Zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych/wyznaczenia punktów granicznych/ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/przyjęcia granic nieruchomości - Właściciele działki: 69 ark. 49

Skarżysko - Kamienna, dnia 03.11.2023r.
Usługi Geodezyjne Wycena
Nieruchomości Tomasz
Tusznio
ul. Langiewicza 97, 26-130 Suchedniów tel.
504 054 596
NIP 663 129 54 33 Regon 260482316
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
Właściciele działki: 69 ark.
49 Obr. 0008 Bzinek Gm.
Skarżysko-Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia
przebiegu granic działki ewidencyjnej/ przyjęcia granic nieruchomości
Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U z 2021, poz. 1990.), rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021r w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U z 2021, poz. 1390 t.j. z dnia 30.07.2021 r. ), ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 o Gospodarce Nieruchomościami (Dz. U.2021.1899 t.j. z dnia 21.10.2021 r.), Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości ( Dz. U z 2004, nr 268, poz.2663
t.j. z dnia 21.12.2004r.) oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej (GG.6641.1084.2023) uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ przyjęcia granic nieruchomości położonej w miejscowości Skarżysko-Kamienna oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka: 3 ark. 57 (obręb 0008 Bzinek , gm. Skarżysko-Kamienna) W związku z tym w dniu 30.11.2023r. o godz.10.00 w miejscowości Skarżysko-Kamienna ul.
Wojska Polskiego , w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych / ustalenia przebiegu granic działki ewidencyjnej/ przyjęcia granic nieruchomości
Wobec powyższego proszę zainteresowanych o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr: 3 ark. 57 (Skarżysko-Kamienna, ul. Wojska Polskiego obok numeru porządkowego 3).
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy przyjmowaniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości. W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy – pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
W toku czynności, geodeta przyjmuje granice według istniejącego stanu prawnego, a jeśli stanu takiego nie można stwierdzić – według stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomości.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
W przypadku nieobecności adresata podejmuję się oddania pisma w/w osobie.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
Geodeta Uprawniony
mgr inż. Tomasz Tusznio
Nr. upr. Zaw. 21226
…………………………………………
Podpis wykonawcy
Zawiadomienie (442kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Tomasz Tusznio (3 listopada 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (7 listopada 2023, 14:38:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 43