NULL string(0) ""

Uchwała nr 53/161/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 15 listopada 2023w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnejNa podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 poz. 572) art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)

Uchwała nr 53/161/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 15 listopada 2023


w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert na prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 poz. 572) art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Powołuje się komisję konkursową do opiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r., w składzie:
  1. Katarzyna Bilska – członek zarządu powiatu – przewodnicząca komisji,
  2. Małgorzata Nosowicz – sekretarz powiatu – wiceprzewodnicząca komisji,
  3. Anna Bugajska – naczelnik Wydziału Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich – członek komisji,
  4. Anna Cisowska – starszy inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – członek komisji,
  5. Ewelina Magdziarz - inspektor w Wydziale Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich – członek komisji,
  6. Łukasz Wisowaty – podinspektor w Referacie ds. Promocji – członek komisji.
§ 2.

Komisja konkursowa pracuje w oparciu o Regulamin pracy komisji konkursowej do opiniowania ofert na powierzenie organizacji pozarządowej realizacji zadania zleconego z zakresu administracji rządowej pn. „Prowadzenie punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z realizacją edukacji prawnej na terenie powiatu skarżyskiego w 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego
Artur Berus
 
 
Członkowie Zarządu Powiatu:
  1. Anna Leżańska 
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
metryczka


Opublikował: Anna Wisowata (17 listopada 2023, 12:45:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 74