Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości - właściciele działek 226, 228, 233

Skarżysko - Kamienna, dnia 14.03.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Wła ś c i c i e le d z i a łek 226,228,233
obr. Świ e r c z e k
gm. S k a r ż y s k o Ko ś c i e lne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych /
ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 2052.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2019, poz. 393 t.j. z dnia 28.02.2019 r. ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004,
nr 268, poz.2663 t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1281.2021)
uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości położonej w miejscowości Świerczek , oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działki: 230 (obręb 0014 – Świerczek , gm. Skarżysko Kościelne) dla której jest prowadzona Księga Wieczysta. W związku z tym w dniu 06.04.2022r. o godz. 10.00 w miejscowości Świerczek , w miejscu
położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienie znaków granicznych / wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granicy. Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 230 (Świerczek, obok budynku mieszkalnego nr. 34).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
Podpis wykonawcy

Zawiadomienie (184kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Katarzyna Rozwadowska (14 marca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (15 marca 2022, 10:55:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 333