Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 9 marca 2023r. w sprawie drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości- działka 87/4

Załącznik do Uchwały Nr 11/31/2023 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 9 marca 2023r.


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 9 marca 2023 roku

Na podstawie art. 37 ust.1, art. 38, art. 67 ust.1 i 2 pkt 1 o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 poz. 2213) oraz § 1 Uchwały Nr 159/XXII/2016 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zbycia w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej, położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej


Zarząd Powiatu Skarżyskiego ogłasza: 

I. Drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka numer 87/4 o powierzchni 0,8308 ha, (obręb 0002 Borki, arkusz mapy nr 12), dla której Sąd Rejonowy w Skarżysku-Kamiennej, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr: KI1R/00019274/9; 

1) Cena wywoławcza przy sprzedaży nieruchomości wynosi: 1.839.366,00 zł (słownie: Jeden milion osiemset trzydzieści dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych 00/100). Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022r. poz. 931 ze zmianami) sprzedaż niniejsza jest zwolniona z podatku od towarów i usług. 

2) Wadium w wysokości: 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100). 

3) Nieruchomość przy ul. Sokolej w Skarżysku-Kamiennej składa się z działki gruntowej Nr 87/4 o powierzchni 8308 m2 zabudowanej budynkiem byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych, budynkiem magazynu oleju opałowego oraz budynkiem garażowym. Ponadto na działce znajduje się stacja trafo ST 15/04 kW, stanowiąca odrębną własność PGE Dystrybucja. Działka posiada kształt prostokątny i leży w bezpośrednim sąsiedztwie przychodni zdrowia, lądowiska dla helikopterów medycznych, terenów leśnych. Dalej znajduje się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej – ul. Sokolej, na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, zostanie ustanowiona odpłatna służebność gruntowa, polegająca na prawie przejazdu i przechodu, obciążająca działkę gruntu oznaczoną w rejestrze ewidencji gruntów prowadzonym przez Starostę Skarżyskiego numerem 87/6 (obręb 0002 Borki, arkusz mapy nr 12). Wartość służebności (jednorazowe opłata za ustanowienie służebności) wynosi 40.300,00 zł (słownie: Czterdzieści tysięcy trzysta złotych 00/100) + 23% VAT. 

Na nieruchomości znajduje się uzbrojenie techniczne, którego trasa jest uwidoczniona na mapie zasadniczej znajdującej się w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim nr 1.

4) Budynek byłej kotłowni i spalarni odpadów medycznych o powierzchni użytkowej 1.658,41 m2, powierzchnia zabudowy 1.329,80 m2 został wybudowany w latach osiemdziesiątych XX wieku. Budynki wykonane metodą uprzemysłowioną i częściowo tradycyjną. Obecnie nieużytkowane z zaprzestaną gospodarką remontową. Stan techniczny budynku kotłowni określa się jako średni w kierunku złego. Stan techniczny spalarni określa się jaki zły, budynek częściowo zniszczony podczas pożaru kilka lat temu. 

5) Budynek magazynu oleju opałowego o powierzchni użytkowej 132,43m2, powierzchni zabudowy 137,16m2. Jest to budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, wolnostojący, wykonany metodą uprzemysłowioną. Budynek w dobrym stanie technicznym. 

6) Budynek garażowy o powierzchni użytkowej 46,67m2, powierzchni zabudowy 58,73m2. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, wolnostojący wykonany metodą tradycyjną. Stan techniczny określa się jako średni z tendencją pogarszającą się.


II. W księdze wieczystej KI1R/00019274/9, w dziale I-SP (spis spraw związanych z własnością) Nr prawa: 2 - zapisano, że każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu działki nr 87/4 uregulowanej w tej księdze wieczystej przysługuje prawo przejścia i przejazdu w celu dokonywania konserwacji i usuwania awarii sieci ciepłowniczych i zimnej wody znajdujących się na działkach nr 88/1 i 88/16 - uregulowanych księgą wieczystą kw. nr 26441 oraz w Nr prawa: 3 - zapisano, że każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi wieczystemu działki nr 87/4 przysługuje prawo przejścia i przejazdu w celu dokonywania konserwacji i usuwania awarii sieci ciepłowniczych i zimnej wody, znajdujących się na działce nr 88/23 - uregulowanej księgą kw. 26469. Ponadto w dziale III prawa, roszczenia i ograniczenia przedsiębiorcy, w Nr wpisu: 8 – zapisano, że przedsiębiorcy przesyłowemu PGE dystrybucja spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, służy odpłatna służebność przesyłu, obciążająca nieruchomość stanowiącą działkę nr 87/4, a wykonanie służebności polegać będzie na prawie korzystania z nieruchomości obciążonej, na której znajdować się będzie linia kablowa niskiego napięcia o długości 19 m, w celu budowy linii kablowej niskiego napięcia oraz korzystania z części obciążonej działki, na której wybudowane zostaną urządzenia elektroenergetyczne, w tym urządzenia powiązane, polegającego w szczególności na prawie utrzymywania na niej urządzeń i instalacji elektroenergetycznych, dystrybucji/przesyłu energii elektrycznej za ich pośrednictwem, prawie dostępu i dojazdu (całodobowego) do nich z niezbędnym sprzętem, usuwania awarii, dokonywania napraw, wykonywania czynności eksploatacyjnych, w tym modernizacji, konserwacji, kontroli, przeglądów, przebudowy, remontu, rozbudowy i demontażu. 

