Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”
w Skarżysku-Kamiennej
 
Dostępność cyfrowa
Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” w Skarżysku-Kamiennej
Telefon: 41 301 21 00
Email: sekretariat@dpscsskarzysko.pl
Adres korespondencyjny: ul. Ekonomii 7, 26-11 Skarżysko-Kamienna
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do zakładki Dom Pomocy Społecznej „Centrum Seniora”, w katalogu jednostki organizacyjne podmiotowej strony internetowej: https://powiat.skarzyski.lo.pl/?cid=977
Data publikacji strony internetowej: 2019-01-31
Data ostatniej istotnej publikacji: 2021-03-12
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń tj: filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mapy są wyłączone
z obowiązku zapewniania dostępności.
Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:
1.     Możliwość wydrukowania treści artykułów, po kliknięciu przycisku drukuj pokazuje się okno z wersją tekstową artykułu dostosowaną dla drukarek, bez grafiki, tła itp.,
2.     Możliwość powiększania większości liter w treści artykułów na stronie
3.     Wyszukiwarka indeksująca treści na stronie
4.     Możliwość przechodzenia między elementami strony za pomocą klawisza TAB
5.     Możliwość przełączenia na wersję dla słabowidzących tj. podwyższony kontrast (Czarne tło i żółte litery)
6.     Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
Staramy się, aby nasze treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na lepszą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielona na akapity. Ważne informacje są odpowiednio wyróżniane.
Nie udostępniamy żadnych aplikacji mobilnych
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20
 
Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Wilkosz-Ćwieluch email: sekretariat@dpscsskarzysko.pl, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 41 301 21 00.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
 
Dostępność architektoniczna
 
Siedziba DPS CS w Skarżysku-Kamiennej, przy ulicy Ekonomii 7 spełnia minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 
Budynek Domu Pomocy Społecznej „Centrum Seniora” stoi frontem do ulicy, jest dobrze widoczny. Jest obiektem dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem,
w kształcie litery L, o prostym układzie komunikacyjnym. Prowadzi do niego wejście główne od strony ulicy Ekonomii. Do budynku wchodzi się przez bramę główną, następnie szerokie, szklane drzwi wejściowe. Przed wejściem do budynku znajdują się trzy stopnie oraz podjazd dla osób poruszających się na wózku. Po przekroczeniu wejścia wchodzi się do obszernego holu, w którym również znajduje się podjazd dla wózków lub dwa stopnie. Przed wejściem znajduje się wideodomofon oraz dzwonek umożliwiające wezwanie pracownika domu.
 
Komunikację między parterem i piętrem oraz podpiwniczeniem zapewnia winda dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (sygnał dźwiękowy oraz przyciski oznaczone brajlem).
Ciągi komunikacyjne wolne są od barier i zapewniają możliwość poruszania się po nich m.in. osobom starszym, mającym trudności w poruszaniu się, poruszającym się na wózku, korzystającym z kul, lasek i innych pomocy ortopedycznych. Stopnie schodów oraz znaki ewakuacyjne oznaczone są kontrastowo.
Informacja na temat rozkładu pomieszczeń zapewniono w sposób wizualny (tablice informacyjne, oznaczenia kierunkowe). Tabliczki informujące o numerach oraz przeznaczeniu pomieszczeń są wykonane z wypukłych, czarnych liter na jasnym tle.
Zapewniono wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego
Na parterze budynku są dwie ogólnodostępne toalety dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
Na terenie DPS „CS” zlokalizowany jest parking – 26 stanowisk w tym 2 stanowiska przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
 
Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W DPS „Centrum Seniora” nie ma informacji głosowych, pętli indukcyjnych, natomiast każda osoba niepełnosprawna może skorzystać z pomocy wykwalifikowanego do obsługi osób z niepełnosprawnościami pracownika.
Usługa tłumacza języka  migowego, może być udostępniona po wcześniejszym uprzedzeniu DPS CS o zamiarze skorzystania z ww. usługi na wskazany wyżej adres email, telefonicznie lub osobiście.

metryczka


Wytworzył: Agnieszka Herbuś (12 marca 2021)
Opublikował: Agnieszka Herbuś (12 marca 2021, 09:43:22)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Herbuś (29 marca 2021, 13:33:10)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1125