NULL string(0) ""

Uchwała nr 49/150/2023Zarządu Powiatu Skarżyskiegoz dnia 25 października 2023w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Cioka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do opracowania i realizacji partnerskiego projektuNa podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 poz. 572)

Uchwała nr 49/150/2023
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
z dnia 25 października 2023


w sprawie upoważnienia Pana Bogusława Cioka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do opracowania i realizacji partnerskiego projektu

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 poz. 572)


Zarząd Powiatu Skarżyskiego uchwala, co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Pana Bogusława Cioka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej do opracowania i realizacji partnerskiego projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027 Priorytet 10 Aktywni na rynku pracy, Działanie FESW.10.07 Działania na rzecz osób zagrożonych utratą pracy (konkurs nr: FESW.10.07-IP.01-001/23), jako Partner Podkarpackiej Agencji Konsultingowo Doradczej
Sp. z o. o. a w szczególności do:
1) podpisania wniosku,
2) zawarcia umowy na realizację projektu,
3) podpisywania dokumentów związanych z opracowaniem, wdrażaniem i zarządzaniem projektem,
4) dysponowania środkami finansowymi przekazanymi w ramach projektu i zaciągania zobowiązań finansowych do wysokości środków finansowych zagwarantowanych w umowie na realizację projektu.

§ 2.

1. Upoważnienie ważne jest na czas zajmowania stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.
2. Udzielone upoważnienie uprawnia do udzielania dalszych upoważnień w zakresie wskazanym w § 1, na czas nieobecności Pana Bogusława Cioka Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście Skarżyskiemu.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący
Zarządu Powiatu Skarżyskiego
 
Artur Berus


Członkowie Zarządu:
  1. Anna Leżańska
  2. Katarzyna Bilska
  3. Tadeusz Bałchanowski
  4. Adam Ciokmetryczka


Opublikował: Anna Wisowata (2 listopada 2023, 12:34:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 86