Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego z dnia 13.09.2023 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia - ul. Krakowska


Starosta Skarżyski                                                           
ul. Konarskiego 20
26-110 Skarżysko-Kamienna


Ogłoszenie Starosty Skarżyskiego 
z dnia 13.09.2023 r. 
w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.), Zarządzenia Nr 63/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 czerwca 2022 r., Zarządzenia Nr 130/2022 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 8 grudnia 2022 r. oraz Zarządzenia Nr 66/2023 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 27.06.2023 r. Starosta Skarżyski ogłasza, co następuje.
 
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczone zostały do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego:
 
Lp.Oznaczenie nieruchomościPowierzchnia [ha] Nr księgi wieczystejPołożenie nieruchomościOpis nieruchomościPrzeznaczenie nieruchomościCena nieruchomości
1. Nieruchomość składająca
się z dwóch działek:  nr 270/2 o pow. 0,0196 ha i nr 271/2 o pow. 0,0211 ha (obręb 0008 Bzinek, arkusz mapy nr 48)
Łączna powierzchnia: 0,0407KI1R/00035383/4 m. Skarżysko-Kamienna,
ul. Krakowska
Nieruchomość gruntowa niezabudowanaNieruchomość znajduje się na terenie, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego stracił ważność z dniem 31.12.2003 r. Zgodnie
ze „Zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Skarżyska-Kamiennej” (zatw. Uchwałą Nr XXIII/57/2008 Rady Miasta Skarżyska-Kamiennej z dnia 29 maja 2008 r.): - działka nr 270/2 znajduje się na terenie wskazanym
pod pas terenu około 35,0 m od strony ul. Krakowskiej pod drogi i ulice główne, a pozostała jej część pod teren zieleni urządzonej, - działka nr 271/2 znajduje się na terenie wskazanym
pod pas terenu około 38,0 m od strony ul. Krakowskiej pod drogi i ulice główne, a pozostała jej część pod teren zieleni urządzonej.
40.000,00 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy 00/100)

 Niniejszy wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na okres 21 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Konarskiego 20 i zamieszczenie na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Skarżyskiego, oraz zostaje przekazany Wojewodzie Świętokrzyskiemu w celu zamieszczenia wykazu na stronie podmiotowej wojewody w Biuletynie Informacji Publicznej, przez okres 21 dni.
Wnioski, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami należy składać do Starosty Skarżyskiego w terminie 6 tygodni od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.
Szczegółowe informacje można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pl. Floriański 1, pokój 126 (I piętro)
lub telefonicznie pod numerem 41 39-53-091 w godzinach pracy Urzędu.
Informacja o podaniu do publicznej wiadomości niniejszego wykazu została ogłoszona w „Tygodniku Skarżyskim” w dniu 13.09.2023 r.
 
Starosta
Artur Berus
                                                                                                                                                                                                                                
  wykaz (318kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Patrycja Lisik (13 września 2023)
Opublikował: Anna Adach (13 września 2023, 14:19:27)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 54