Uchwała Nr 245/XXXV/2017 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 11 lipca 2017 roku

Uchwała Nr 245/XXXV/2017 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
z dnia 11 lipca 2017 r. 

w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa” 

Na podstawie art. 4 pkt 9 i art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) w związku z art. 28a ust. 1-3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2016r.,poz. 383 z późn. zm.) 

Rada Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje

§ 1 

Wyraża się zgodę na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa w charakterze Lidera w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”. 

§ 2 

  1. Projekt będzie realizowany przez Powiat Skarżyski, jako Lider Projektu w partnerstwie z Powiatem Starachowickim oraz Powiatem Koneckim. 
  2. Szczegółowe zasady współpracy podmiotów wymienionych w ust.1 zostaną określone w odrębnej umowie partnerskiej zawartej pomiędzy Partnerami. 

§ 3 

Powiat Skarżyski zobowiązuje się do zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego na realizację projektu w części dotyczącej Powiatu Skarżyskiego oraz udziału finansowego na przygotowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku aplikacyjnego i realizacji projektu. 

§ 4 

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Skarżyskiego. 

§ 5 

Traci moc Uchwała Nr 41/VII/2015 Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 

§ 6 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Przewodnicząca 
Rady Powiatu Skarżyskiego 
Bożena Bętkowska U Z A S A D N I E N I E 

Rada Powiatu Skarżyskiego w dniu 28 kwietnia 2015 roku podjęła uchwałę Nr 41/VII/2015 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego w charakterze Partnera do uczestnictwa w projekcie: „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” realizowanym ze środków zewnętrznych, w tym z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w partnerstwie z Powiatem Kieleckim, jako Liderem Projektu oraz innymi jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Świętokrzyskiego. 
Cyfrowy zasób geodezyjny miał być realizowany w ramach projektu „e-Geodezja” z udziałem wkładu własnego na poziomie 15% i miał na celu doprowadzenie do ujednolicenia i przekształcenia do postaci elektronicznej baz danych prowadzonych przez Starostwo. Projekt zakładał wykonanie następujących prac”:
- Modernizację ewidencji gruntów i budynków; 
- Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych BDOT 500; 
- Utworzenie bazy geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT; 
- Archiwizację dokumentów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
Całkowity udział własnych środków pieniężnych w realizacji tego programu miał wynosić maksymalnie 350 tys. zł., a planowany okres realizacji programu obejmował lata 2015-2020. Dnia 21 maja 2015 roku pomiędzy Powiatem Kieleckim zwanym Liderem, a poszczególnymi Powiatami zostało podpisane Porozumienie Partnerskie o wspólnym przedsięwzięciu w projekcie „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. W ramach tego partnerstwa opracowano studium wykonalności na kwotę 6 923 zł. W grudniu 2016 roku pojawiły się ze strony Lidera projektu wątpliwości dotyczące kwalifikowania wydatków projektu, czy projekt ma być realizowany w ramach wydatków majątkowych (w założeniu miały to być wydatki majątkowe), czy jako wydatki bieżące. Z interpretacji Regionalnej Izby Obrachunkowej wynika, że powinny to być wydatki bieżące i stanowisko to zostało potwierdzone przez Związek Powiatów Polskich. I z tego też względu na Konwencie Starostów Województwa Świętokrzyskiego 29 marca br. została podjęta decyzja o samodzielnej realizacji projektu przez każdego z Partnerów. 
W dniu 8 czerwca 2017 roku zostało podpisane Porozumienie  w sprawie rozwiązania Porozumienia Partnerskiego zawartego w Kielcach dnia 21 maja 2015 roku. 30 maja 2017 roku Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO Województwa Świętokrzyskiego w osi priorytetowej 7, działanie 7.1 rozwój e-społeczeństwa, w który wpisuje się projekt „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego”. 
Nabór wniosków odbędzie się od 30 czerwca do 28 sierpnia 2017 roku. Z uwagi na możliwość otrzymania dodatkowych punktów przy realizacji projektów partnerskich Powiat Skarżyski będzie realizował projekt w partnerstwie z Powiatem Starachowickim oraz Powiatem Koneckim. Powiat Skarżyski przyjął na siebie rolę Lidera Projektu. Kontynuując prace zmierzające do przygotowania i realizacji partnerskiego projektu „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” opracowany został wzór uchwały intencyjnej, w sprawie wyrażenia przez Partnerów zgody na przystąpienie do uczestnictwa w projekcie i partycypacji w kosztach jego przygotowania i realizacji. Opracowanie koncepcji i studium wykonalności wymaga zabezpieczenia w budżecie Starostwa kwoty 8 tys. zł. Natomiast całkowity udział własny środków pieniężnych w realizacji tego projektu wyniesie maksymalnie 350 tys. zł. Wytworzył: Rada Powiatu Skarżyskiego (11 lipca 2017)
Opublikował: Łukasz Krawiecki (12 lipca 2017, 10:18:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 82

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij