NULL string(0) ""

Uchwała nr 52/160/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 9 listopada 2023w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 rokuNa podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z § 3 Uchwały Nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

Uchwała nr 52/160/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 9 listopada 2023


w sprawie przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej, na realizację których przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 5, art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) w związku z § 3 Uchwały Nr 348/L/2023 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie określenia zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Dokonuje się przeniesienia środków finansowych pomiędzy zadaniami powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej na realizację których przeznacza się środki PFRON w roku 2023  w następujący sposób:
 
z zadania: „Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”
na zadanie: „Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”.
 
§ 2.
 
Wysokość środków na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej po dokonanych przeniesieniach określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
 
§ 3.
 
O dokonanych przeniesieniach środków finansowych pomiędzy zadaniami z zakresu rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu poinformuje Radę Powiatu oraz Powiatową Społeczną Radę  ds. Osób Niepełnosprawnych na najbliższych posiedzeniach.
 
 
§ 4.
 
Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej.
 
 
 
§ 5.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.                       
                                                                                                                   
 
                                                                                                                   
Przewodniczący Zarządu
Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus
           
 
 
Członkowie Zarządu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciok
 

UZASADNIENIE
 
 
Zgodnie z pisemną informacją Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Skarżysku-Kamiennej na dzień 2 listopada br. w związku z rezygnacją osób niepełnosprawnych z przyznanego dofinansowania pozostały niewykorzystane środki finansowe w łącznej wysokości 7.109,00 zł przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Powiatu Skarżyskiego Nr 348/L/2023 z dnia 23 marca 2023 r. na zadanie pn. „dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych”. Biorąc pod uwagę efektywne wykorzystanie przekazanych środków finansowych PFRON na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji społecznej w 2023 roku Dyrektor PCPR proponuje przeznaczyć niewykorzystane środki na zadanie pn. „dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze przyznawane osobom niepełnosprawnym na podstawie odrębnych przepisów”. Przedmioty te są niezbędne osobom niepełnosprawnym do normalnego funkcjonowania w życiu codziennym,  a środki finansowe na to zadanie zostały już rozdysponowane.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
 
Uchwała (216kB) pdf
Uzasadnienie (110kB) pdf
Załącznik 1 (219kB) pdf

metryczka


Opublikował: Olga Łukomska (13 listopada 2023, 14:52:43)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 73