III.  Dla terenu, na którym jest nieruchomość uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą Nr XXXVI/312/2021 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 20.05.2021. Zgodnie z w/w planem nieruchomość położona jest na terenie oznaczonej symbolami: U/WM czyli teren zabudowy usługowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz symbolem Z – tereny zieleni urządzonej. Ponadto w części obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Nr XXXV/183/2008 z dnia 31.07.2008 r. Zgodnie z tym planem nieruchomość położona jest na terenie oznaczonej symbolem U1 - tereny usług komercyjnych. Natomiast zgodnie z danymi z rejestru ewidencji gruntów prowadzonego przez Starostę Skarżyskiego działka nr 87/4 oznaczona jest symbolem „Bi” – inne tereny zabudowane. 

IV. Przetarg odbędzie się w dniu 19 maja 2023r. o godzinie 10.00 w sali nr 102 Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20.


V. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: 

1) Wpłacenie wadium w wysokości określonej w pkt. I ust. 2 niniejszego ogłoszenia. Wadium należy wpłacić na konto bankowe Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Nr: 61 1560 0013 2868 2085 4199 0006 Getin Noble Bank SA, tytułem: „Wadium na sprzedaż nieruchomości przy ul. Sokolej”. Wpłaty wadium należy dokonać do dnia 16 maja 2023r, przy czym liczy się termin faktycznego wpływu w/w kwoty na konto Starostwa Powiatowego. 

2) Złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści ogłoszenia oraz ze stanem faktycznym nieruchomości i akceptacji ich bez zastrzeżeń (formularz oświadczenia w załączniku Nr 1 do ogłoszenia); 

3) Okazanie dowodu wpłaty wadium wraz z podaniem numeru konta, na które wadium zostanie zwrócone w przypadku zaistnienia konieczności jego zwrotu; 

4) Udokumentowanie legitymacji prawnej do skutecznego nabycia praw do nieruchomości jak i składania wszelkich oświadczeń na okoliczność czynnego uczestnictwa w przetargu (w przypadku osób fizycznych - dowód osobisty lub paszport); 

5) W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka, z notarialnym poświadczeniem podpisu, o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami. 


VI. Wpłacone wadium podlega: 

1) Zaliczeniu w poczet ceny nabycia nieruchomości w przypadku wygrania przetargu, 

2) Przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży, w terminie określonym przez organizatora przetargu, 

3) Zwrotowi - uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają, oraz po odwołaniu, unieważnieniu lub zakończeniu przetargu wynikiem negatywnym. 

VII.  Do przetargu mogą zostać dopuszczone osoby fizyczne i osoby prawne, po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. V niniejszego ogłoszenia. 

VIII. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. 

IX.  Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023r. poz. 344), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2021r. poz. 2213). 

X. Koszty związane z nabyciem nieruchomości oraz ujawnieniem tego prawa w księdze wieczystej pokrywa nabywca nieruchomości, w tym należny podatek VAT. 

XI. Nabywca zobowiązany jest zapłacić osiągniętą w przetargu cenę sprzedaży nieruchomości nie później niż do dnia zawarcia umowy notarialnej. Za termin zapłaty ceny uznaje się dzień wpływu należności na wskazany rachunek bankowy. 

XII. Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. 

XIII. Przy zakupie nieruchomości przez osobę będącą cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017r. poz. 2278 ) wymagane jest stosowne zezwolenie wynikające z przepisów tej ustawy. 

XIV. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Zarządu Powiatu Skarżyskiego. 

XV. W przypadku zaistnienia uzasadnionych powodów Zarząd Powiatu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu. 

XVI. Przetarg może zostać unieważniony bez podania przyczyny. 

XVII. Poprzedni przetarg na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Powiatu Skarżyskiego położonej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Sokolej, odbył się 20.12.2022r. i zakończyły się wynikiem negatywnym. 

XVIII. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w zakresie sprzedaży nieruchomości (załącznik Nr 2 do ogłoszenia). 

XIX. Dodatkowe informacje odnośnie przetargu można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20, Wydział Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej pok. Nr 304 – tel. 41 39 53 019 lub pok. 302 tel. 41 39 53 094.

Przewodniczący 
Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
/-/ Artur Berus


Ogłoszenie Zarządu z 9.03.2023 drugi przetarg Sokola - Spalarnia.pdf (2172kB) pdf
Uchwała Zarządu Powiatu-drugi przetarg Sokola-Spalarnia.pdf (408kB) pdf
Załącznik Nr 1 - oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.pdf (253kB) pdf
klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych-RODO.pdf (66kB) pdf
Działka 87-4 ul. Sokola .png (1074kB) plik
Informacja o wyniku drugiego przetargu na sprzedaż nieruchomości Działka 87-4 -Spalarnia.pdf (426kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (9 marca 2023)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (13 marca 2023, 14:25:20)

Ostatnia zmiana: Łukasz Krawiecki (23 maja 2023, 14:10:10)
Zmieniono: dodano informację o wyniku przetargu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 389