Stanowienie aktów publicznoprawnych

Akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu są stanowione przez Radę Powiatu. Akty te dotyczą spraw, które wymagają uregulowania w statucie, spraw porządkowych, szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu, zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

Rada Powiatu stanowi akty prawa miejscowego w formie uchwały, jeżeli ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej. 

Z inicjatywą podjęcia określonej uchwały mogą wystąpić:

  • co najmniej trzech radnych,
  • przewodniczący Rady Powiatu,
  • klub radnych powiatu,
  • komisja Rady,
  • grupa mieszkańców powiatu, o której mowa w art. 42a ustawy o samorządzie powiatowym,
  • Zarząd Powiatu.

Projekty uchwał składane są do Biura Rady. Następnie przewodniczący Rady przekazuje je właściwym komisjom Rady oraz Zarządowi Powiatu w celu zaopiniowania.

Powiatowe przepisy porządkowe w przypadkach nie cierpiących zwłoki, może wydać Zarząd. Przepisy te podlegają zatwierdzeniu na najbliższej sesji Rady Powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej określa Rada Powiatu.

Podjętym uchwałom nadaje się kolejne numery podając: cyframi arabskimi numer uchwały, cyframi rzymskimi numer sesji oraz rok jej podjęcia. Uchwałę opatruje się datą posiedzenia, na którym została przyjęta. Uchwały ewidencjonuje się w rejestrze uchwał i przechowuje wraz z protokołami sesji rady Powiatu. Rejestr uchwał prowadzi Biuro Rady Powiatu.

Akty prawa miejscowego niezwłocznie po ich uchwaleniu podpisuje przewodniczący Rady Powiatu. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia ich Wojewodzie Świętokrzyskiemu w ciągu 7 dni od ich podjęcia. Uchwała organu w sprawie wydania przepisów porządkowych podlega przekazaniu niezwłocznie. Akty prawa miejscowego ogłaszane są w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Za dzień ogłoszenia aktu uznaje się dzień wydania dziennika. Akty prawa miejscowego wchodzą w życie po 14 dniach od ich ogłoszenia, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ustawa lub przepis powiatowy stanowi inaczej.

Powiatowe przepisy porządkowe ogłasza się przez ich publikację w wojewódzkim dzienniku urzędowym oraz środkach masowego przekazu, w drodze obwieszczeń, lub poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego. Przepisy te wchodzą w życie z dniem takiego ogłoszenia. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym gmin położonym na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów, następnego dnia po ich ustanowieniu.

Akty prawa miejscowego oraz powiatowe przepisy porządkowe są również publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej w części poświęconej prawu lokalnemu.

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Łakomiec (23 października 2008)
Opublikował: Mariusz Bartosik (22 lutego 2016, 13:45:55)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (1 października 2019, 09:40:23)
Zmieniono: zaktualizowano zapisy

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3436