zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych, działka nr 142

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.449.2021, oraz zlecenia użytkownika działki nr 142 położonej w Drożdżowie
 
uprzejmie zawiadamiam,
 
że w dniu 25.11.2022r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działki ewidencyjnej nr 142 położonej
w Drożdżowie z działkami sąsiednimi nr: 137, 141, 143, 972/1.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Drożdżowie 30 o godzinie 10:15. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 
 
…...........................................
 
POUCZENIE:
· Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
· Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
· W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
· Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
 
data podpis
Zawiadomienie (347kB) pdf

 

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (3 listopada 2022)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (4 listopada 2022, 10:38:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 191