Zawiadomienie o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia granic nieruchomości/przyjęcia granic nieruchomości - właściciele działek numer 99/61, 335, 162, 108

USŁUGI GEODEZYJNE, WYCENA NIERUCHOMOŚCI
Tomasz Tusznio
26-130 Suchedniów, ul. Langiewicza 97
NIP 663 129 54 33 REGON 260482316
Skarżysko-Kamienna, dnia 03.03.2022 r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działek numer
99/61, 335, 162, 108
obręb 0003 Michałów
gm. Skarżysko Kościelne
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia granic nieruchomości / przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2020, poz. 276.), oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 ) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663 t.j. z
dnia 21.12.2004r.) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z podziałem nieruchomości, położonej w Michałowie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 108 (obręb 0003 Michałów, gm. Skarżysko Kościelne).
W związku z tym w dniu 02.04.2022 r. o godz. 09.00 w Michałowie, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia / przyjęcia granic tej nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi oznaczonymi numerami działek: 99/61, 335, 162.
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 108 ( naprzeciw numeru Michałów 56, gm. Skarżysko Koscielne ).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie połączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
GEODETA UPRAWNIONY
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr upr. Zaw. 21226
……………………………………………
podpis wykonawcy

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (3 marca 2022)
Opublikował: Anna Cisowska (8 marca 2022, 13:17:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 817