Akty prawne Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Akty prawne stanowiące podstawę do wydawania orzeczeń i opinii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

L.P.

Orzeczenie o potrzebie

Podstawa prawna

1.

Kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, w tym:

-niedosłyszących i słabo słyszących,
- niewidomych i słabo widzących,
- z niepełnosprawnością ruchową ,w tym afazją
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
- z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
- z autyzmem w tym z zespołem Aspergera
- z niepełnosprawnościami sprzężonymi
- zagrożonych niedostosowaniem społecznym
- niedostosowanych społecznie

Art. 71 b, ust. 3, ust. 6
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

§ 3 ust. 2 pkt 2

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r.  poz.199)

§ 1. pkt 1

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach
i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (Dz. U. Nr 228, poz. 1490)

§ 4 ust. 1 pkt 1

Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)
§ 2. ust. 1

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz ośrodkach (Dz. U. Nr 228 poz. 1489)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U z 2013r. poz. 529) na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego  tekst jednolity (Dz. U. 2011r. Nr 231, poz. 1375)

§ 3 ust. 2 pkt 6 oraz ust 3.

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kierowania, przyjmowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w młodzieżowym ośrodku wychowawczym  (.Dz U., Nr 296 poz.; 1755  par 3 ust 6  pkt 6

2.

indywidualnego nauczania

Art. 71 b, ust. 3, ust. 6,
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

§ 3 ust.2 pkt 2

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199)

§ 1. pkt 1
Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)

3.

wczesnego wspomagania rozwoju

Art. 71 b, ust. 3
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 października 2013 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dziecka (Dz. U. 2013r. poz.1257)

§ 7

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 1 lutego  2013 r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 199)

§ 2. ust.5

 Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)

 

4.

Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze

Art. 71 b, ust. 3, ust. 6
Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781 oraz 2005 r. Nr 17, poz. 141)

§ 3 ust. 2

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zadań działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013r.  poz.199)

§ 2 ust. 1 pkt 4

Rozporządzenia MEN z dnia 18 września 2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno – pedagogicznych (Dz.U Nr 173 z 2008r. poz. 1072)

§ 1 ust. 1i 2

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 kwietnia 2013r.  w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim (Dz. U. z 2013r. poz.529)

 

Akty prawne stanowiące podstawę wydawania opinii przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną:

L.P.

Opinia w sprawie

podstawa prawna

1.

Opinia o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

art.71b, pkt 3
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2013r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. 2013, poz. 1257)

§ 7
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r poz. 199),
Rozporządzenie MEN z dn. 18.09.2008r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez Zespoły Orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. Nr 173 z 2008r., poz. 1072)

2.

Gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 5 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym

art. 14, ust 3 i 3a
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 4 ust.1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r., poz. 199),

3.

Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej

art. 16, pkt 2
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 4 ust.1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r poz. 199),

4.

Odroczenia rozpoczęcia spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego

art. 16, pkt. 4
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 4 ust.1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r.. poz. 199),

5.

Promowania ucznia kl. I lub II szk. podst. do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego

Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)

& 20 ust 2
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83 poz.562 oraz zmiana z 10 sierpnia 2010r. Nr 156 ,poz. 1046).
§ 4, ust.1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199)

6.

Pozostawienia ucznia kl. I-III szk. podst. na drugi rok w tej samej klasie

§ 20, ust.9
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 oraz z 10 sierpnia 2010 r. Nr 156, poz. 1046).
§ 4, ust.1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 199)

7.

Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi , z autyzmem, w tym zespołem Aspergera z nauki drugiego języka obcego

art. 22, ust.2, pkt. 4
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 10 ust.1 i 2
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 oraz z 10 sierpnia 2010r. Nr 156, poz. 1046).
§4 ust. 1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. po. 199)

8.

Objęcia ucznia nauką w klasie terapeutycznej

art. 22, ust.2pkt 11
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 8
Rozporządzenie MEN z dn. 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013r. poz. 532)
§4 ust. 1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199)

9.

Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

art 22, ust 2 pkt 4c, art. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 6
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz. 562 oraz z 2013r. poz. 520.).
§4 ust. 1
Rozporządzenie MEN z dnia 1lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199)

10..

Dostosowania warunków sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu dojrzałości, egzaminu zawodowego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb edukacyjnych ucznia

(w przypadku egzaminu gimnazjalnego i maturalnego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dotyczy ucznia, który ma stwierdzoną dysleksję rozwojową do ukończenia szkoły podstawowej – wyjątek § 6a ust.2, ust.3 Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie)

art 22, ust 2 pkt 4
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 37 i § 59
Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562 oraz z 2010r. Nr 228, poz. 1491 ).
§4 ust. 1
Rozporządzenie MEN z dnia 1utego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r.poz. 199)

11.

Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki

art. 66, ust.1
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 6 i 7
Rozporządzenie MEN z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. z 2002r. Nr 3, poz. 28)
§4 ust. 1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 199)

12.

Przyjęcia ucznia gimnazjum do oddziału przysposabiającego do pracy

§ 8 ust 2.
Załącznik nr 3 do Rozporządzenia MEN z dn. 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001r. Nr 61, poz. 624 i z 2002r. Nr 10, poz.96)
§4 ust. 1
Rozporządzenie MEN z dnia 1  lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r.  poz. 199)

13.

Pierwszeństwo w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej

art. 22, ust.1 pkt. 1
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)
§ 10 pkt 3 oraz §13 pkt 8
Rozporządzenie MEN z dn. 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz.U. 2004r. Nr 26, poz. 232).
§4 ust. 1
Rozporządzenie MEN z dnia 1lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199)

14.

Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu

§4 ust. 1
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199)
§ 1-5
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, oraz osób mniemających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz.U. Nr 214, poz. 1808)

15.

Opinia dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych

art. 304, § 4pkt 2
Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998r. nr 21, poz. 94)

16.

Objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu

art. 22, ust.2 pkt. 11
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)


§1  i § 8 pkt 1 i 2 

Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz.199)

17

Objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub placówce

art. 22, ust.2 pkt. 11
Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty(Dz.U.z 2004r.,Nr 256, poz.2572, Nr 273,poz.2703 i Nr 281, poz.2781 oraz z 2005r.Nr 17, poz.141)

§1  i § 8 pkt 1 i 2 
Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z 2013r. poz. 199)


Wytworzył: W.Kamińska (28 marca 2014)
Opublikował: Wioletta Kamińska (28 marca 2014, 12:45:08)

Ostatnia zmiana: Wioletta Kamińska (19 października 2015, 11:59:27)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2014

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij