Uchwała nr 58/107/2017Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 13 grudnia 2017w sprawie: wyboru oferty na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej na terenie powiatu skarżyskiego Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust.2, art. 15 ust.1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz uchwałą Nr 53/96/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

Uchwała nr 58/107/2017
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 13 grudnia 2017


w sprawie: wyboru oferty na realizację w roku 2018 zadania publicznego w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej organizacji pozarządowej na terenie powiatu skarżyskiego

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868), art. 11 ust. 1 pkt 2 i ust.2, art. 15 ust.1 i ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), w związku z art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) oraz uchwałą Nr 53/96/2017 Zarządu Powiatu Skarżyskiego z dnia 15 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 rokuZarząd Powiatu  Skarżyskiego uchwala, co następuje:
§ 1.
 
W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert powierza się realizację zleconego zadania  administracji  rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku Stowarzyszeniu Bezpieczny Dom z siedzibą w Kielcach. 
§ 2.
 
Kwota przeznaczona  na realizację zadania  wynosi  60 725,88 zł.

§ 3.
 
Szczegółowe prawa i obowiązki stron  zostaną określone w odrębnej umowie.

§ 4.
 
Wyniki otwartego konkursu ofert podlegają publikacji na stronie internetowej  powiatu
skarżyskiego  www.skarzysko.powiat.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu  Skarżyskiego www.powiat.skarzyski.lo.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. 

§ 5.
 
Wykonanie uchwały powierza się  Staroście Skarżyskiemu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
                                                                                  Przewodniczący Zarządu Powiatu                                                                                        
 
                                                                                                Jerzy Żmijewski
 
 
Członkowie Zarządu:
 
1.      Artur Berus                        …………………………………………
2.      Katarzyna Bilska                 …………………………………………
3.      Anna Leżańska                   …………………………………………
4.      Bogusława Krawczyńska      …………………………………………

Uchwała Nr 58/107/2017 (428kB) pdf

metryczka


Opublikował: Anna Bugajska (14 grudnia 2017, 12:09:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 766