Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Reja


Starosta Skarżyski                                                           
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna
 
Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego 
z dnia 13.09.2023 r.
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia.
 
Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Zarządzenia Nr 80/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 07.08.2023 r. Starosta Skarżyski ogłasza, co następuje.
 
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:
 
Lp.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia [ha] Nr księgi wieczystejPołożenie nieruchomości Opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości Cena nieruchomości
1. Działka  nr 3/3  (obręb 0006 Rejów, arkusz mapy nr 64)  0,0118 KI1R/00034623/2 m. Skarżysko-Kamienna,
ul. Mikołaja Reja
Nieruchomość gruntowa niezabudowana Nieruchomość znajduje się na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Zgodnie
ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” (zatw. Uchwałą
Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r.) przedmiotowa działka znajduje się na terenie wskazanym
pod tereny mieszkaniowe o przewadze zabudowy jednorodzinnej. 
14.400,00 zł (słownie złotych: czternaście tysięcy czterysta 00/100)
 
Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej
przy ul. Konarskiego 20 i zamieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego, oraz zostaje przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu zamieszczenia wykazu na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej, przez okres 21 dni.
Wnioski, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami należy składać do Starosty Skarżyskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pl. Floriański 1, pokój 126 (I piętro) lub telefonicznie pod numerem 41 39-53-091 w godzinach pracy Urzędu.
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości niniejszego wykazu została ogłoszona w „Tygodniku Skarżyskim” w dniu 13.09.2023 r.
Starosta 
Artur Berus

wykaz (325kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Patrycja Lisik (13 września 2023)
Opublikował: Anna Adach (13 września 2023, 14:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 60