Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele działek 319,349

Skarżysko - Kamienna, dnia 28.04.2022 r.
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
…................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Wł a ś c i c i e l e d z i a łek
319, 349
Ob r . Wo ł ów
Gm. B l i ż y n
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.334.2022) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości , położonej w miejscowości Wołów oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 348 (obręb 0021-Wołów, gm. Bliżyn ) dla której jest prowadzona Księga Wieczysta. W związku z tym w dniu 25.05.2022 r. o godz. 09.00 w miejscowości
Wołów, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic nieruchomości. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 348 w miejscowości Wołów.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
„GEO-SKAR”
BIURO USŁUG GEODEZYJNO-PROJEKTOWYCH
Katarzyna Rozwadowska
27-220 Mirzec, Gadka 231 A
tel.kom. 793-669-229
NIP 6641928816 REGON 260304454
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (188kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (28 kwietnia 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (28 kwietnia 2022, 13:00:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 268