Protokół Nr 51/2019 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 28 października 2019 r.

  
Protokół Nr 51/2019 
z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego 
w dniu 28 października 2019 r. 
  
W posiedzeniu udział wzięli: 
Członkowie Zarządu Powiatu: 
1.      Artur Berus                                                   - Starosta 
2.      Tadeusz Bałchanowski                                    - Członek Zarządu Powiatu 
3.      Katarzyna Bilska                                            - Członek Zarządu Powiatu 
4.      A. Ciok                                                         - Członek Zarządu Powiatu 
  
Stali uczestnicy posiedzenia: 
1.      Bogusława Wilczyńska             - Skarbnik Powiatu 
2.      Małgorzata Nosowicz                - Sekretarz Powiatu 
  
                       
Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. 
Posiedzeniu przewodniczył Starosta – Pan Artur Berus. 
Posiedzenie protokołowała: Olga Łukomska – Inspektor. 
  
Porządek posiedzenia: 
1.    Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. 
2.    Sprawy różne. 
  
Starosta – Pan Artur Berus przedstawił proponowany porządek posiedzenia oraz zapytał o uwagi i wnioski. 
W związku z brakiem uwag, Zarząd Powiatu przyjął proponowany porządek posiedzenia. 
  
  
Streszczenie posiedzenia: 
  
Ad. pkt 1. Podjęcie uchwały Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok. (załącznik nr 2) 
            Referująca, Skarbnik Powiatu – Pani Bogusława Wilczyńska wyjaśniła, iż proponowane zmiany w budżecie Powiatu Skarżyskiego wynikają z: 
1. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.789.2019 z 23 października 2019 r. w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 25zł na zadania z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu i transportu drogowego. 
2. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.800.2019 z 23 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 3.029zł na zadania związane z zarządzaniem i gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa. 
3. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.799.2019 z 23 października 2019r w sprawie zmniejszenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 25.000zł przeznaczonej na składkę zdrowotną za osoby bezrobotne. 
4. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.654.2019 z 23 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 590.400zł na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zbiornikiem o pojemności min 7000dm. 
5. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.737.2019 z 15 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 30.000zł na bieżącą działalność Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. 
6. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.784.2019 z dnia 22 października 2019r w spawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 100zł na finansowanie organizacji i przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej i służby zastępczej na terenie województwa. 
7. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.773.2019 z dnia 21 października 2019r w spawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 5.130zł na dofinansowanie zadań z zakresu gromadzenia i aktualizacji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 
8. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.781.2019 z dnia 22 października 2019r w spawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 9.998zł na wypłatę dodatków specjalnych za pracę w terminie dla pracowników socjalnych w Powiatowym Środowiskowym Domu Samopomocy i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 
9. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.798.2019 z dnia 23 października 2019r w spawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 18.928zł na finansowanie ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach realizacji programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”. 
10. Decyzji Wojewody Świętokrzyskiego znak FN.I.3111.761.2019 z dnia 18 października 2019r i znak FN.I.3111.772.2019 z dnia 21 października 2019r w sprawie zwiększenia dotacji z budżetu państwa o kwotę 41.003zł na finansowanie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności. 
11. Pisma Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego z dnia 23 października 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w kwocie 500zł na naprawę kserokopiarki. 
12. Pisma Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji z dnia 22 października 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków w kwocie 209zł na zabezpieczenie zwiększonego odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. 
13. Pisma Centrum Obsługi Placówek z dnia 17 października 2019r w sprawie przeniesienia planu wydatków pomiędzy paragrafami w tej jednostce oraz w Placówkach Opiekuńczo Wychowawczych nr 1 i 2 w celu zabezpieczenia zwiększonego odpisu na ZFŚS. 
14. Pisma Powiatowego Urzędu Pracy z dnia 18 października 2019r w sprawie przeniesienia oszczędności, przede wszystkim na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym i wpłatach na PFRON, w łącznej wysokości 15.143zł na wypłatę odpraw emerytalnych i na zabezpieczenie wynagrodzeń pracowników do końca roku budżetowego. 
15. Porozumienia nr 9/2019/KFS z dnia 24.10.2019 roku w sprawie dofinansowania szkoleń pracowników Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 4.950zł ze Środków Krajowego Funduszu Szkoleń w ramach środków Funduszu Pracy. 
16. Pisma Zespołu Szkół Ekonomicznych z dnia 28 października 2019r w sprawie przeniesienia kwoty 2.000zł pomiędzy paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zapłatę składki na Fundusz Pracy. 
            Zarząd Powiatu podjął powyższą uchwałę. 
  
Ad. pkt 2. Sprawy różne. 
          W związku z licznymi głosami mieszkańców powiatu skarżyskiego na temat projektu uchwały Rady Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzania zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów, Starosta – Pan Artur Berus zaproponował zdjęcie powyższej uchwały z porządku obrad Rady Powiatu Skarżyskiego i poddanie jej konsultacjom społecznym, które pozwolą poznać stanowisko mieszkańców w w/w temacie. 
          Następnie Przewodniczący Zarządu poddał pod głosowanie przedstawioną propozycję. 
‒   za głosowały 3 osoby (Starosta – Pan Artur Berus oraz Członkowie Zarządu – Pani Katarzyna Bilska i Pan Tadeusz Bałchanowski), 
‒   wstrzymała się od głosu 1 osoba (Członek Zarządu – Pan Adam Ciok). 
          W toku przeprowadzonego głosowania, Zarząd Powiatu postanowił zdjąć 
z porządku obrad Rady Powiatu uchwałę w sprawie wprowadzania zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Rejów. Jednocześnie Zarząd wskazał, iż przyjęcie w/w uchwały winno być poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami powiatu skarżyskiego.

Członek Zarządu – Pani Katarzyna Bilska poinformowała, iż 29 października br. w Zespole Szkół Transportowo-Mechatronicznych w Skarżysku-Kamiennej odbędą się uroczystości z okazji X-lecia szkoły, połączone ze ślubowaniem uczniów klas pierwszych oraz uczniów Innowacji Wojskowej Zespołu Szkół Transportowo-Mechatronicznych. 
W związku z powyższym, Zarząd Powiatu postanowił przekazać na rzecz szkoły kwotę 5 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoce dydaktyczne. 

Na tym zakończono posiedzenie. 
  
          Protokołowała                                                                         Przewodniczący Zarządu 
           Olga Łukomska                                                                                 Artur Berus 

Podpisy Członków Zarządu Powiatu: 
1.      T. Bałchanowski
2.      K. Bilska
3.      A. Ciok
  
Załączników: 2  
Załącznik nr 1 – lista obecności na posiedzeniu Zarządu Powiatu, 
Załącznik nr 2 – uchwała Zarządu Powiatu Skarżyskiego w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.

Protokół (527kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Skarżyskiego (28 października 2019)
Opublikował: Olga Łukomska (5 listopada 2019, 13:12:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 206