Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działek: 574/3, 364/3 365/2, 367/1, 606, 355/1, 364/2, 365/1, 574/2

Skarżysko - Kamienna, dnia 25.07.2022 r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...............................................
Wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 574/3, 364/3, 365/2,
367/1, 606, 355/1, 364/2, 365/1, 574/2
Obr. 12- Łyżwy
Gm. Skarżysko -Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.760.2022)
uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane ze wznowieniem znaków granicznych / wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości / przyjęciem granicy nieruchomości, położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 574/3(obręb 0012 –Łyżwy ark. 91, gm. Skarżysko - Kamienna ).W związku z tym w dniu 25.08.2022 r. o godz. 12.30 w miejscowości
Skarżysko-Kamienna ul. Łyżwy , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granicy/ przyjęcia granicy nieruchomości.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 574/3 (Ul. Łyżwy na wprost numeru porządkowego Łyżwy 121).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika Otrzymują: „GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
.................................
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (114kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (25 lipca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 lipca 2022, 10:43:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 258