Kadra PCRE

PRACOWNICY MERYTORYCZNI POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI,
PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Mgr Marzena Sala – pedagog, nauczyciel dyplomowany, dyrektor PCRE.
Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach o specjalności  Pedagogika Opiekuńczo-Wychowawcza. Ukończyła różne formy doskonalenia zawodowego m.in.: kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji i zarządzania oświatą, kurs kwalifikacyjny uprawniający do prowadzenia przedmiotu „Wiedza o życiu seksualnym człowieka”, oraz kurs z Profilaktyki i Psychokorekcji, uzyskała certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA). Posiada Uprawnienia do prowadzenia – Szkoły dla Rodziców, oraz wielu programów z różnych obszarów profilaktyki. W poradni zajmuje się diagnozą młodzieży wieku gimnazjalnego oraz wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Mgr Elżbieta Jaros – pedagog, nauczyciel dyplomowany, logopeda. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach o specjalności pedagogika przedszkolna.Uzyskała specjalizację z wychowania przedszkolnego. Ukończyła studia podyplomowe z Nauczania Początkowego, Doradztwa Zawodowego, Organizacji Pomocy Społecznej, Logopedii oraz Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Psychologiczno-Menedżerskie i wiele kursów m.in.: kurs kwalifikacyjny z zakresu Organizacji Zarządzania Oświatą, Metody pracy z ofiarami i sprawcami przemocy – diagnoza i terapia problemu. Ma uprawnienia do diagnozowania pedagogicznego Baterią 8. W poradni zajmuje się grupowym doradztwem zawodowym oraz wspieraniem rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i edukacyjnych. Terapeuta II stopnia metodą eeg-biofeedback, diagnosta uczniów z trudnościami w nauce oraz wychowawczymi. Prowadzi indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Mgr Maria Wojcieszek – mgr pedagogiki specjalnej, neurologopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, specjalność rewalidacja głuchych i niedosłyszących, oraz Podyplomowych Studiów Logopedycznych w Krakowie. Ukończyła różne formy doskonalenia m.in. Studium Terapii Osób Jąkających się oraz Studium Neurologopedii. Uzyskała certyfikat Terapeuty Mowy oraz Certyfikat Zawodowy Logopedy. Posiada uprawnienie do badań narządów zmysłów (wzroku, słuchu, mowy). Odbyła ok. 30 szkoleń, warsztatów specjalistycznych. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy, głosu dzieci i młodzieży (dysfazją dziecięcą, dyslalią, jąkaniem, mową dzieci z rozszczepem podniebienia, zespołem Downa, głuchych i niedosłyszących, upośledzonych umysłowo), a także oceną mowy w kontekście gotowości szkolnej 7-latków.
Mgr Katarzyna Tokarska - neurologopedia, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego o specjalności pedagoga. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej ukończyła podyplomowe studia logopedyczne na kierunku – afazjologii  i surdologopedii. Ukończyła studium neurologopedii, oraz różne kursy doskonalące m.in.: „Profilaktykę logopedyczną”, „Terapię jąkania”, „Terapię mowy dzieci  z rozszczepem wargo   i podniebienia”, „Logorytmikę”. W poradni zajmuje się diagnozą logopedyczną i prowadzi terapię ukierunkowaną na różne zaburzenia mowy min: wspomaganie rozwoju mowy, korekcję wad wymowy, terapię mowy u osób z upośledzeniem umysłowym, terapię mowy dzieci z zespołem Downa, terapię mowy u dzieci z autyzmem, terapię afazji, alalii, mutyzmu, terapię mowy u dzieci z zaburzeniami słuchu.
Mgr Małgorzata Urynek - nauczyciel dyplomowany, mgr w zakresie stosowanej psychologii wychowawczej. Studia podyplomowe w zakresie oligofrenopedagogiki, Studium kwalifikacyjne z zakresu terapii dzieci z fragmentarycznymi deficytami rozwojowymi, warsztaty „Edukacja seksualna oraz profilaktyka AIDS w kontekście specyfiki niepełnosprawności seksualnej”, Studium Pomocy Dzieciom Autystycznym i Ich Rodzinom, Warsztaty Metodyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej wg. Paula Dennisona I i II°, Szkolenie nt. „Ruchu Rozwijającego bazującego na pracy Weroniki Sherborne prowadzonych przez Martę Bogdanowicz”, Szkolenie „Metodyka prowadzenia szkoleń z zakresu autyzmu”, szkolenie „ Specyficzne zaburzenia relacji, porozumiewania się i zachowania w autyźmie. Porównanie z innymi rodzajami niepełnosprawności”, Szkolenie z zakresu pomocy psychologicznej i superwizji.
