Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków

Skarżysko-Kamienna, 04.07.2022 r.
GG-III.6620.5.72.2022
I N F O R M A C J A
o rozpoczęciu prac geodezyjnych
oraz o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków
Zgodnie z art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) informuję o rozpoczęciu prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków w obrębach ewidencyjnych: 0011 - Mroczków, 0014 - Odrowążek, 0018 - Sorbin,
położonych w jednostce ewidencyjnej Bliżyn, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.
Czynności techniczne związane z opracowaniem projektu operatu opisowo-kartograficznego,    w ramach wyżej wymienionej modernizacji ewidencji gruntów i budynków, będą wykonywali pracownicy firmy:
Pracownia Geodezyjna GEONET Jan Fudali, ul. Andrzeja Struga 26/28, 26-600 Radom.
Na mocy art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne            i kartograficzne osoby wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne mają prawo wstępu na grunt i do obiektów budowlanych oraz dokonywania niezbędnych czynności związanych            z wykonywanymi pracami. Właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością są obowiązani umożliwić wykonanie prac geodezyjnych i kartograficznych.
Informuję, że tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków określa art. 24a ustawy z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Po wykonaniu prac technicznych projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie podlegał, na okres 15 dni roboczych, wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, w siedzibie Starostwa Powiatowego        w Skarżysku-Kamiennej.
O terminie i miejscu wyłożenia Starosta Skarżyski poinformuje poprzez wywieszenie tej informacji na tablicach ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej  i Urzędu Gminy w Bliżynie, na co najmniej 14 dni przed dniem wyłożenia, oraz poprzez ogłoszenie tej informacji w prasie o zasięgu krajowym.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo-kartograficznego będzie mógł w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.
Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów       i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo-kartograficznego, będzie rozstrzygał o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym poinformuje zgłaszającego uwagi o sposobie
rozpatrzenia uwag oraz sporządzi wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie terminu, rozstrzygania o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego staną się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegać będą ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków.
Informację o tym Starosta Skarżyski ogłosi w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa.
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczyć będą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, będzie mógł zgłaszać zarzuty do tych danych w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego informacji, że dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków.
O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta Skarżyski rozstrzygać będzie w drodze decyzji. Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania, o którym mowa powyżej, w stosunku do gruntów, budynków lub lokali,
których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym nie będą wiążące.
Zarzuty zgłoszone po terminie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego informacji, że dane objęte modernizacją zawarte w projekcie operatu opisowo-kartograficznego stały się danymi ewidencji gruntów i budynków, traktowane będą jak wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów
i budynków.

Informacja (196kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dariusz Chojnacki (4 lipca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (6 lipca 2022, 15:01:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 350