zawiadomienie o czynnościach wznowienia znaków granicznych władający dz. 68 obr. Bzinek

Działając na podstawie ww. ustaw i rozporządzenia, zgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku-Kamiennej pod nr GG.6641.508.2022, oraz zlecenia właścicieli działek nr 115, 116, 117, 118 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wojska Polskiego
 
uprzejmie zawiadamiam,
 
że w dniu 26.06.2023r. odbędzie się wznowienie znaków granicznych/ wyznaczenie punktów granicznych/ ustalenie przebiegu granic/ przyjęcie granic działek ewidencyjnych nr 115, 116, 117, 118 położonych w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Wojska Polskiego z działkami sąsiednimi nr: 64, 68, 114/1, 114/2, 119/1, 119/2.
Rozpoczęcie czynności: wznowienia znaków granicznych/ wyznaczenia punktów granicznych/ ustalenia przebiegu granic/ przyjęcia granic nieruchomości nastąpi w Skarżysku-Kamiennej przy
ul. Wojska Polskiego 59 o godzinie 10:00. W związku z powyższym zapraszam do wzięcia udziału w opisanych czynnościach wszystkich zainteresowanych.
 
 
…...........................................
 
POUCZENIE:
·         Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą być potrzebne przy wznowieniu znaków granicznych/ wyznaczeniu punktów granicznych/ ustaleniu przebiegu granic/ przyjęciu granic nieruchomości ich gruntów (tytuły własności, mapy geodezyjne itp.)
·         Pełnomocnicy osób nieobecnych oraz przedstawiciele osób prawnych mogą uczestniczyć
w powyższych czynnościach na podstawie pisemnego upoważnienia właściciela.
·         W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej - uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
·         Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
 
 
1. Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że otrzymałem niniejsze zawiadomienie.
2. Zobowiązuje się przekazać niniejsze zawiadomienie adresatowi.
 
data                                                    podpis
 
  Zawiadomienie (350kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zdzisław Aulejtner (23 maja 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (24 maja 2023, 14:42:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 94