Zawiadomienie o czynnościach ustalenia granic nieruchomości - Właściciele/Władający/działkami 6/3

Skarżysko – Kamienna, dn.15.05. 2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych Właściciele/Władający/ działkami
6/3 obr.Gózd gm. Łączna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia granic nieruchomości
Na podstawie § 32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390), uprzejmie
zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261003_2.0002 GÓZD oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 5/4.
W związku z tym w dniu 2.06.2023r., o godz. 11:30 w Gózd 6, gm.Łączna zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 6/3.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie w terenie Gózd 6, gm.Łączna.
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
Otrzymują:
- wg rozdzielnika
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (174kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Alfreda Dulęba (15 maja 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (15 maja 2023, 14:52:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 114