zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości, działka nr 555 z działkami sąsiednimi nr 554, 556 w Płaczkowie


Działając na podstawie w/w przepisów, zgłoszenia pracy geodezyjnej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Skarżysku – Kamiennej, zawiadamiam:
Pana (Panią), że w dniu 25.05.2023 o godz. 9.30 zostaną przeprowadzone czynności wyznaczenia/wznowienia znaków granicznych/ ustalenie przebiegu granic nieruchomości określających granice nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 555 z działkami sąsiednimi nr 554, 556 w Płaczkowie.
W związku z powyższym, zapraszam Pana (Panią) do wzięcia udziału w opisanych czynnościach.
Przypomina się o konieczności posiadania stosownych pieczątek, pełnomocnictw i dowodu tożsamości.
 
                                                                                  Karolina Góźdź-Skuła
nr upr 22042
 

  Zawiadomienie (365kB) pdf
POUCZENIE
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie z wszelkimi dokumentami, jakie mogą potrzebne przy  przyjmowaniu granic ich gruntów oraz dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy.
W przypadku współwłasności, współużytkowania wieczystego, małżeńskiej wspólności ustawowej – uczestnikami postępowania są wszystkie strony.
Zgodnie z art. 39 ust. 3 oraz art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2020r. poz. 2052 z późn. zm.) nie usprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje czynności geodety.
Działając na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE Dz.U.UE.L2016.119.1 (dalej: RODO)
informuję, że:
1) administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszymi czynnościami na gruncie jest Karolina Góźdź - Skuła, tel 505 052 983 adres e-mail biuro@wycena-nieruchomości-kielce.pl
2) dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia np. podziału nieruchomości na podstawie art. 6 ust. 1 lit.c RODO w związku z ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. Nr 268, poz. 2663 z późn. zm.) oraz ustawą  z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm., a także ustawą z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 poz. 395, 398, 650), z której wynika okres przechowywania danych w celu niezbędnym do rozliczeń lub innych czynności geodezyjnych przy których wymagane jest przetwarzanie danych osobowych na podstawie ustawy  z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm. , ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn.zm.) oraz rozporządzenia z dnia 9.11.2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
3) będą przetwarzane dane kontaktowe/adresowe oraz dane dotyczące nieruchomości.
4) odbiorcą danych będą podmioty i organy określone w ustawie o gospodarce nieruchomościami i w ustawie z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Dz. U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.
5) dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
6) dane będą przechowywane przez okres wynikający z ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, tj. 3 lata od dnia zawiadomienia o zakończeniu prac.
7) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo:
 - dostępu do danych (art. 15 RODO),
 - żądania ich sprostowania (art. 16 RODO),
 - prawo do ograniczenia przetwarzania w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO.
8) w związku z tym, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust.1 lit. c RODO) osobie, której dane dotyczą nie przysługuje prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO) ani prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO. Informuję, że prawo do sprzeciwu przysługuje wówczas, gdy dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO. Taka sytuacja nie ma tu miejsca.
9) osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
10) dane osobowe zostały pozyskane od właściwego miejscowo Starosty, który jest źródłem pochodzenia danych w rozumieniu art. 14 ust. 2 lit. f RODO.
11) w trakcie przetwarzania danych osobowych nie będzie dochodziło do "wyłącznie zautomatyzowanego" podejmowania decyzji ani do profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Karolina Góźdź-Skuła (27 lutego 2023)
Opublikował: Ewelina Magdziarz (21 kwietnia 2023, 11:02:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 138