Mgr Iwona Stachura - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie o specjalności oligofrenopedagoga oraz Podyplomowych Studiów na Akademii Pedagogicznej w Krakowie o kierunku terapia psychopedagogiczna. Ukończyła różne formy doskonalenia: m.in. I st. i II st. Kinezjologii Edukacyjnej, wczesną interwencję dziecięcą oraz uzyskała certyfikat terapeuty integracji sensorycznej. W poradni zajmuje się diagnozą i terapią dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia tzn do czasu rozpoczęcia nauki szkolnej oraz wspieraniem rodziców w rozwiązywaniu problemów na jakie napotykają towarzysząc dziecku w pierwszych latach życia.
Mgr Magdalena Świerczyńska – psycholog, terapeuta rodzin, nauczyciel mianowany. Jest absolwentką Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Ukończyła całościowe szkolenie w Zakładzie Terapii Rodzin Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. W poradni zajmuje się terapią, diagnozą psychologiczną dzieci i młodzieży oraz szkoleniami
dla pedagogów i nauczycieli. Prowadzi warsztaty wzmacniające relacje rodziców z dziećmi oraz kształtujące kompetencje wychowawcze, a także spotkania psychoedukacyjne i profilaktyczne dla dzieci i młodzieży. Umożliwia także rodzicom samotnie wychowującym dzieci skorzystania ze wsparcia przez udział w zajęciach grupowych. W ramach terapii rodzin i terapii indywidualnej zajmuje się m.in.: kryzysami rodzinnymi, problemami żałoby, straty, zaburzeniami odżywiania, zaburzeniami nerwicowymi i depresyjnymi, problemami okresu dojrzewania, trudnościami wychowawczymi. Ponadto zajmuje się wspieraniem kampanii „Zły dotyk krzywdzi” przez prowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i rodziców.
Mgr Elżbieta Zarzycka - pedagog nauczyciel, dyplomowany. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego  o specjalności oddziaływania psychokorekcyjne. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie terapii pedagogicznej w Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach oraz tyflopedagogiki w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie a także różnorodne formy doskonalenia zawodowego dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Uzyskała certyfikat terapeuty Integracji Sensorycznej. W poradni zajmuje się diagnozą pedagogiczną i terapią dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi w młodszym wieku szkolnym, wspieraniem rodziców, nauczycieli i wychowawców w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych. Prowadzi diagnozę i terapię metodą integracji sensorycznej.Obejmuje opieką dzieci niewidome i słabo widzące.
Mgr Ewa Oktaba – psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego o specjalizacji psychologia wychowawcza. Ukończyła różne formy doskonalenia zawodowego : m.in. Kurs z zakresu diagnozy i terapii dzieci niesłyszących i słabosłyszących,  Program Wspierania Rodziny, Program profilaktyki przeciw uzależnieniem od grup destruktywnych „Anyymanipulacja”, „Dyskalkulia” – diagnoza i terapia specyficznych trudności  w nauce matematyki. W Poradni  zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dzieciom   w starszym wieku szkolnym (kl. IV-VI Szkoły Podstawowej) oraz dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością narządu słuchu.
Mgr Dorota Ciura – pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach - kierunek pedagogika oświaty oraz oligofrenopedagogika. Ukończyła także: studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim o specjalności rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi, Studium Surdopedagogiki - Komunikacja z niesłyszącymi i słabosłyszącymi na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz różnorodne formy doskonalenia zawodowego dotyczące pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Intra w Warszawie i studiów podyplomowych z zakresu mediacji, negocjacji i komunikacji społecznej. W poradni zajmuje się diagnozą uczniów w różnym wieku w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się oraz pomocą dzieciom i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Ponadto prowadzi warsztaty dla uczniów i nauczycieli z zakresu rozwoju osobistego, wspierające jednostkę w różnych obszarach funkcjonowania życiowego, np.: komunikacja, asertywność, współpraca, osiąganie celów, stres, twórczość.
