Uchwała nr 47/99/2019Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 10 października 2019w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rokNa podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r poz. 544, 545, 807, 970, 1556, 2187, 2339, 2757, 3355, 3757) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 47/99/2019
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 10 października 2019


w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok

Na podstawie art. 237 ust 2 pkt 1, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869, 1622, 1649) oraz §10 pkt 1 uchwały Nr 22/IV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Skarżyskiego na 2019 rok (Dz.Urz.Woj.Święt. z 2019r poz. 544, 545, 807, 970, 1556, 2187, 2339, 2757, 3355, 3757) uchwala się, co następuje:


§ 1. 

Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu na 2019 rok a mianowicie: 
1.      Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej   uchwały. 
2.      Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej   uchwały. 

§ 2. 
  
Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 6 do uchwały Nr 22 / IV /2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 24 stycznia 2019r „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 r.”, który otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 
  
§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
                                                                                                          Przewodniczący 
          Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
                                                                                                       
                                                                                                Artur Berus 
Członkowie Zarządu 
uczestniczący w posiedzeniu: 
1.      Anna Leżańska 
2.      Katarzyna Bilska 
3.      Tadeusz Bałchanowski 
4.      Adam Ciok

Uchwała (203kB) pdf
Uzasadnienie (207kB) pdf
Załącznik 1 (460kB) pdf
Załącznik 2 (380kB) pdf
Załącznik 3 (291kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (16 października 2019, 13:46:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 68