Informacja Starosty Skarżyskiego, znak GG-III.6620.5.72.2022 z dnia 16.05.2023 r.

Skarżysko-Kamienna, 16.05.2023 r.
STAROSTA SKARŻYSKI
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
GG-III.6620.5.72.2022
INFORMACJA STAROSTY SKARŻYSKIEGO
Stosownie do art. 24a ust.4 i 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.) Starosta Skarżyski informuje o wyłożeniu do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków przeprowadzanej dla obrębów ewidencyjnych: 0011-Mroczków, 0014-Odrowążek, 0018-Sorbin położonych w jednostce ewidencyjnej Bliżyn, powiat skarżyski, województwo świętokrzyskie.
Wyłożenie nastąpi w terminie: od 02.06.2023 r. do 23.06.2023 r. (w dni robocze) w godzinach:
od 08.00 do 15.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy Placu Floriańskim 1, pokój 123 (I piętro). Ponadto projekt operatu opisowo-kartograficznego będzie udostępniany za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), na podstawie wniosków zainteresowanych osób, złożonych poprzez elektroniczną skrzynkę ePUAP lub wniosków opatrzonych podpisem elektronicznym, przesłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Tryb postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków określa
art. 24a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 ze zm.).
Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowokartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zapoznać się z danymi ujawnionymi w opracowanym projekcie oraz zgłosić ewentualne uwagi do tych danych.
Skorzystanie z tego prawa leży w interesie zainteresowanych, aby na tym etapie postępowania
ujawnić ewentualne błędy i nieprawidłowości.
Osoby zgłaszające się do zapoznania z dokumentacją powinny posiadać dokumenty tożsamości oraz dokumenty potwierdzające własność nieruchomości.
Niestawienie się zainteresowanych w terminie i miejscu określonym w niniejszej informacji
nie stanowi przeszkody do kontynuowania przedmiotowego postępowania i ujawnienia nowych danychw ewidencji gruntów i budynków.
STAROSTA SKARŻYSKI
Artur Berus

Informacja (201kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Justyna Rokita (16 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (17 maja 2023, 11:51:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 147