Obwieszczenie Starosty Skarżyskiego znak: GG-II.680.12.20.2022

Starosta Skarżyski
 ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna                     
 Skarżysko-Kamienna, dnia 18.09.2023 r.
GG-II.680.12.20.2022

Obwieszczenie
Starosty Skarżyskiego

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2023 r. poz. 775 ze zm.)

zawiadamiam,

że w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym na wniosek Prezydenta Miasta Skarżyska-Kamiennej znak: WDT.6822.1.14.2022.MS z dnia 19.09.2022 r. (data wpływu 20.09.2022 r. ), uzupełniony pismem znak: WDT.6822.1.14.2022.MS z dnia 19.10.2022 r. (data wpływu: 20.10.2022 r.), dotyczące wydania decyzji uznającej za mienie gromadzkie (gminne) nieruchomości położonych w Skarżysku-Kamiennej, oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków obręb 0011 Górna Kamienna, arkusz 26,  jako działki nr: 108/7 o pow. 0,2758 ha, 108/8 o pow. 0,5843 ha i 111 o pow. 0,0348 ha, stanowiących drogi), Starosta Skarżyski prosi osoby, które posiadają wiedzę na temat:
1.    Kiedy i w jaki sposób przedmiotowe nieruchomości zostały wyodrębnione, jaki podmiot nimi władał i je utrzymywał w latach 1933-1954, oraz czy nieprzerwanie były użytkowane jako ogólnodostępne drogi do 1963 r.?
2.    Na podstawie jakich dokumentów ww. nieruchomości weszły w skład mienia dawnej gromady, położona na terenie osiedla Usłów?
o przedłożenie do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna przedmiotowych informacji na piśmie w terminie do 31.10.2023 r. W miarę możliwości tut. organ prosi również o załączenie wszelkich posiadanych dowód/dokumentów, które mogą stanowić potwierdzenie składanych zeznań.
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 140) starosta wydaje decyzję o ustaleniu, które spośród nieruchomości, o których mowa w art. 1 ust. 2 i 3, stanowią mienie gromadzkie.
Mienie gromadzkie, w rozumieniu art. 1 ust. 2 ww. ustawy, obejmuje nieruchomości rolne, leśne i obszary wodne, stanowiące mienie gromadzkie w rozumieniu przepisów o zarządzie takim mieniem, jeżeli przed dniem wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane wspólnie przez mieszkańców wsi.
Art. 1 ust. 3 ww. ustawy zawiera natomiast wyłączenie stosowania ww. art. 1 ust. 2 w stosunku do mienia gromadzkiego położonego na terenach miast i osiedli.
Jak przyjmuje się w orzecznictwie sądów administracyjnych, decyzję wydaje się biorąc pod uwagę stan nieruchomości istniejący w dacie wejścia w życie ustawy, tj. w dniu 5 lipca 1963 r. Z tego względu decyzja ma charakter deklaratoryjny, co oznacza, że rozstrzygnięcie wydane w trybie art. 8 ust. 1 poświadcza jedynie stan prawny nieruchomości istniejący w dniu wejścia w życie ustawy (wyroki: NSA z dnia 22.09.1995 r. sygn. akt SA/Kr 2717/94, NSA z dnia 20.09.1995 r. sygn. akt II SA/Łd 1281/95).W oparciu o brzmienie aktualnie obowiązującej ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych brak jest zatem podstaw do zastosowania domniemania, że każda nieruchomość ogólnodostępna, wykorzystywana na cel publiczny w 1963 r. wchodziła w skład majątku dawnych gromad.Ze względu na ograniczenia dowodowe wynikające ze znacznego upływu czasu oraz historycznych zaszłości jakie występowały w toku kształtowania się instytucji ustrojowych samorządu terytorialnego, wartościowymi dowodami w przedmiotowej sprawie mogą być m.in. zeznania świadków.
Przedmiotowe dowody/dokumenty winny być przedłożone w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. Kopie dokumentów może uwierzytelnić organ, który dokument wydał, notariusz lub występujący w sprawie pełnomocnik strony będący adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym. Po przedłożeniu oryginału ww. dokumentów tut. organ również może uwierzytelnić ich kopie na potrzeby prowadzonego postępowania administracyjnego.
Starosta Skarżyski jednocześnie informuje, że przedmiotowe informacje winny być przedłożone w formie pisemnego oświadczenia złożonego pod odpowiedzialnością karną, zawierającego sformułowanie: „świadoma odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, wynikającej z art. 233 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeksu karnego, tj. „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”, oświadczam……”.
Niniejsze obwieszczenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej oraz osiedla Usłów, publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej na okres 14 dni.
Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod nr: 41 39-53-091.

                                                                                          
Z up. Starosty
mgr inż. Dariusz Chojnacki
Geodeta Powiatowy
Naczelnik Wydziału
Geodezji, Kartografii, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami

obwieszczenie (667kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Patrycja Lisik (18 września 2023)
Opublikował: Anna Adach (19 września 2023, 11:20:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 36