Ogólne informacje o zadaniach realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest jednostką wykonującą zadania powiatu z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej w środy w godzinach: 9.00 – 11.00.

 

STATUT
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku – Kamiennej zwany dalej „PCPR” działa w szczególności na podstawie:

 1. Uchwały Nr V/29/99 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 25 lutego 1999 roku w sprawie powołania jednostki budżetowej pod nazwą „Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”,

 2. Ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r., Nr 175, poz. 1362 ze zm.),

 3. Ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 ze zm.),

 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, ze zm.),

 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2008 Nr 223, poz. 1458 ze zm.),

 6. Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.),

 7. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 ze zm.),

 8. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r., Nr 157, poz. 1240 ze zm.).

 9. Ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011r. Nr 644,, poz. 1573 ze zm.).

 10. Innych przepisów szczególnych dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej i samorządowych jednostek budżetowych.

 11. Niniejszego statutu.

§ 2

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Skarżyskiego podporządkowaną Zarządowi Powiatu.

 2. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Plac Floriański 1.

 3. Obszarem działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest teren Powiatu Skarżyskiego.

 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest wpisane do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej „REGON” pod nr 291053798.

 5. Na podstawie decyzji Urzędu Skarbowego dysponuje Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 663-162-68-87.

 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej używa pieczęci i pieczątek zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział II
Zadania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 3

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej realizuje określone ustawami zadania własne Powiatu, zadania zlecone ustawowo, zadania określone uchwałami organów powiatu oraz wynikające z przepisów prawa z zakresu:
  • pomocy społecznej,
  • pieczy zastępczej,
  • rehabilitacji osób niepełnosprawnych,
  • przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 2. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej na podstawie Zarządzenia Starosty Skarżyskiego wykonuje zadania organizatora rodzinnej pieczy zastępczej,
 3. Przy realizacji zadań Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej współpracuje z jednostkami organizacyjnymi powiatu, z jednostkami samorządów terytorialnych, z administracją rządową, z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami.
 4. Zasady funkcjonowania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej, strukturę organizacyjną i szczegółowe zadania poszczególnych komórek organizacyjnych określa „Regulamin organizacyjny”, ustalony przez Dyrektora i zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

Rozdział III
Zarządzanie i organizacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 4

 1. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej kieruje jednoosobowo Dyrektor, który reprezentuje jednostkę na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za całokształt jej działań,

 2. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej zatrudnia i zwalnia Zarząd Powiatu,

 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest Starosta Skarżyski,

 4. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest w stosunku do pracowników zwierzchnikiem służbowym i reprezentantem pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy,

 5. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej działa na podstawie pełnomocnictw Zarządu Powiatu w zakresie spraw cywilnoprawnych,

 6. Dyrektor w indywidualnych sprawach wydaje decyzje administracyjne z upoważnienia Starosty Powiatu.

Rozdział IV
Gospodarka finansowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

§ 5

 1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi dla jednostek budżetowych,

 2. Powiat Skarżyski zapewnia środki finansowe na realizację zadań własnych, zabezpiecza warunki ich realizacji, niezbędną infrastrukturę oraz środki na jej utrzymanie i wynagrodzenia dla pracowników do wysokości kwot ujętych w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej,

 3. Podstawą gospodarki finansowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej jest roczny plan finansowy obejmujący dochody i wydatki Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej,

 4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z przepisami dotyczącymi jednostek budżetowych.

 5. Do realizacji zadań statutowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku - Kamiennej pozyskuje środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z innych funduszy celowych oraz ze środków Unii Europejskiej i innych źródeł określonych odrębnymi przepisami,

 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiada własny rachunek bankowy.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 6

W sprawach nieuregulowanych Statutem zastosowanie mają właściwe przepisy prawne.

§ 7

Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie przewidzianym do jego nadania.

metryczka


Wytworzył: Paweł Perkowski (9 lutego 2015)
Opublikował: Paweł Perkowski (9 lutego 2015, 20:04:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3520