Zarządzenie nr 68/2023Starosty Skarżyskiegoz dnia 15 września 2023w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Powstańców Warszawy 11 w Skarżysku-Kamiennej

Zarządzenie nr 68/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 15 września 2023


w sprawie powołania komisji do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn."Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Powstańców Warszawy 11 w Skarżysku-Kamiennej

Na podstawie art. 34 ust 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r. poz.1526 oraz z 2023 r. poz. 572).
zarządzam, co następuje:

§ 1.
W celu odbioru końcowego zadania pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej z zapleczem sportowym przy Zespole Szkół Ekonomicznych ul. Powstańców Warszawy 11 w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania inwestycyjnego „Poprawa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych Powiatu Skarżyskiego” objętego umową zawartą z Danielem Wojtan działającym pod firmą P.W. DANBUD Daniel Wojtan z siedzibą przy ul. Radomskiej 35, 26-630 Jedlnia-Letnisko, powołuję komisję w składzie:
1. Katarzyna Geller - Naczelnik Wydziału Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Przewodnicząca komisji
2.  Renata Pacek - Naczelnik Wydziału Edukacji, Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki – Członek komisji
3. Mariusz Milczarek - Inspektor w Wydziale Inwestycji, Mienia i Obsługi Gospodarczej - Członek komisji
Przy udziale
1.  Joanna Romanowska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych
2.  Robert Wojtasik – Inspektor nadzoru

§ 2.
Komisja dokonuje odbioru zadania, o którym mowa w § 1 w obecności przedstawicieli wykonawcy i sporządza protokół odbioru.

§ 3.
Termin odbioru końcowego ustala się na dzień 19.09.2023 r. o godzinie 12.00.

§ 4.
Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącej komisji.

§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
      Artur Berus

metryczka


Odpowiada za treść: Katarzyna Ciok
Opublikował: Ewelina Magdziarz (19 września 2023, 11:05:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 57