Obwieszczenie Starosty Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Starosta Skarżyski
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
Skarżysko-Kamienna, dnia 29.09.2022 r.
GG-II.6821.3.2.2020
Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego o wydaniu decyzji w sprawie ograniczenia sposobu korzystania znieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
Starosta Skarżyski wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 8, art. 113 ust. 6 i 7 oraz art. 124a i art. 118a ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zmianami),
zawiadamia
że po rozpatrzeniu wniosku PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, reprezentowanej przez
Pełnomocnika, została wydana decyzja przez Starostę Skarżyskiego z dnia 29.09.2022 r. znak: GGII. 6821.3.2.2020 orzekająca o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Skarżysku- Kamiennej, powiat skarżyski, woj. świętokrzyskie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków m. Skarżysko-Kamienna (obręb 0014 Skarżysko Książęce, arkusz mapy 114) jako działka nr 4331, o nieuregulowanym stanie prawnym, poprzez udzielenie Inwestorowi - PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie, ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zezwolenia na założenie i przeprowadzenie na terenie ww. działki przewodów i urządzeń służących do dystrybucji energii elektrycznej w celu realizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Bór - GPZ Szydłowiec z odgałęzieniem do GPZ Skarżysko Północ, gm. Skarżysko-Kamienna - RE Skarżysko.
Zezwolenie obejmuje w szczególności prawo wstępu na wyżej wymienioną nieruchomość w celu wykonania robót budowlanych związanych z inwestycją polegających na przebudowie i budowie napowietrznych przewodów fazowych oraz przewodów odgromowych linii 110 kV, a także w celu wykonania czynności związanych z konserwacją oraz usuwaniem awarii przedmiotowej linii elektroenergetycznej, w okresie istnienia linii. Powierzchnia trwałego ograniczenia praw rzeczowych na działce nr 4331 wynosi 0,0119 ha (długość pasa gruntu – 6,6 m, szerokość pasa gruntu – 18 m,tj. 9 m od osi linii w każdą stronę, położona na wschód od działki nr 4330, obręb Skarżysko Książęce, na zachód od działki nr 4332, obręb Skarżysko
Książęce, w odległości 224,5 m na północ od granicy z działką nr 60/1200, obręb Borki). Zakres ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości oznaczonej jako działka nr 4331 przedstawiony został na załączniku do niniejszej decyzji.
Z uwagi na fakt, iż do dnia wydania niniejszej decyzji nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości objętej postępowaniem, należy uznać zgodnie z art. 113 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, że przedmiotowa nieruchomość jest nieruchomością o nieuregulowanym stanie prawnym.
Przedmiotowa nieruchomość stanowi własność nieżyjącego Czesława Wierzbowicza. Tut. organ nie posiada informacji, że przeprowadzono postępowanie spadkowe lub dokonano poświadczenia dziedziczenia.
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie o wydaniu decyzji uważa się za skutecznie dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.
Od przedmiotowej decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Świętokrzyskiego za pośrednictwem Starosty Skarżyskiego w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia.
Niniejsze obwieszczenie publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Skarżysko-Kamienna, wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej oraz Urzędu Miasta w Skarżysku-Kamiennej, na okres 14 dni.
Z up. Starosty
Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału Geodezji, Kartografii,
Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

Obwieszczenie (193kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (29 września 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (29 września 2022, 14:14:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 232