Mgr Iwona Włodarczyk - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego o specjalności psychologia kliniczna. Ukończyła różne formy doskonalenia zawodowego m.in. kurs kwalifikacyjny  z zakresu terapii pedagogicznej , kurs dotyczący kompleksowego modelu pracy z dziećmi z ADHD i zachowaniami  opozycyjno-buntowniczymi, terapii dzieci z niepełnowartościowym układem nerwowym oraz uzyskała certyfikat trenera Treningu Zastępowania Agresji (TZA). W poradni zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną młodzieży wieku gimnazjalnego oraz dzieciom a ADHD i ich rodzicom.
Mgr Małgorzata Dobrowolska-Dąbrowska - psycholog, nauczyciel mianowany, pracuje w Poradni od 2006 roku. Ukończyła studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie o specjalizacji psychologia pracy. Ukończyła moduł specjalizacyjny u dr Paszkowskiej Rogacz w zakresie doradztwa zawodowego oraz z zakresu doradztwa personalnego (rekrutacja i selekcja kadr). W bieżącym roku ukończyła podyplomowe studia na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie z zakresu stosowanej psychologii pracy – psychologia transportu. Na terenie poradni zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym, oraz orientacją zawodową dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. W ramach swojej działalności prowadzi badania psychologiczne diagnozujące osobowość, kompetencje społeczne i preferencje i predyspozycje zawodowe uczniów, udziela pomocy psychologicznej dotyczącej rozwoju uzdolnień, przygotowuje uczniów do wyboru zawodu. Dodatkowo prowadzi warsztaty psychologiczne z zakresu treningu kompetencji społecznych (dotyczące min.  komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenie sobie ze stresem, współpracy, organizacji czasu pracy, metod efektywnego uczenia się) oraz warsztaty z obszaru doradztwa zawodowego. Ponadto zajmuje się diagnozą dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się uczniów w wieku ponadgimnazjalnym.
Mgr Agata Matysiak  - psycholog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalizacji wychowawczej. Posiada przygotowanie do prowadzenia terapii dzieci i młodzieży oraz rodziców. Ukończyła m.in.: Studium Psychoterapii, treningi:interpersonalny, asertywności, komunikacji interpersonalnej.Program Terapii dla osób z doświadczeniem zaniedbania, przemocy oraz strat prokreacyjnych. Studium Profilaktyki i Psychokorekcji dzieci i młodzieży. Posiada uprawnienia do prowadzenia programów profilaktycznych oraz przygotowanie. Zakres udzielanej pomocy psychologicznej: diagnoza psychologiczna, pomoc terapeutyczna dla rodzin i osób z trudnościami emocjonalnymi, w kryzysie , po stracie, wsparcie i edukacja rodziców w procesie wychowania dzieci i młodzieży, w zakresie profilaktyki  uzależnień, wsparcie i pomoc osobom doznającym przemocy, zaniedbania, strat,  pomoc   w rozwiązywaniu problemów, związanych z okresem dojrzewania.
Mgr Iwona Berus - pedagog, psycholog, nauczyciel mianowany pracuje w Poradni od 2007 roku. Ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach  o specjalizacji pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna. Ukończyła studia podyplomowe w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim na kierunku szkolny doradca zawodowy.W bieżącym roku szkolnym odbyła szkolenie z zakresu projekcyjnej metody badającej skłonności zawodowe „Obrazkowy Test Zawodów Metodą Martina Achtnicha”. Dodatkowo ukończyła kursy kwalifikacyjne z zakresu pedagogiki opiekuńczo wychowawczej i terapii pedagogicznej w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Kielcach. W 2014 r. uzyskała dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich na Wydziale  Psychologii o specjalności psychologia ogólna. Na terenie Poradni zajmuje się doradztwem indywidualnym i grupowym, oraz orientacją zawodową dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W ramach swojej działalności prowadzi badania pedagogiczne diagnozujące preferencje zawodowe uczniów, udziela pomocy psychologicznej dotyczącej rozwoju uzdolnień, przygotowuje uczniów do wyboru kolejnego etapu edukacyjnego. Dodatkowo prowadzi warsztaty z zakresu treningu kompetencji społecznych (dotyczące min.  komunikacji interpersonalnej, asertywności, radzenie sobie ze stresem, współpracy, organizacji czasu pracy, metod efektywnego uczenia się) oraz warsztaty z obszaru doradztwa zawodowego. Ponadto zajmuje się diagnozą dotyczącą specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów w wieku ponadgimnazjalnym.
