego złożą oświadczenie o zapoznaniu się (i akceptacji) z treścią niniejszego regulaminu, wzoru projektu umowy, a także stanie technicznym pojazdu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1, zaś wzór projektu umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.Załącznik Nr 1 do
Regulaminu przetargu
 
…………………………..…..
Imię i nazwisko / nazwa firmy
…………………………..…..
Pełny adres, tel. kontaktowy
…………………………..…..
NIP (dla firm)
 
 
OŚWIADCZENIE

Ja ………………………………................................................, niżej podpisany/-a niniejszym oświadczam, że:
1) Zapoznałem/-am się z warunkami i regulaminem przetargu oraz projektem umowy i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2) Dokonałem/-am zgodnie z wymogami wpłaty w wysokości ………………. złotych i przedstawiam w załączeniu dowód wpłaty.
3) Osobiście zapoznałem/-am się ze stanem prawnym i technicznym pojazdu, który jest przedmiotem mojego zainteresowania i nie będę wnosił/-a zastrzeżeń przy jego odbiorze.
4) Zobowiązuję się w przypadku wygrania licytacji do zawarcia umowy w terminie podanym przez Sprzedającego.
 
 
                                                                                       ……………………………………..
                                                                            Podpis osoby (osoby upoważnionej)  
 
 
 
  
Załącznik nr 2
do Regulaminu przetargu
-PROJEKT-                            
 
 
UMOWA KUPNA-SPRZEDAŻY SAMOCHODU OSOBOWEGO
NR .../IM/2017
 
Nr sprawy: IM-7135.4.2017
 
Zawarta w dniu ..................... 2017r. pomiędzy:
Powiatem Skarżyskim z siedzibą przy ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna
reprezentowanym przez:
 
1.      ………………………………………….
2.      ………………………………………….
 
zwanym dalej „Sprzedającym”
a
.......................................................................................
dane Kupującego – imię i nazwisko lub nazwa firmy
...........................................................................................
adres siedziby lub adres zameldowania Kupującego
..............................................................................................
NIP lub numer dowodu osobistego
reprezentowanym przez –
..................................................................
zwanym dalej „Kupującym”,
 
§1
Przedmiotem umowy jest sprzedaż samochodu osobowego:
Marka/model……………………………………………………...…….. rok produkcji ……..
Nr nadwozia VIN …………………………………………………….……….…………..…..
Nr rejestracyjny ………………..………………… przebieg …………………………………
 
§2
Sprzedający oświadcza, że pojazd będący przedmiotem umowy stanowi jego wyłączną własność, jest wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, że nie toczy się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest ten pojazd, że nie stanowi on również przedmiotu zabezpieczenia.
 
§3
1. Strony ustaliły wartość przedmiotu umowy na kwotę ....................................
słownie: (......................................................................................................).
2. Sprzedający przenosi na rzecz kupującego własność pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy za kwotę określoną w ust. 1 niniejszej umowy, której otrzymanie sprzedający kwituje. Kupujący kwituje jednocześnie odbiór pojazdu.
 
§4
1. Kupujący oświadcza, że znany mu jest stan techniczny pojazdu określonego w §1 niniejszej umowy i oświadcza ponadto, iż z tego tytułu nie będzie rościł żadnych pretensji do Sprzedającego.
2. Kupujący sprawdził także oznaczenia numerowe pojazdu i dowodu rejestracyjnego, nie wnosząc do nich żadnych zastrzeżeń.
                                                                      
 
§5
Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty transakcji wynikające z realizacji ustaleń niniejszej umowy oraz koszty opłaty akcyzowej oraz skarbowej obciążają kupującego.
 
§6
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
 
§7
Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 
 
 
 
 
                SPRZEDAJĄCY                                                                KUPUJĄCY
 

Opublikował: Katarzyna Kutwin (23 maja 2017, 09:01:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 87

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij