Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek: 106, 108, 109/1, 109/2, 110/1, 110/2

Skarżysko - Kamienna, dnia 25.07.2022 r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
...............................................
Wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek: 106, 108, 109/1,
109/2, 110/1, 110/2
Obr. Lipowe Pole Plebańskie
Gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne         (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1194.2020) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane ze wznowieniem znaków granicznych / wyznaczeniem punktów granicznych / ustaleniem granic nieruchomości, położonej w miejscowości Lipowe Pole Plebańskie , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 108, 109/1, 109/2 (obręb 0004 –Lipowe Pole Plebańskie , gm. Skarżysko Kościelne ).           W związku z tym w dniu 25.08.2022 r. o godz. 10.00 w miejscowości Lipowe Pole
Plebańskie 59 , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granicy. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 108 (Lipowe Pole Plebańskie 59).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika Otrzymują: „GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
.................................
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (112kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (25 lipca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (27 lipca 2022, 10:35:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268