Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości - właściciel dz. 209

Skarżysko – Kamienna, dn. 25.01.2023r.
...................................................................
wykonawca prac geodezyjnych
właściciel dz. 209
obręb 261001_1.0004 KAMIENNA
Skarżysko – Kamienna
ZAWIADOMIENIE
o czynnościach ustalenia przebiegu granic nieruchomości
Na podstawie §32 Rozporządzenia Ministra Rozwoju , Pracy i Technologii
z dnia 27 lipca 2021 r., w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2021, poz. 1390 z późn. zm.), orazzgłoszenia pracy geodezyjnej w PODGIK w Skarżysku – Kamiennej pod numerem GG.6641.596.2022
uprzejmie zawiadamiam,
że wykonywane są czynności geodezyjne związane z ustaleniem granic nieruchomości, położonej w obrębie geodezyjnym nr 261001_1.0004 KAMIENNA, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 186.
W związku z tym w dniu 03.03.2023r., o godz. 10:00 w Skarżysko – Kamienna, ul. 3 Maja 327, w miejscu położenia działki zostaną przeprowadzone czynności ustalenia granic tych nieruchomości z nieruchomościami sąsiednimi: 209.
Wobec powyższego proszę o zgłoszenie się w podanym wyżej terminie na działce nr 186.
Pouczenie
Zawiadomieni właściciele (władający) gruntami proszeni są o przybycie w oznaczonym terminie
z wszelkimi dokumentami, jakie mogą by potrzebne przy ustaleniu granic ich gruntów oraz z dokumentami tożsamości.
W imieniu osób nieobecnych mogą występować odpowiednio upoważnieni pełnomocnicy –
pełnomocnictwo na piśmie. Dokument świadczący o pełnomocnictwie jednorazowym zostanie dołączony do akt.
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo stron nie wstrzymuje ww. czynności.
……………………………………………
podpis geodety

Zawiadomienie (243kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Włodzimierz Czernilewski (25 stycznia 2023)
Opublikował: Anna Cisowska (26 stycznia 2023, 13:31:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304