Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości - Obr. Skarżysko-Kościelne

Skarżysko - Kamienna, dnia 06.06.2022 r.
„GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
…................................................................ wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek 3214/1, 3215/1, 38, 39, 93, 94 Obr. Skarżysko Kościelne gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości/ przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.)oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.556.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości w związku z poszerzeniem pasa drogowego, położonych w miejscowości Skarżysko Kościelne przy ul. Racławickiej. W związku z tym w dniu 30.06.2022 r. o godz. 9.00 w miejscowości Skarżysko Kościelne przy ul. Racławickiej, zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości/ przyjęcia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie przy ul. Racławickiej.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
Otrzymują: „GEO-SKAR” BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH Katarzyna Rozwadowska 27-220 Mirzec, Gadka 231 A tel.kom. 793-669-229 NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (113kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (6 czerwca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (9 czerwca 2022, 12:49:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 302