Zarządzenie nr 67/2023Starosty Skarżyskiegoz dnia 12 września 2023w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Konwersja baz EGIB dla obszaru jednostki ewidencyjnej 261005_5 Suchedniów - obszar wiejski, położonej w powiecie skarżyskim"

Zarządzenie nr 67/2023
Starosty Skarżyskiego
z dnia 12 września 2023


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:"Konwersja baz EGIB dla obszaru jednostki ewidencyjnej 261005_5 Suchedniów - obszar wiejski, położonej w powiecie skarżyskim"

Na podstawie art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 i 1720) oraz § 2 ust. 2 Uchwały Nr 42/130/2023 Zarządu
Powiatu Skarżyskiego z dnia 8 września 2023r. w sprawie zatwierdzenia specyfikacji warunków
zamówienia, powierzenia powołania komisji przetargowej oraz zatwierdzenia wyboru
najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Konwersja
baz EGIB dla obszaru jednostki ewidencyjnej 261005_5 Suchedniów – obszar wiejski,
położonej w powiecie skarżyskim”
zarządzam, co następuje:
§ 1
1. Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. „Konwersja baz
EGIB dla obszaru jednostki ewidencyjnej 261005_5 Suchedniów – obszar wiejski,
położonej w powiecie skarżyskim”.
2. Zakres zadań komisji oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej określa
Regulamin pracy komisji przetargowej do przeprowadzania przez Powiat Skarżyski
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub
przekracza kwotę 130 000 złotych netto, zatwierdzony Zarządzeniem Nr 15/2021 Starosty
Skarżyskiego z dnia 17 marca 2021r.
§ 2
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostanie przeprowadzone przez komisję
przetargową w składzie:
1. Grzegorz Turek – Przewodniczący komisji,
2. Justyna Rokita – Zastępca Przewodniczącego komisji,
3. Barbara Dygas – Sekretarz,
4. Renata Dudzianiec – Członek Komisji,
5. Dorota Bzinkowska – Członek komisji,
6. Małgorzata Zając – Członek komisji,
7. Wiktoria Miernik - Członek komisji.
§ 3
Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
Starosta Skarżyski
Artur Berus

Zarządzenie Starosty Skarżyskiego. (195kB) pdf

metryczka


Odpowiada za treść: Barbara Dygas
Opublikował: Anna Cisowska (18 września 2023, 14:31:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 80