Mgr Zbigniew Sowa - pedagog, doradca zawodowy, nauczyciel dyplomowany. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna. Specjalizacje pedagogiczne uzyskał w zakresie pedagogiki zawodowej, pedagogiki pracy i zarządzania placówkami edukacyjnymi i opiekuńczymi. Ukończył studia podyplomowe w zakresie doradztwa zawodowego oraz wiele kursów i szkoleń w obszarze pedagogiki, psychologii, doradztwa zawodowego i edukacyjnego, socjologii, kreowania aktywności środowisk, badań pedagogicznych, zawodoznawczych, psychologicznych i socjologicznych.W poradni zajmuje się doradztwem zawodowym i edukacyjnym –  indywidualnym i grupowym – dla uczniów gimnazjów i młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.  W ramach swojej działalności prowadzi badania pedagogiczne, zawodoznawcze oraz badania rynku edukacyjnego i rynku pracy dla absolwentów szkół. Przygotowuje uczniów do wyboru zawodu. Zajmuje się też diagnozą pedagogiczną uczniów klas I-VI i gimnazjalistów. Prowadzi badania QEEG oraz terapię EEG-BIOFEEDBACK.
Mgr Joanna Wroniewska - psycholog, nauczyciel kontraktowy. Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku psychologia. Specjalizację uzyskała w zakresie psychologii wychowawczej. W poradni zajmuje się psychologią wieku przedszkolnego. W ramach swojej działalności prowadzi badania psychologiczne dzieci w wieku przedszkolnym. Diagnozuje dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami zachowania i trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi. W 2015 r. ukończyła studia podyplomowe w zakresie Integracji Sensorycznej.
Mgr Mirosława Tarasek - pedagog, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Specjalizacja: pedagogika rodziny. Ukończyła Studia Podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego, kursy kwalifikacyjne: edukatorski -         w zakresie andragogiki przygotowującej do pracy z dorosłymi, organizacja i zarządzanie oświatą, kurs doskonalący: problemy wychowawcze - praca z uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Diagnosta dzieci w wieku szkolnym ze specyficznymi trudnościami   w uczeniu się, prowadzi szkolenia dla pedagogów i nauczycieli.
Mgr Dorota Nowak-Małek pedagog, logopeda, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Rosyjskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Petersburgu na kierunku defektologia w zakresie surdopedagogiki, studiów podyplomowych w zakresie logopedii - surdologopedia, afazjologii, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, filologii polskiej, zarządzania w oświacie, Akademii Coacha, kursów kwalifikacyjnych w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki leczniczej, terapii pedagogicznej, W poradni prowadzi diagnozę pedagogiczną i logopedyczną dzieci w młodszym wieku szkolnym oraz terapię pedagogiczna i logopedyczną dzieci młodszych, szkolenia dla nauczycieli i rodziców, konsultacje specjalistyczne w zakresie pedagogiki, logopedii, terapii.
Mgr Joanna Kędziora - psycholog, nauczyciel stażysta. Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Ukończyła pedagogiczne studia kwalifikacyjne w trybie podyplomowym na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. W poradni zajmuje się diagnozowaniem psychologicznym uczniów w różnym wieku z trudnościami dydaktyczno-wychowawczymi. Udziela pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, prowadzi zajęcia z zakresu profilaktyki, komunikacji, asertywności i zarządzania sobą w czasie.

PRACOWNICY MERYTORYCZNI POWIATOWEGO CENTRUM ROZWOJU EDUKACJI, POWIATOWEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ

Mgr Jolanta Półtorak 
Nauczyciel - bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Kierownik Powiatowej Biblioteki Pedagogicznej 
 
Mgr Agnieszka Wikło
Nauczyciel - bibliotekarz,  nauczyciel dyplomowany, absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. J. Kochanowskiego w Kielcach.
Wypożyczalnia 
 
Mgr Ewelina Jurek
Nauczyciel - bibliotekarz, nauczyciel mianowany, absolwentka Akademii Świętokrzyskiej          im. J. Kochanowskiego w Kielcach
Czytelnia

Mgr Roman Sowa
Nauczyciel - bibliotekarz, nauczyciel dyplomowany, absolwent Akademii Świętokrzyskiej           im. J. Kochanowskiego w Kielcach
Czytelnia

 

Wytworzył: W.Kamińska (28 marca 2014)
Opublikował: Wioletta Kamińska (28 marca 2014, 13:11:59)

Ostatnia zmiana: Wioletta Kamińska (19 października 2015, 11:48:23)
Zmieniono: uzupełnienie, korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2770

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij