Uchwała Nr 118/XIV/2019 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 29 października 2019 roku

Uchwała Nr 118/XIV/2019
Rady Powiatu Skarżyskiego
z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego powiatu skarżyskiego

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym   (Dz. U. z 2019r. poz. 511 ,1571 i 1815) oraz art. 21 ust.1 pkt 2 i ust.3 w zw. z  art. 20 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2019r. poz. 1182 i 1309 ) 

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala co następuje:


§ 1. 

1.Określa się zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Powiatu Skarżyskiego.

2.Zasady, o których mowa w ust.1 stanowioną załącznik  do niniejszej uchwały.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego.

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.Przewodniczący 
Rady Powiatu Skarżyskiego
Jacek JeżykUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 2 w związku z art 20 ust.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego (Dz.U. 2019 poz. 1182 i 1309) Rada Powiatu ustala zasady i kryteria wynajmowanych lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu, w tym zasady i kryteria wynajmowania lokali, których najem związany jest ze stosunkiem pracy.
W mieszkaniowym zasobie powiatu skarżyskiego wydzielone zostały trzy lokale mieszkalne wchodzące w skład nieruchomości oddanych w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Powiatu. Do chwili obecnej Rada Powiatu Skarżyskiego nie ustaliła zasad wynajmowania tych lokali.
Przedstawiony projekt uchwały ustala reguły i precyzuje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych, a w szczególności:
1) wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą oddanie w najem lub w podnajem lokalu na czas nieoznaczony oraz wysokość dochodu gospodarstwa domowego uzasadniającą zastosowanie obniżek czynszu;
2) warunki zamieszkiwania kwalifikujące wnioskodawcę do ich poprawy;
3) kryteria wyboru osób, którym przysługuje pierwszeństwo zawarcia umowy najmu lokalu na czas nieoznaczony;
4) warunki dokonywania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu powiatu;
5) zasady postępowania w stosunku do osób, które pozostały w lokalu opuszczonym przez najemcę lub w lokalu, w którego najem nie wstąpiły po śmierci najemcy;
6) zasady ustalania wysokości czynszu.
Zgodnie z art.8 pkt 2 w/w ustawy przyjęcie niniejszej uchwały jest konieczne, aby Zarząd Powiatu mógł prawidłowo i racjonalnie gospodarować mieszkaniami wchodzącymi w skład mieszkaniowego zasobu powiatu. Konsekwencją finansową podjęcia uchwały dla budżetu Powiatu jest dochód z tytułu uiszczanego przez najemców czynszu.
metryczka


Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (29 października 2019)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (4 listopada 2019, 14:02:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 200