Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - władający samoistnie dz. 4644.

Skarżysko – Kamienna, dn. 03.10.2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
władający samoistnie dz. 4644
Skarżysko – Kamienna
Obręb 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCE
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), oraz zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.551.2023
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261001_1.0014 SKARŻYSKO KSIĄŻĘCE, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 4644.
W związku z tym w dniu 06.11.2023r., o godz. 10:00 w Skarżysko – Kamienna,. ul. Książęca 224, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 4434/1, 4433, 4432/1.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 4644.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (247kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (3 października 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (4 października 2023, 12:40:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 49